Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Informace o autorovi - Prof. Ing. Wald František CSc.

Prof. Ing. Wald František CSc.

Články tohoto autora:

Pokročilé modely v požární bezpečnosti staveb

Pokročilé modely v požární bezpečnosti staveb
Publikováno: 29.8.2018

Základem dobrých a spolehlivých výsledků při navrhování diskrétními modely je správné použití principů validace a verifikace. Na úspěšných i neúspěšných řešeních je již přes 70 let ověřeno, že bez správné hierarchie a doložení kvality řešení je pokročilé modelování bezcenné. Příspěvek shrnuje evropské a národní možnosti validace a verifikace pokročilých modelů v požární bezpečnosti staveb při modelování požáru, evakuace, přestupu tepla do konstru...

Celý článek zde

BIM pro evakuaci v požárně‑bezpečnostním řešení budovy

BIM pro evakuaci v požárně‑bezpečnostním řešení budovy
Publikováno: 1.8.2018

Příspěvek pojednává o využití informačního modelu budovy pro posouzení evakuace osob v požárně‑bezpečnostním řešení stavby. Používá se pro projektování pomocí sdíleného informačního modelu budovy (BIM), který lze využívat po dobu celé životnosti stavby....

Celý článek zde

Vliv ohybové tuhosti styčníku na návrh prvku ocelové konstrukce

Vliv ohybové tuhosti styčníku na návrh prvku ocelové konstrukce
Publikováno: 2.7.2018

Článek vysvětluje ohybovou tuhost styčníku v ocelové prutové konstrukci. Využití tuhosti styčníku v prutovém modelu je známé již z 30. let minulého století, ale stále přináší řadu otázek a nepřesností. V článku je ukázána možnost řešení celého prutového prvku včetně koncových styčníků. Studie popisuje vliv konstrukčního řešení styčníku na distribuci vnitřních sil v prutovém prvku a na jeho únosnost....

Celý článek zde

Pokročilé modely šroubů v přípojích ocelových konstrukcí

Publikováno: 26.5.2017

Problematika přípojů je klíčovou částí návrhu ocelových konstrukcí. V posledních letech se stále více rozšiřuje modelování styčníků metodou CBFEM. V ní hrají roli správné modely šroubů. V příspěvku je popsán vliv interakce tahu a smyku pro správný návrh skupiny šroubů. Druhým hlavním tématem je pokročilý model předpjatých šroubů....

Celý článek zde

Navrhování styčníků podle EN 1993-1-8 po roce 2020

Publikováno: 23.1.2017

Na podklady pro navrhování styčníků ocelových stavebních konstrukcí je připraven dokument ČSN EN 1993-1-8:2006 Navrhování styčníků. Problematika spojů je řešena i v příloze D Styčníky normy ČSN EN 1993-1-2:2007 Navrhování konstrukcí na účinky požáru, v příloze C Doporučení pro konstrukční detaily ocelových mostovek ČSN EN 1993-2 Ocelové mosty a kapitole 7 Kotvy, převázky, rozpěry a spoje v ČSN EN 1993-5:2008. Normy byly vydány do roku 2006, přelo...

Celý článek zde

Vnitřní síly působící na styčník a globální analýza ocelových konstrukcí

Publikováno: 12.6.2016

Globální analýza prutových ocelových stavebních konstrukcí se při projektování řeší prostorovým prutovým modelem. Připojení prutů ke styčníkům se předpokládá dokonale tuhé nebo se modeluje pomocí kloubů. Nová metoda CBFEM umožňuje modelovat styčník podrobně. Lze získat tuhost, únosnost a deformační kapacitu přípojů jednotlivých prutů, které jsou v něm spojeny. CBFEM model je třeba zatížit odpovídajícími vnitřními silami, které byly získány při gl...

Celý článek zde

Příklady nevhodného návrhu styčníků ocelových konstrukcí

Publikováno: 15.10.2015

Většina poruch a havárií ocelových konstrukcí je způsobena chybným návrhem detailu. U složitějších styčníků projektanti doposud pouze odhadovali slabá místa, ale nedokázali jasně prokázat své domněnky. Nově vyvinutá metoda CBFEM umožňuje optimální a bezpečný návrh styčníků. Výsledky poskytují statikovi jasnou informaci, na kolik jednotlivé části styčníku a styčník jako celek vyhovují. Na následujících příkladech můžete vidět reálné případy z prax...

