Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Povrchová ochrana    AČSZ – Aktuální ekologické otázky EU pro odvětví žárových zinkoven

AČSZ – Aktuální ekologické otázky EU pro odvětví žárových zinkoven

Publikováno: 29.12.2016, Aktualizováno: 2.1.2017 08:28
Rubrika: Povrchová ochrana

Ekologické a legislativní otázky představují velice důležitou součást práce evropského sdružení asociací žárových zinkoven EGGA. Těmito otázkami se musíme zabývat, protože mají vliv na provozní náklady zinkoven a mohou omezovat přístup pozinkovaných ocelových produktů na trh.

Odvětví žárových zinkoven ve velké míře usiluje o ochranu životního prostředí. Velice významné změny v technologii, kterou zinkovny používají a ke které došlo za uplynulých 20 let, jsou důkazem tohoto úsilí. V Evropě je celá řada zinkoven různých typů, stáří, velikosti a geografického umístění. Z tohoto důvodu neexistuje pouze jedno jediné řešení pro správné metody ekologického řízení a pro efektivní technologie výroby. Naše odvětví si vytvořilo širokou škálu přístupů a technologií, které je možno aplikovat tam, kde je to právě vhodné. Přestože vždy existují určité problémy, se kterými je potřeba se vypořádat na lokální úrovni, není obvyklé pro zinkovnu jako takovou, aby nedokázala splnit místní legislativní požadavky.

Pravděpodobně tou nejvýznamnější ekologickou otázkou na programu sdružení EGGA je revize evropského referenčního dokumentu pro nejlepší dostupné techniky (BREF). To je důležité pro budoucí výstavbu a provoz zinkoven v Evropě a je to podrobně vysvětleno v tomto dokumentu.

Ekologické otázky mohou také potenciálně narušit trhy s pozinkovanými ocelovými produkty. Je potřeba dále zmínit, že ekologické otázky, pokud jsou správně podchyceny a komunikovány, mohou také rozšiřovat trhy pro pozinkované ocelové produkty. V posledních letech se sdružení EGGA snaží o dosažení rovnováhy mezi defenzivním a více pozitivním přístupem k ekologickým otázkám. Těmito otázkami byly hlavně otázky spojené se zinkem a legislativními a tržními obavami o jeho ekotoxicitu.

Je zde také celá řada dalších legislativních otázek na úrovni EU, které jsou většinou spojené s konkrétními používanými látkami nebo látkami které vznikají v průběhu výrobního procesu, které mohou vést k další administrativní zátěži a v některých případech mohou limitovat látky, které je možno používat v daném výrobním závodě. Některé z těchto otázek jsou vysvětleny v tomto dokumentu.

Revize evropského referenčního dokumentu BREF pro zpracování železných kovů – jeho význam pro odvětví zinkoven
Aktuální (a první) dokument BREF pro zpracování železných kovů (FMP) byl publikován v roce 2001 – po mnoha letech technických a politických příprav. Asociace EGGA zajišťovala připomínky našeho odvětví v části C dokumentu BREF. Část C se týká procesů dávkového zinkování. Část C dokumentu FMP BREF byla celkem neobvyklá, protože byla přijata na základě plného konsensu a podpory členských států. Při schvalování této části dokumentu BREF nebyly zaznamenány žádné „odlišné pohledy“. Následně byl tento referenční dokument EU BREF pro zpracování železných kovů předám členským státům jako vodítko pro vydávání povolení na národní úrovni. Referenční dokumenty IPPC BREF byly vnímány jako součást „systému výměny informací“ a ponechávaly značnou flexibilitu na národní úrovni při stanovování podmínek pro vydávání povolení.

Po roce 2001 byla směrnice EU o integrované prevenci a omezování znečistění (IPPC) v roce 2010 nahrazena směrnicí o průmyslových emisích (2010/75/EU). Směrnice o průmyslových emisích (IED) spojila 7 stávajících směrnic EU, včetně směrnice o integrované prevenci a omezování znečistění IPPC a obsahovala některé důležité aspekty – konkrétně silnější roli BREF při vydávání národních povolení.

Dalšími aspekty Směrnice o průmyslových emisích ve srovnání s IPPC byly:

 • Větší rozsah opatření pro ochranu půdy a podzemní vody
 • Posílení opatření pro kontrolu, přezkum podmínek pro vydávání povolení a reporting v oblasti dodržování předpisů.

Všeobecným smyslem směrnice IED je „zabránit a pokud to není možné snížit znečištění a zajistit vysokou úroveň ochrany životního prostředí“. Toho je dosaženo pomocí nejlepších dostupných technik (BAT). BAT pro daný proces stanovuje Technická pracovní skupina, kterou řídí Evropský úřad pro integrovanou prevenci a omezování znečištění – což je jedna z agentur Evropské komise – a je dokumentován v referenčních dokumentech BREF.

