Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Povrchová ochrana    Aktuální vývoj v mezinárodních a evropských technických normách, které jsou důležité pro zinkovny

Aktuální vývoj v mezinárodních a evropských technických normách, které jsou důležité pro zinkovny

Publikováno: 16.2.2018
Rubrika: Povrchová ochrana

Tento článek sumarizuje stav různých mezinárodních a evropských norem, které jsou důležité pro evropský průmysl zinkoven. Dokument také vysvětluje, jak se sdružení EGGA podílí na přípravě těchto norem a poukazuje na některé současné normy, které jsou revidovány nebo jsou ve fázi, které vyžadují vstupy z odvětví zinkoven.

NORMY PRO ZINKOVÁNÍ

EN ISO 1461

Hlavní norma pro zinkování – EN ISO 1461 byla potvrzena organizací ISO v roce 2015. Před další „systematickou revizí“ v roce 2019/2020 se žádné změny této normy neočekávají.

EN ISO 14713 část 1

Dalšími důležitými normami pro zinkování jsou EN ISO 14713 část 1 (týkající se očekávané životnosti zinkových povlaků) a EN ISO 14713 část 2 (týkající se návrhu předmětů určených k pozinkování).

Drobná revize normy EN ISO 14713-1 „Zinkové povlaky – Pokyny a doporučení pro antikorozní ochranu železa a oceli v konstrukcích: Část 1: Všeobecné zásady návrhu a odolnosti proti korozi „ byla provedena v roce 2016 technickou komisí ISO/TC107/SC4 a revidovaná verze byla vydána v polovině roku 2017. Sdružení EGGA je sekretariátem technické komise ISO/TC107/SC4 a tyto revize byly připraveny ve spolupráci s Výborem pro technický rozvoj a výzkum sdružení EGGA. Tyto revize obsahují drobná, ale důležitá, upřesnění týkající se antikorozních vlastností zinkových povlaků. Dále se jedná o některé revize, které berou v úvahu nedávno vydanou normu ISO pro sherardované povlaky (ISO 17668), která nyní obsahuje sherardované povlaky větší tloušťky.

Nejdůležitější změny v normě ISO 14713-1: 2017 můžeme shrnout následovně: (viz tabulka).

Daná část normy ISO 14713-1 Změna v revizi z roku 2017

Tabulka 1 – Popis typických atmosférických prostředí souvisejících s odhadem kategorií korozivity

Nadpis sloupce 1 byl revidován, aby bylo zřejmé, že uvedené hodnoty se vztahují na „první rok expozice“ namísto „jednoho roku“. Tím je zdůrazněno, že hodnoty koroze zinku v tabulce 1 jsou velmi konzervativní.
Hodnoty koroze pro zinek byly změněny tak, aby přesně odpovídaly hodnotám v normě ISO 9223.

Tabulka 2 – Životnost až do první údržby pro výběr zinkových povlakových systémů v rozsahu kategorií korozivity

Tabulka byla aktualizována tak, aby zahrnovala sherardované povlaky větší tloušťky v normě ISO 17668.

Tabulka 3 – Galvanické řady (založené na potenciálech elektrod v mořské vodě) znázorňující relativní pozici zinku vůči jiným kovům

Název tabulky byl upraven tak, aby bylo zřejmé, že řada relativních pozicí kovů je založena na potenciálech elektrod v mořské vodě. To odráží skutečnost, že v různých podmínkách mohou vznikat různé relativní pozice.

ISO 14713 část 2

Organizace ISO se rozhodla provést úplnou revizi normy ISO 14713-2 Zinkové povlaky – Pokyny a doporučení pro antikorozní ochranu železa a oceli v konstrukcích – Část 2: Žárové zinkování. Tato revize je významná pro celosvětový sektor zinkoven, protože norma obsahuje pokyny a rady pro výrobu a návrh ocelových konstrukcí / komponentů, které jsou určeny k žárovému pozinkování.

Je to příležitost k aktualizaci a zdůraznění doporučení ohledně odvzdušnění/odvodnění, povrchové kontaminace, tolerancí a dalších aspektů. Norma také vysvětluje různé faktory, které ovlivňují tvorbu povlaků – včetně vlivu chemie oceli (Si a P).

Práce na revizi již probíhají v technické komisi ISO/TC107/SC4. Návrh revidované normy byl výboru zaslán v srpnu 2017 a připomínky by měly být předloženy v říjnu 2017.

Navrhované změny obsahují:

 • Nové diagramy k doporučení pro odvzdušnění/odvodnění
 • Nové tabulky, které uvádějí konkrétní doporučení pro velikost odvzdušňovacích otvorů pro duté profily.

