Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    2015    ČKLOP – Aktuální témata ČKLOP – srpen 2015

ČKLOP – Aktuální témata ČKLOP – srpen 2015

Publikováno: 23.9.2015
Rubrika: 2015

V současnosti jsou předmětem aktivit ČKLOP témata, která jsou od sebe zdánlivě vzdálena nebo oddělena, ale která spolu nakonec souvisí. Především se ale týkají všech, kteří se jako uživatelé pohybují v uzavřených prostorách, nebo kteří pracují v oboru LOP, oken a dveří.

  • Koncept větrání
  • Veřejné zakázky na výměnu oken Metodický pokyn pro MMR
  • Přenos odpovědnosti od projektanta na zhotovitele

KONCEPT VĚTRÁNÍ
Myšlenka na stanovení Konceptu větrání vznikla na jednom zasedání HKČR, na které zaznělo od jednoho řečníka „…vy jste ti vrazi, kteří zabili člověka oxidem uhelnatým, protože jste mu nainstalovali moc těsné okno.“

Obsah tohoto nařčení je absurdní, ale jeho provokativnost ukazuje na problém daleko hlubší a závažnější. Jednotlivé technické obory, jako je projektování, zdravotnictví, kamnářství, kominictví, plynařství a další, jsou dostatečně vybaveny svými normami, předpisy, vyhláškami a vším dalším. Není ale dostatečně vyřešena vzájemná provázanost těchto oborů, přičemž jejich představitelé mají společný cíl, tedy kvalitní prostředí pro lidi. Je ale tato kvalita opravdu zajištěna a dosažena?

I když by měla být veškerá nařízení pro jednotlivé obory dodržena, realita světa ukazuje vysoké číslo chyb a nedostatků. Snahou Konceptu větrání je přimět lidi uvažovat s rozumem a ve vlastním zájmu a především stanovit určitou povinnost vyřešit větrání ve všech stavebních činnostech spojených s pobytem lidí. Koncept větrání by do sebe soustředil přehled povinností vytvořených pro daný konkrétní objekt, které musí být realizovány pro zajištění normových hodnot větrání za všech klimatických podmínek a podmínek samotného užívání objektu. Tedy autorizovaný projektant stanoví v Konceptu větrání veškeré povinnosti spojené s přívodem čerstvého vzduchu a zhodnotí možné návaznosti a vzájemné vlivy ostatních technologií nebo konstrukčních řešení. 

Významné varování přichází i ze samotného evropského parlamentu, jehož poslankyně v Bruselu, na jedné odborné konferenci o větrání, informovaly o závažném nárůstu alergií a příznaků astmatu napříč státy Evropské unie. Jistým způsobem přiznaly, že za posledních deset let vedle velkého důrazu na energetické úspory spojené se zateplováním a výměnou oken se pozapomnělo zdůraznit význam adekvátního řešení přívodu čerstvého vzduchu. Infiltrace vzduchu nebyla, po zavedení přísných norem na okna, dostačující. Výsledek těchto nevyvážených aktivit a koncepčních chyb se pomalu začíná projevovat v plné síle.

Koncept větrání by měl u každé stavby upozorňovat na význam větrání a na nezbytnost jeho řešení, jak pro vlastní zdraví, tak i pro zdraví všech lidí uvnitř objektu.

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA VÝMĚNU OKEN – METODICKÝ POKYN PRO MMR
Před dvěma lety ČKLOP poprvé jednala na MMR o problematice porušování platných zákonů a norem při vyhlašování veřejných zakázek na výměnu oken a dveří. Vzhledem k tomu, že se jedná o jednu z nejčastějších aktivit v sektoru státního nebo obecního majetku, je překvapivé, že navzdory předloženým důkazům o opakovaném porušování zákona nebyla doposud ze strany ministerstva ochota udělat konkrétní kroky k nápravě.

ČKLOP po dohodě s MMR vypracovala Metodický pokyn MMR pro zadávání dodávky nových oken nebo výměnu stávajících oken jako pomůcku pro zadavatele. Smyslem je objektivně a v souladu se zákonem specifikovat požadavky na okna, ať již při nové výstavbě nebo při rekonstrukci. Základní požadavky a parametry poptávaných oken musí vycházet z právních i normových předpisů a ne z laického popisu.