Celý článek zde

Výpočetní modely styčníků ocelových konstrukcí

Výpočetní modely styčníků ocelových konstrukcí
Publikováno: 6.6.2014

Při návrhu ocelové konstrukce využije statik nejčastěji prutové prvky, ale na konstrukci je řada míst, kde prutová teorie neplatí, např. svařované styčníky, šroubové spoje, kotvení, otvory ve stěnách, změny výšky průřezu a lokální břemena. Pro návrh štíhlých prutů má statik k dispozici ověřené a přehledné metody pro výpočet vnitřních sil a dostatek kvalitních softwarových nástrojů pro dimenzování viz ČSN EN1993-1-1. V průřezech je jasný model při...

Celý článek zde

Dřevobetonová deska s rozptýlenou výztuží za požáru

Dřevobetonová deska s rozptýlenou výztuží za požáru
Publikováno: 19.6.2013

Hlavním cílem projektu je ověření požární odolnosti dřevobetonové stropní konstrukce s rozptýlenou výztuží. Na základě experimentů byl připraven analytický návrhový model a prověřeno konstrukční řešení, které umožňuje při velkých deformacích za zvýšených teplot využít membránové chování deskové konstrukce uložené po obvodě pouze svisle....

Celý článek zde

Požární odolnost lehkých skládaných plášťů při zkoušce ve Veselí nad Lužnicí

Požární odolnost lehkých skládaných plášťů při zkoušce ve Veselí nad Lužnicí
Publikováno: 8.1.2013

Šestý článek o požárních zkouškách na dvoupodlažním experimentálním objektu ve Veselí nad Lužnicí v září 2011 přináší informace o měření šesti modifikací lehkého obvodového pláště kazetového systému ROCKPROFIL, který dotvořil celý zkušební objekt. V hlavním poli byly měřeny všechny obvyklé požární veličiny, jako při klasické zkoušce v peci, další pole byla osazena teplotními čidly....

Celý článek zde

Ověření požární odolnosti žárově zinkovaných prvků zkouškou ve Veselí nad Lužnicí

Ověření požární odolnosti žárově zinkovaných prvků zkouškou ve Veselí nad Lužnicí
Publikováno: 27.9.2012

Pátý článek o požárních zkouškách na dvoupodlažní budově uskutečněných 6. a 15. září 2011 v areálu Požární zkušebny PA VUS, a. s. ve Veselí nad Lužnicí popisuje ověření emisivity povrchu zinkovaných prvků za požáru. Výsledky experimentu jsou porovnány s výstupy zkoušek ve vodorovné peci....

Celý článek zde

Požární odolnost přípojů při zkouškách ve Veselí nad Lužnicí

Publikováno: 2.8.2012

Čtvrtý článek o požárních zkouškách na experimentální budově ve Veselí nad Lužnicí v září roku 2011 popisuje rozvoj teplot v přípojích pomocí U profilu a čelní desky a v přípojích deskou na stojinu. Jsou řešeny požárně nechráněné i požárně chráněné přípoje ocelobetonových nosníků na ocelobetonové sloupy kruhového průřezu....

Celý článek zde

Částečně chráněný strop při požární zkoušce ve Veselí n. L.

Částečně chráněný strop při požární zkoušce ve Veselí n. L.
Publikováno: 17.5.2012

Třetí článek o požárních zkouškách na experimentální budově ve Veselí nad Lužnicí v roce 2011 popisuje chování spřažených ocelobetonových stropních desek. Jejich vysoká požární odolnost vychází z dělení objektu na požární úseky a z vhodného konstrukčního řešení. Využívá se velké únosnosti tažené membrány při velkých průhybech. V článku je ukázán návrh stropní desky jednoduchým návrhovým modelem....

Celý článek zde

Technologie aplikace tepelné izolace ve skladbě jednoplášťových plochých střech

Technologie aplikace tepelné izolace ve skladbě jednoplášťových plochých střech
Publikováno: 16.5.2012

Návrh skladby ploché strechy je dnes pro projektanty poměrně dobře zvládnutelná operace. Skladbu volí s ohledem na nosnou konstrukci a budoucí funkci dle doporučených skladeb výrobců a nebo dodavatelů jednotlivých vrstev střešního pláště. Může ale nastat situace, kdy dojde k poruše střešního pláště. Z pohledu tepelné izolace většinou nastávají dvě varianty. První je, že z pochybení projektanta nejsou všechny vrstvy střešního pláště stabilizovány....