Je velmi důležité, aby průmysl zinkoven pečlivě přezkoumal tyto navrhované změny a připomínkoval je prostřednictvím své národní organizace pro normalizaci a jejich zástupců v technické komisi ISO/TC107/SC4. Jakékoli připomínky budou projednány na příští schůzi technické komise ISO/TC107/SC4 dne 17. listopadu 2017.

NORMY PRO POZINKOVANÉ OCELOVÉ VÝROBKY

prEN 10348 část 2 (Pozinkovaná betonářská výztuž)

Již více než deset let sdružení EGGA tlačí na nový standard CEN pro žárově pozinkovanou betonářskou výztuž. Práce na dokončení této normy – „Ocel pro vyztužení betonu – Pozinkovaná betonářská výztuž – část 2: Pozinkované výrobky pro vyztužení betonu“ učinily další důležitý krok v září 2017. Nejnovější návrh získal další kladné hlasování v rámci technické komise ECISS/TC104. Před vydáním bude potřeba provést další hlasování, ale zveřejnění normy by mohlo být očekáváno někdy na začátku roku 2018. Norma vychází z požadavků normy EN ISO 1461 s některými dalšími požadavky týkajícími se zachování geometrie žeber po zinkování a maximálního průměru ohybu pro tyče, které jsou ohýbány před pozinkováním. Norma platí pro pozinkování jak před, tak po ohýbání výztuže.

prEN1317-5 (Silniční svodidla)

Sdružení EGGA monitoruje práci pracovní skupiny CEN/TC226, kde revize EN1317-5 povede k nové verzi, která bude použita jako podklad pro CE značení silničních svodidel a nárazových prvků. Složitost požadavků na značení CE vedla k významnému zpoždění nové normy a není jasné, kdy bude tato norma zveřejněna. Požadavky na trvanlivost zahrnují pozinkování dle normy EN ISO 1461 spolu s celou řadou dalších možností. Pro sdružení EGGA je důležité, že současný návrh jasně ukazuje, že tyto různé možnosti povrchové ochrany a materiálu nejsou stejné. Pozice sdružení EGGA spočívá v tom, že pro jiné zinkové povlaky (tenčí) by nemělo být uváděno, že poskytují stejnou životnost.

NORMY PRO VÝROBU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

Sdružení EGGA je aktivní členem technické komise CEN/TC135 (provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí) a přispívá k vývoji řady norem EN 1090.

EN 1090-1

Interpretace stávající normy EN 1090-1 je velmi důležitá pro pochopení úlohy zinkovny při označování ocelových konstrukcí označením CE. Sdružení EGGA dalo jednoznačně najevo, že zinkovna by neměla být předmětem certifikace FPC notifikovanými orgány podle EN 1090-1. Sdružení EGGA se rovněž podílí na revizi normy EN 1090-1 a znovu se diskutuje o úloze subdodavatelské aplikace antikorozních systémů. Revize verze EN 1090-1 se neočekává po několik let a současná verze bude zavedena v dohledné době. V této fázi je obtížné předvídat výsledky revize.

EN 1090-2

„Prováděcí normou“ pro ocelové konstrukce je EN 1090-2. Jedná se o rozsáhlý standard pro výrobu ocelových konstrukcí, který obsahuje některé položky, které jsou důležité pro zinkovny:

 • Článek 8 obsahuje aspekty týkající se spojovacích prvků z oceli včetně součinitů tření pro třecí spoje
 • Ustanovení 10 uvádí požadavky na přípravu dílů, které mají být pozinkovány nebo opatřeny nátěrem
 • Příloha F uvádí různé další požadavky týkající se systémů protikorozní ochrany – včetně požadavků na kontrolu po zinkování (článek F7.4)

Sdružení EGGA se za poslední 3 roky intenzivně podílelo na revizi normy EN 1090-2. Konečný návrh je nyní schválen a je nepravděpodobné, že bude změněn. Zanedlouho bude zaslán k závěrečnému hlasování v rámci CEN. Sdružení EGGA je v podstatě spokojeno s výsledky revize, konkrétně:

 • Článek 8 nyní obsahuje součinitele tření pro (i) pozinkované ocelové povrchy + alkalicko-zinkosilikátové barvy a (ii) pozinkované povrchy + otryskání v rámci tabulky výchozích součinitelů tření. Tím je vypuštěno provedení komplexních zkoušek, které prokazují součinitele tření pro pozinkované spoje.
 • Článek 10 je převážně beze změn, ale jasněji odkazuje na EN ISO 14713-2 a zlepšuje oddělení požadavků na přípravu povrchu pro nátěry od požadavků na pozinkování.
 • Příloha F je převážně beze změn a byly odstraněny složitější požadavky na pozinkování, které byly navrženy v předchozích návrzích.