Neuvěřitelně vysoké číslo zadávacích podmínek, které porušuje platný zákon, a neochota MMR zmenšit prostor pro porušování zákonů, s sebou nese několik vážných faktů. Ten, který porušuje platné předpisy, má objektivně nižší náklady, a tím je schopen nabídnout nižší nabídkovou cenu. Vzhledem k praxi veřejných zakázek, kdy se soutěží výhradně na nejnižší cenu, jsou tyto podnikatelské subjekty často vítězi veřejných soutěží.

Nedodržování předpisů při realizaci a nízká kvalitativní úroveň výsledné stavby je nakonec provázena velmi krátkou životností oken, která nakonec vyústí k opakovaným servisním opravám, nebo dokonce k výměně stávajících oken daleko před jejich plánovaným termínem životnosti. Samozřejmě, že s chybami při výstavbě se může projevit i chyba v nevyřešeném, nebo zcela nefunkčním větrání. Následky těchto chyb dopadají především na uživatele objektů. Cílem kritiky nejsou zhotovitelé, kteří využívají mezer v zadávacích podmínkách, ale zástupci obecního majetku, kteří neumí nebo nechtějí vyhlásit soutěž na nejnižší cenu, ale v rámci celé doby požadované životnosti. V případě očekávané životnosti 30 let by jedním z hlavních parametrů hodnocení byl požadavek na kvalitu dodávek a záruky dodavatele.

PŘENOS ODPOVĚDNOSTI OD PROJEKTANTA NA ZHOTOVITELE (ČERPÁNO Z PODKLADŮ ING. MILANA ZÁPOTOCKÉHO)
S novelou nového občanského zákoníku se stále častěji objevuje v praxi stavebních firem skutečnost, která nutí své subdodavatele k podpisu smlouvy, ve které se svým podpisem zavazují k následujícímu:

„Zhotovitel před podpisem této smlouvy provedl s vynaložením odborné péče kontrolu projektové dokumentace, jakož i ostatních podkladů pro realizaci a prohlašuje, že v nich neshledal žádné chyby, vady či opomenutí, že tyto jsou úplné a dostatečné pro kompletní realizaci díla a zhotovitel je schopen na základě těchto podkladů dílo realizovat dle podmínek této smlouvy. Zhotovitel výslovně bere na vědomí, že pokud by v průběhu realizace díla byly zjištěny rozpory v podkladech pro realizaci, nebude mít jejich řešení vliv na cenu díla.“

Z tohoto textu vyplývá, že pokud toto zhotovitel podepíše, odpovídá za všechny vady projektové dokumentace, které se týkají oken nebo LOP.

ČKLOP problém vidí v tom, že přestože:

  • projektant (vázaná činnost), dříve než může samostatně projektovat, projde zkouškami ČKAIT, kde prokáže znalost norem a zákonů, které se týkají stavebnictví,
  • zodpovědný zástupce stavební firmy (vázaná činnost), dříve než může samostatně stavět, projde zkouškami ČKAIT, kde prokáže znalost norem a zákonů, které se týkají stavebnictví,
  • stavební dozor (vázaná činnost), dříve než může samostatně dozorovat, projde zkouškami ČKAIT, kde prokáže znalost norem a zákonů, které se týkají stavebnictví, je odpovědnost přenášena na výrobce oken, dveří a LOP. Ti umějí okna, dveře, LOP vyrábět, montovat a umí udělat dílenskou dokumentaci, ale nejsou svým vzděláním určeni k hodnocení kvality projektové dokumentace, natož pak k odhalování jejich nedostatků.

CELKOVÉ SHRNUTÍ
Na těchto třech případech se ČKLOP snaží ukázat systémové nedostatky, které účastníky stavební činnosti tlačí do pozic, které jim nepřísluší. Současně jsme svědky trendu u osob s „kulatým razítkem“ snižovat jejich odpovědnost a to smluvním přenosem odpovědnosti na jinou osobu. V konečném důsledku se pak zdá, že vysoká kvalita stavby není cílem. ČKLOP navrhuje vše otočit tak, aby se každá činnost prováděla u osob s nejvyšší kvalifikací a současně těmto osobám ponechat i maximum odpovědnosti za jejich práci. Jedině osobní odpovědnost je cesta ke zvyšování kvality každé činnosti, stavebnictví nevyjímaje.