Celý článek zde

Kotvení sloupu zabetonovanou deskou

Kotvení sloupu zabetonovanou deskou
Publikováno: 10.5.2012

Kotvení ocelových a ocelobetonových sloupů k základům je jedním z nejméně studovaných konstrukčních prvku v evropském i celosvětovém měřítku. V porovnání se styčníky nosníků na sloupy a nosníky, kde je k dispozici databáze s tisíci experimentů, je jich u patek popsána jen asi dvě stě. Tradiční pružné návrhové modely pro kotvení patní deskou vedly na tlusté patní desky, viz (Melchers, 1992). Evropský návrhový model v ČSN EN 1993-1-8:2005 vychází z...

Celý článek zde

Modelování Požáru ve Veselí nad Lužnicí

Modelování Požáru ve Veselí nad Lužnicí
Publikováno: 30.3.2012

Druhý článek o požárních zkouškách na dvoupodlažní budově uskutečněných 6. a 15. září v areálu Požární zkušebny PA VUS, a. s. ve Veselí nad Lužnicí popisuje předpověď šíření požáru v horním podlaží experimentální budovy pomocí pokročilého návrhového modelu. Simulace jsou porovnány se skutečným průběhem rozvoje teploty, který byl změřen v požárním úseku....

Celý článek zde

Požární zkoušky na dvoupodlažní experimentální budově

Požární zkoušky na dvoupodlažní experimentální budově
Publikováno: 27.1.2012

Požární zkoušky dvoupodlažní budovy ověřily 6. a 15. září v areálu Požární zkušebny PA VUS, a. s. ve Veselí nad Lužnicí nové řešení přípojů ocelobetonové konstrukce administrativní budovy, pokročilé návrhové modely, chování ocelobetonového stropu s rozptýlenou výztuží, přestup tepla do žárově zinkované konstrukce i požární odolnost osmi typů skládaných plášťů. Článek popisuje konstrukční řešení experimentální administrativní budovy a mechanické a...

Celý článek zde

Požární odolnost částečně chráněných ocelobetonových stropů

Publikováno: 26.8.2011

Požár ovlivňuje únosnost ocelobetonového desky redukcí materiálových vlastností ocele a betonu a změnou vnitřních sil při ohřívání a chladnutí konstrukce. Výrazné změny chování konstrukce za zvýšené teploty způsobuje pokles modulu pružnosti a mez kluzu. Při sledování následků skutečných požárů a požárních zkoušek ve skutečném měřítku se zjistilo, že požární odolnost ocelobetonových desek je mnohem větší než se uvažuje v běžném požárním návrhu při...

Celý článek zde

K požární odolnosti žárově zinkovaných prvků

K požární odolnosti žárově zinkovaných prvků
Publikováno: 15.8.2011

Zvýšená odrazivost žárově zinkovaného povrchu se uplatní jen pro dobu, než prvek dosáhne teplotu tání zinku, která je pro čistý materiál 419,53 °C. Požární odolnost nechráněných ocelových prvků je rozhodující právě pro oblast do 400 °C. Nad tuto teplotu je degradace všech stavebních materiálů vlivem teploty rychlá a při 800 °C dosahuje již méně než 10 % hodnot za běžné teploty. Norma ČSN EN 1993-1-2:2006 pro navrhování ocelových konst...

Celý článek zde

Ocelobetonová deska s rozptýlenou výztuží za požáru

Ocelobetonová deska s rozptýlenou výztuží za požáru
Publikováno: 13.7.2011

Hlavním cílem projektu je příprava vhodného návrhového modelu pro stropy z rozptýlenou výztuží a přípravu odpovídající receptury pro betony s rozptýlenou výztuží s dostatečnou tažností....

Celý článek zde
Aktuální číslo časopisu
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
pozemních staveb?
Potom využijte možnosti registrace
za akční cenu 300,-/rok

do Katalogu firem.

Google