NORMY PRO KOROZI

Mezinárodní normy pro korozi kovů jsou řízeny v rámci ISO/TC156 „Koroze kovů a slitin“. Tato komise dohlíží na normy ISO 9223 a ISO 9224, které obsahují cenné informace o předpokládané a měřené rychlosti koroze zinku (a jiných kovů). Rychlosti koroze, které se objevují v normě ISO 9223, se používají v normě EN ISO 14713-1 (viz výše) a jsou proto velmi důležité pro odvětví zinkoven. Během roku 2017 byly v těchto normách pro korozi zaznamenány dva výrazné posuny pro odvětví zinkoven:

 • ISO 9227: 2017 (Neutrální zkouška v solné mlze) byla vydána po menší revizi. Důležitá jsou upozornění, která je potřeba vzít v úvahu při použití této zkoušky pro porovnání různých kovových povlaků, která byla zdůrazněna v „Úvodu“ a v „Rozsahu“ této normy.
 • technická komise ISO/TC156 se rozhodla „potvrdit“ ISO 9223 po její nedávné systematické revizi. Znamená to, že rychlosti koroze zinku v EN ISO 14713-1 nebudou vyžadovat aktualizaci a máme mezi těmito dvěma standardy další období stability.

Existují i další normy ISO pro cyklické zrychlené zkoušky koroze, které sdružení EGGA musí sledovat, protože tyto normy jsou často používány k poskytnutí zavádějících srovnání mezi povlaky zinku a jinými kovovými povlaky.

NORMY PRO HODNOCENÍ UDRŽITELNOSTI VE STAVEBNICTVÍ

Použití LCA a Prohlášení o environmentálních produktech k hodnocení udržitelnosti budov a jiných konstrukcí je stále více rozšířené a může mít významné důsledky pro marketing. Výsledky těchto hodnocení udržitelnosti a „ekologických budov“ se mohou lišit v závislosti na použité metodice. Dokonce i malé změny v metodologii nebo požadavcích na posouzení různých ukazatelů mohou mít významný nepříznivý nebo pozitivní vliv na výběr materiálů pro výstavbu. Tyto metody jsou definovány v různých normách ISO a CEN.

Sdružení EGGA, které spolupracuje s ocelářským průmyslem a s dalšími asociacemi kovoprůmyslu, udržuje přehled o těchto normách a kontroluje nový vývoj, který může ovlivnit sektor zinkoven. Hlavní pozornost je věnována práci CEN/TC350.

V současné době se práce sdružení EGGA zaměřuje na navrhovanou změnu normy EN 15804 (norma pro zpracování prohlášení o environmentálních produktech). Tento proces revize začne na konci roku 2017. Klíčovými tématy pro sdružení EGGA budou:

 • (i) Oponovat přidávání nových environmentálních ukazatelů založených na ekotoxicitě a toxicitě pro člověka (protože jejich metody nejsou pro kovy řádně vyvinuty a mohou vést k nepříznivým „výsledkům“)
 • (ii) Podpora povinného zahrnutí přínosů recyklace po skončení životnosti (protože to podporuje výsledky EPD při zohlednění kreditů za recyklaci oceli a zinku)

Existují také další normy ISO a CEN pro metodiky LCA a LCI, které vyžadují naši neustálou pozornost a ostražitost. Tyto normy jsou velmi vzdálené od každodenní činnosti zinkovny, ale mohou mít významný dopad na budoucí poptávku na trhu pozinkované oceli.

DALŠÍ NORMY

Kromě výše uvedených standardů pro pozinkování, výrobu ocelových výrobků, výrobu ocelových konstrukcí, korozi a udržitelnosti existuje řada dalších technických norem, které jsou v současnosti obsaženy v pracovním programu sdružení EGGA, a které by měly být zmíněny:

 • Normy vypracované dle CEN/TC351 o uvolňování nebezpečných látek ze stavebních výrobků.
 • Revize Eurokódu 3 (návrh ocelových konstrukcí) v CEN/TC250/SC3.
 • Revize Eurokódu 2 (návrh betonových konstrukcí) – z pohledu pozinkované výztuže do betonu.
 • normy EN13369 (prefabrikované betonové výrobky) – kde usilujeme o to, aby bylo umožněno větší snížení krytí betonem při specifikovaném použití pozinkované výztuže.
 • normy ISO 12944 (nátěrové hmoty pro ocel) – kde usilujeme o zlepšení uznání duplexních povlaků pro ponořené podmínky a oponujeme provádění rýhování skrze vrstvu zinku při zkoušení duplexních povlaků. 
 • návrh normy pro „Vybavení pro dočasné konstrukce – Provádění – Požadavky na výrobu“ (CEN/TC53/WG15), který obsahuje zbytečné dodatečné požadavky týkající se zinkování.
 • fáze revize normy EN 10025 a dalších norem pro ocel – kde je potřeba zajistit, aby možnost nařídit specifické úrovně křemíku a fosforu pro ocel určenou k pozinkování byla harmonizována s normou EN ISO 14713-2.
 • probíhající v CEN/TC 186 na normě pro „Bezpečnost při průmyslovém tepelném zpracování, která zahrnuje zinkovny.

ZÁVĚR

Existuje široká škála technických norem, které jsou zajímavé pro průmysl zinkoven. Většina, ale pravděpodobně ne všechny, normy, které v současné době vyžadují naši pozornost, jsou uvedeny v tomto dokumentu.

Z nich si největší pozornost zinkoven zasluhuje revize normy EN ISO 14713-2. Je důležité, aby praktické pokyny, které pro výrobce a konstruktéry ocelových konstrukcí stanoví tato norma, reflektovaly problémy a témata, o kterých víme, že se vyskytují v zinkovnách při každodenním provozu.

Je zřejmé, že sdružení EGGA, národní sdružení a společnosti čeká spousta práce na úrovni CEN i ISO, aby si udržely příznivé postavení na trhu a zajistily, že nám tyto normy budou prospěšné a že naše podnikání nebudou činit složitější, než je nezbytně nutné. Sdružení EGGA je potěšeno, že Dr. Vasile Rus se v roce 2017 připojil k zaměstnancům sdružení EGGA a poskytne potřebné další zdroje potřebné pro zvládnutí rostoucího objemu práce spojeného s technickými normami.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Výroba zinku v minulosti a dnes (799x)
Zinok je v súčasnosti štvrtým najpoužívanejším kovom na svete, po železe, hliníku a medi. Na začiatku dvadsiateho storoč...
AČSZ – Navrhování součástí pro žárové zinkováníAČSZ – Navrhování součástí pro žárové zinkování (734x)
Protikorozní ochrana je nedílnou a velmi důležitou součásti výrobního procesu jakékoliv ocelové konstrukce. Kromě dekora...
AČSZ – Aktuální ekologické otázky EU pro odvětví žárových zinkoven (732x)
Ekologické a legislativní otázky představují velice důležitou součást práce evropského sdružení asociací žárových zinkov...

NEJlépe hodnocené související články

Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí duplexními povlaky (5 b.)
Ocelové konstrukce jsou součásti našeho života a ve velké míře nás obklopují. Setkáváme se s nimi jak při výrobě různých...
Tryskání a ekonomieTryskání a ekonomie (5 b.)
Snahou konstruktérů je vyvinout technologie, které překonávají vlastnosti technologií předešlých. Technologie, vznikajíc...
Hempel a Volkswagen AG: úspěšná spolupráce v ruském městě KalugaHempel a Volkswagen AG: úspěšná spolupráce v ruském městě Kaluga (5 b.)
Na pozvání Volkswagen Group Rus se společnost Hempel nedávno zúčastnila důležitého projektu zajištění protikorozní ochra...

NEJdiskutovanější související články

Ochranná maskovací páska do žárového zinkuOchranná maskovací páska do žárového zinku (3x)
Na základě poptávky našich zákazníků na maskování částí ocelových konstrukcí před žárovým pozinkováním jsme se začali za...
Povrchová úprava při výstavbě a rekonstrukcích fotbalových stadionů v JARPovrchová úprava při výstavbě a rekonstrukcích fotbalových stadionů v JAR (2x)
Přelom června a července letošního roku bude ve znamení Mistrovství světa ve fotbale 2010. Tuto sportovní událost poprvé...
Pasivní protipožární ochrana (1x)
Ocel je nehořlavý anorganický materiál používaný pro své fyzikální a mechanické vlastnosti ve stavebnictví a v dalších o...
Google

Server Vodohospodářské stavby

VOD-KA 2019 letos po jednadvacáté

VOD-KA 2019 letos po jednadvacáté

Zavřít [x]