Proto ČKLOP:

  • s ostatními profesními organizacemi tvoří Koncept větrání, který bude předložen Vládě ČR,
  • stále budeme vyvíjet nátlak na MMR, aby situaci veřejných zakázek pomohlo řešit,
  • svým postojem budeme posilovat pozici projektanta, včetně jeho odpovídající odpovědnosti a včetně jeho finančního ohodnocení.

Current Topics of ČKLOP (the Czech Chamber of Light External Cladding) – August 2015
At present, the subject of ČKLOP activities are topics that are apparently far apart or separated from each other, but which are eventually related to each other. Above all, they concern all who participate as users, move in confined spaces or work in the field of light external cladding, windows and doors.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Vlevo: Tvorba mikroorganizmů a nežádoucích látek v závislosti na relativní vlhkosti. Vpravo: Dopad koncentrace CO2 na činnost člověka a jeho zdraví.

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Mezinárodní koncern Lindab: čisté tržby v roce 2014 vzrostly o 7 % na 739 mil. EUR, provozní zisk EBIT dosáhl 52,4 mil. EURMezinárodní koncern Lindab: čisté tržby v roce 2014 vzrostly o 7 % na 739 mil. EUR, provozní zisk EBIT dosáhl 52,4 mil. EUR (164x)
Švédský mezinárodní koncern Lindab International AB, který patří mezi přední světové výrobce stavebních komponentů z oce...
KOVOSVIT MAS, a.s. v minulém roce navýšil tržby téměř o 21 procent na 2, 2 miliardy korun (111x)
„Rok 2014 byl jeden z nejúspěšnějších roků naší společnosti od roku 2011. Když jsem do společnosti nastupoval, byla na p...
Nový pětisettunový mostový jeřáb v ArcelorMittal Ostrava přesouvá pánve s tekutou ocelí o hmotnosti 330 tunNový pětisettunový mostový jeřáb v ArcelorMittal Ostrava přesouvá pánve s tekutou ocelí o hmotnosti 330 tun (62x)
V ocelárně huti ArcelorMittal Ostrava byl uveden do ostrého provozu nový mostový jeřáb. Kolos o hmotnosti 500 tun, šířce...

NEJlépe hodnocené související články

Nový pětisettunový mostový jeřáb v ArcelorMittal Ostrava přesouvá pánve s tekutou ocelí o hmotnosti 330 tunNový pětisettunový mostový jeřáb v ArcelorMittal Ostrava přesouvá pánve s tekutou ocelí o hmotnosti 330 tun (5 b.)
V ocelárně huti ArcelorMittal Ostrava byl uveden do ostrého provozu nový mostový jeřáb. Kolos o hmotnosti 500 tun, šířce...
Česká rodinná firma RWT expanduje na japonský trh, sází na pokročilé strojírenské technologieČeská rodinná firma RWT expanduje na japonský trh, sází na pokročilé strojírenské technologie (5 b.)
Česká rodinná firma RWT, přední evropský výrobce brousících strojů, rozšiřuje své exportní destinace a expanduje na vyso...
Regus otevírá páté business centrum v Praze, celkově sedmé v ČRRegus otevírá páté business centrum v Praze, celkově sedmé v ČR (5 b.)
Společnost Regus, největší globální poskytovatel flexibilních pracovišť, dnes oznámila otevření nového business centra P...

NEJdiskutovanější související články

Právě dokončovaná administrativní budova CRYSTAL směřuje k ocenění BREEAM ExcellentPrávě dokončovaná administrativní budova CRYSTAL směřuje k ocenění BREEAM Excellent (2x)
Certifikace BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) se pro nově stavěné kancelářské bud...
Lindab dodá systém tlumičů hluku pro budoucí největší výletní loď na světěLindab dodá systém tlumičů hluku pro budoucí největší výletní loď na světě (1x)
Lindab, přední světový výrobce vzduchotechniky a systémů chlazení a vytápění, byl lodní společností Royal Caribbean Crui...
Google

Server Vodohospodářské stavby

VOD-KA 2019 letos po jednadvacáté

VOD-KA 2019 letos po jednadvacáté

Zavřít [x]