Pro účely IED a pro přípravu dokumentů BREF je odvětví zpracování železných kovů definováno jako:

Označení dle IED Příloha I

Popis
2.3 (a)

Provozy válcoven pro válcování za tepla s kapacitou vyšší než 20 tun surové oceli za hodinu.

2.3 (c)

Aplikace ochranných tavených metalických povrchů se vstupní kapacitou více než 2 tuny surové oceli za hodinu.

Procesy definované v bodu 2.3 (c) zahrnují jak kontinuální žárové pozinkování, tak žárové pozinkování.

IED klade vysoký důraz na zveřejňování „závěrů o BAT“, které jsou přiloženy ke každému dokumentu BREF, který je revidován dle požadavků IED. BAT je definováno jako:

Best (nejlepší)

Nejefektivnější pro dosažení vysoké všeobecné úrovně ochrany životního prostředí jako celku.

Available (dostupné)

Vyvinuto v měřítku, které umožňuje implementaci v daném průmyslovém odvětví za ekonomicky a technicky únosných podmínek.

Techniques (techniky)

Zahrnuje jak použitou technologii, tak způsob, kterým je dané zařízení navrženo, postaveno, udržováno, provozováno a následně likvidováno.

Tyto „závěry o BAT“ představují sekundární legislativu – přijatou Evropskou komisí jako „prováděcí rozhodnutí komise“ a jsou publikovány separátně v Úředním věstníku Evropské unie.

„Závěry o BAT“ nyní slouží jako reference pro stanovení národních podmínek pro vydávání povolení na národní úrovni. Tato povolení musí obsahovat hodnoty emisních limitů (ELV), aby bylo zajištěno, že za normálních provozních podmínek emise nebudou přesahovat hladiny emisí vztažené k BAT (BAT-AEL). Odchylky od těchto BAT-AEL jsou povoleny pouze v konkrétních a opodstatněných případech. Tyto odchylky musí prokázat, že náklady jsou neúměrně vyšší, než přínosy s ohledem na místní situaci specifickou pro dané zařízení. Členské státy musí informovat veřejnost/Komisi o využití odchylek.

Článek 21 směrnice IED odkazuje na přehodnocení nebo aktualizaci podmínek vydávání povolení takto:

„Do čtyř let od zveřejnění rozhodnutí o závěrech o BAT podle čl. 13 odst. 5 týkajícího se hlavní činnosti zařízení příslušný orgán zajistí, aby:

 • všechny podmínky povolení pro dotyčné zařízení byly přezkoumány a v případě nutnosti aktualizovány s cílem zajistit soulad s touto směrnicí [IED];
 • zařízení tyto podmínky povolení dodržovalo.

Při přezkoumání se zohlední všechny nové nebo aktualizované závěry o BAT použitelné pro dané zařízení, které byly přijaty od udělení povolení nebo jeho posledního přezkoumání.

Z tohoto důvodu v revizi dokumentů FMP BREF sdružení EGGA přiznává, že obsah závěrů o BAT pro žárové pozinkování bude velmi důležitý. Tento legislativní dokument bude sloužit jako základ pro provoz a výstavbu žárových zinkoven v EU v následujících dekádách. Můžeme také očekávat že závěry o BAT budou sloužit jako reference pro legislativce mimo EU.

Revize referenčního dokumentu EU BREF pro zpracování železných kovů – proces revize a zastoupení sdružení EGGA
Dlouho očekávaná revize dokumentů byla ohlášena evropskou komisí ke konci roku 2015 a tato revize již probíhá.

Všeobecný proces revize dokumentů FMP BREF je znázorněn na obrázku 1 a běžně se označuje jako „Sevillský proces“.

Role různých aktérů Sevillského procesu jsou znázorněny na obrázku 2.

Důležité je, že sdružení EGGA bylo přijato jako nezávislý člen fóra dle článku 13 směrnice IED a může přímo nominovat zástupce do Technické pracovní skupiny (TPS), která bude připravovat referenční dokument BREF a závěry o BAT.

Tento proces je ve své počáteční fázi. Výzva k předložení prvotních návrhů byla učiněna začátkem roku 2016 a úřad pro IPPC by měl vydat „základní pracovní dokument“, který bude obsahovat návrhy úřadu pro další práci a návrh „klíčových ekologických otázek“) do konce září 2016. Úvodní zasedání technické pracovní skupiny by se mělo konat v listopadu/prosinci 2016.

Sdružení EGGA se na revizi dokumentu BREF připravuje déle než 2 roky. Byly shromážděny návrhy a údaje o očekávaných otázkách a konaly se diskuze za účelem dosažení společného stanoviska v rámci našeho odvětví. Koordinaci má na starosti pracovní skupina sdružení EGGA pro revizi dokumentu BREF, která spadá do působnosti komise sdružení EGGA pro životní prostředí a bezpečnost. Delegáti do Technické pracovní skupiny na jednání v Seville za sdružení EGGA budou vybráni právě z této pracovní skupiny pro revizi dokumentů BREF a budou nominováni na základě projednávaných otázek a požadované odbornosti.

Mezi personálem sdružení EGGA a úřadem pro IPPC již proběhly neformální diskuse a návštěvy zinkoven, aby se úředníci seznámili s odvětvím žárového zinkování. V současné době se zdá, že tento proces je konstruktivní a otevřený pro adekvátní vstupy ze strany našeho odvětví. Podobné konzultace se konají na národních úrovních ve „stínových skupinách“, které připravují národní legislativce na proces revize.

Po úvodním jednání Technické pracovní skupiny se střed pozornosti přesune na sběr relevantních údajů pro stanovení BAT-AELS. Informace o klíčových ekologických otázkách, které skupina získá prostřednictvím dotazníku z konkrétních zařízení a které vydají členské státy, budou zahrnovat:

 • emise do vzduchu a vody
 • tvorba pevných vedlejších produktů, reziduí a odpadů
 • hospodárné využití zdrojů (např. energie, vody)
 • techniky, které jsou potenciálními kandidáty na BAT

Budou shromažďovány také kontextuální informace včetně:

 • podrobné informace o použitých technikách (charakteristiky, historické údaje)
 • jiné než běžné provozní podmínky
 • vazba mezi charakteristikou paliva a vznikajícími znečišťujícími látkami
 • spotřeba (např. surová voda, energie, chemikálie)

Sdružení EGGA by mělo hrát významnou úlohu při identifikaci a výběru „dobře fungujících“ zařízení, která budou zahrnuta do fáze sběru dat. Bude důležité, aby bylo zajištěno, že široký rozsah typů a situací zařízení pro žárové zinkování bude v tomto procesu dobře podchycen.

Další ekologické otázky na pracovním programu sdružení EGGA
Otázky spojené s obsahem zinku v povrchových vodách jsou důležité jak pro provoz zinkoven, tak i pro trhy s pozinkovanými ocelovými produkty. Použití nevhodných vědeckých metod a chybných údajů ze sledování skutečných úrovní zinku v evropských řekách a jezerech může vést ke zbytečným limitům pro emise zinku a k omezování použití produktů s obsahem zinku. Sdružení EGGA i nadále úzce spolupracuje s Mezinárodní asociací pro zinek a protestuje proti zapsání zinku na seznam „prioritních látek“, který je součástí Vodohospodářské směrnice EU. Poslední iniciativa Evropské komise zaměřená na přidání látek do tohoto prioritního seznamu je v počáteční, ale důležité fázi. Aktuální informace naznačují, že zinek se nemusí objevit na seznamu návrhů nových prioritních látek.

Dalším důležitým tématem, které sdružení EGGA pozorně sleduje, je možné zařazení „potenciálu ekotoxicity“ na seznam environmentálních indikátorů, které se používají pro posuzování udržitelnosti na základě LCA pro stavební produkty a budovy. Neexistuje žádný spolehlivý vědecký důvod pro použití tohoto „indikátoru“ pro přírodní esenciální kovy, jako je zinek. V konečném důsledku by pozinkované ocelové produkty mohly dosahovat špatných výsledků, při provádění těchto posuzování. Z tohoto důvodu je sdružení EGGA stále více aktivnější při oponování zahrnutí tohoto indikátoru do evropských norem pro posuzování udržitelnosti a EPD pro stavební práce.

Otázky spojené se zinkem zůstávají i nadále často diskutovaným tématem ve skandinávských zemích a mají reálný (ale naštěstí malý) negativní vliv na trhy s pozinkovanou ocelí v těchto zemích. S potěšením mohu oznámit, že hlavně ve Švédsku jsme v této problematice za minulý rok zaznamenali určitý slibný vývoj. Toho bylo dosaženo hlavně díky skvělé práci Asociace zinkoven severských zemí s podporou sdružení EGGA a IZA.

Směrnice zaměřující se na jednotlivé látky zůstávají i nadále důležité pro sdružení EGGA. Většina z těchto problémů vzniká v důsledku směrnice REACH. V současné době sdružení EGGA pracuje na otázkách spojených s:

 • rizikovou klasifikací olova pro vlivy na zdraví – a důsledky této klasifikace pro přetavené slitiny zinku a přítomnost olova v pozinkovaných produktech.
 • Směrnice EU ‘ROHS’– pro zajištění trvalé výjimky pro přítomnost olova v pozinkovaných ocelových produktech (až do výše 0,35 % Pb).
 • Povolení pro procesy primární výroby dle REACH pro následnou úpravu na základě Cr6+ pro inhibici zabarvení ze skladování ve vlhku.
 • Případné nové směrnice pro pracovní expozici výparům oxidu zinečnatého.

SHRNUTÍ

Úkolem sdružení EGGA je zastupovat evropský průmysl žárového zinkování a řešit technické a ekologické otázky, které se týkají tohoto odvětví. Sdružení EGGA také poskytuje platformu pro koordinaci a efektivní provádění činností zaměřených na rozvoj trhu napříč národními asociacemi.

Ekologické otázky nepatří mezi nejoblíbenější aktivity sdružení EGGA, avšak i nadále zůstávají v samotném jádru pracovního programu sdružení EGGA, která zajišťuje klíčovou podporu pro naše odvětví. Kombinace centrální koordinace zajišťované agenturou EGGA s podporou členů na národní úrovni směrem k jejich národním legislativním agenturám vytváří vysoce efektivní advokátní systém, který nám mohou závidět asociace mnoha dalších průmyslových odvětví.

Za zmínku stojí také fakt, že ekologické otázky jsou většinou prospěšné pro fungování zinkoven a pro marketing pozinkovaných ocelových produktů. To je dáno tím, že (i) proces zinkování je jednoduchý a sám o sobě má jen nízký vliv na životní prostředí a (ii) že zinek, naše výchozí surovina, je přírodní elementární prvek. Přestože však zinek poskytuje tyto dvě klíčové výhody, je před námi stále spousta důležité práce, abychom prosadili tyto výhody v rámci legislativního systému a v rámci trhu. 

Update on EU Environmental Issues for the General Galvanizing Industry
EGGA represents the European general galvanizing industry and to respond technical and environmental issues affecting the industry. EGGA also provides a platform for coordination and efficient conduct of market development activities across national associations.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Obrázek 1 – proces Evropské komise pro revizi dokumentu BREF v rámci Směrnice pro průmyslové emise (obvykle nazýván jako „Sevillský proces“)Obrázek 2 – Aktéři „Sevillského procesu“ podílející se na revizi dokumentu BREF pro zpracování železných kovů.

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

AČSZ – Navrhování součástí pro žárové zinkováníAČSZ – Navrhování součástí pro žárové zinkování (765x)
Protikorozní ochrana je nedílnou a velmi důležitou součásti výrobního procesu jakékoliv ocelové konstrukce. Kromě dekora...
AČSZ – Aktuální ekologické otázky EU pro odvětví žárových zinkoven (742x)
Ekologické a legislativní otázky představují velice důležitou součást práce evropského sdružení asociací žárových zinkov...
Termodifuzní zinkováníTermodifuzní zinkování (214x)
Proces termodifuzního zinkování (Sherardování) spočívá v difuzním napouštění ocelových předmětů zinkem. Reakce probíhá v...

NEJlépe hodnocené související články

Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí duplexními povlaky (5 b.)
Ocelové konstrukce jsou součásti našeho života a ve velké míře nás obklopují. Setkáváme se s nimi jak při výrobě různých...
Tryskání a ekonomieTryskání a ekonomie (5 b.)
Snahou konstruktérů je vyvinout technologie, které překonávají vlastnosti technologií předešlých. Technologie, vznikajíc...
Hempel a Volkswagen AG: úspěšná spolupráce v ruském městě KalugaHempel a Volkswagen AG: úspěšná spolupráce v ruském městě Kaluga (5 b.)
Na pozvání Volkswagen Group Rus se společnost Hempel nedávno zúčastnila důležitého projektu zajištění protikorozní ochra...

NEJdiskutovanější související články

Ochranná maskovací páska do žárového zinkuOchranná maskovací páska do žárového zinku (3x)
Na základě poptávky našich zákazníků na maskování částí ocelových konstrukcí před žárovým pozinkováním jsme se začali za...
Povrchová úprava při výstavbě a rekonstrukcích fotbalových stadionů v JARPovrchová úprava při výstavbě a rekonstrukcích fotbalových stadionů v JAR (2x)
Přelom června a července letošního roku bude ve znamení Mistrovství světa ve fotbale 2010. Tuto sportovní událost poprvé...
Pasivní protipožární ochrana (1x)
Ocel je nehořlavý anorganický materiál používaný pro své fyzikální a mechanické vlastnosti ve stavebnictví a v dalších o...
Google