Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Realizace    Hala ze železobetonových prefabrikovaných dílců PHA Czech s. r. o.

Hala ze železobetonových prefabrikovaných dílců PHA Czech s. r. o.

Publikováno: 21.10.2009, Aktualizováno: 22.10.2009 10:02
Rubrika: Realizace

Projekt výrobní haly PHA vznikl jako další v řadě pro jednoho ze subdodavatelů nových asijských automobilek působících v ČR. Jedná se o trojlodní výrobní halu montovanou ze železobetonových prefabrikovaných dílců, opláštěnou panely Kingspan, s plochou střechou se skládaného pláště. K hale je přičleněna zděná dvoupodlažní administrativní budova sloužící pro sociální, stravovací a administrativní zázemí závodu.

Hala ze železobetonových prefabrikovaných dílců PHA Czech s. r. o.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
Nová hala výrobního závodu PHA Czech, s. r. o. je umístěna v částečně zastavěné městské části Mosty u Českého Těšína. Architektonicky je závod řešen jako kompaktní celek s výrobní halou a administrativním blokem bezprostředně navazujícím na zmiňovanou halu. Při vjezdu do areálu je situována vrátnice. Hala je trojlodní, má obdélníkový půdorys. Fasádu tvoří ucelené sendvičové panely v odstínu slonové kosti. Střecha je mírně vyspádována ke střešním vpustím s třemi řadami světlíků. V čelní stěně po obou stranách administrativní budovy jsou instalována vrata laděná do modrého odstínu.

Administrativní budova tvoří dominantní prvek celé přední části závodu. Má obdélníkový tvar. Prostřední část fasády je tvořena celoplošným prosklením s funkčním přístřeškem zasahujícím nad příjezdovou zpevněnou plochu. Rovinatost levé části fasády je rozbita pomocí pásů světlolamů umístěných nad okny jednotlivých podlaží. Nad prosklením v obloukové atice je umístěno firemní logo. Výrazným prvkem zpříjemňujícím čelní část závodu je zeleň.

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
Výrobní hala má rozměr 102 × 66 m (měřeno na osy obvodových sloupů). Střecha jednotlivých lodí má sedlový tvar se sklonem α = 6,8 °. Výška v hřebeni jednotlivých lodí (včetně světlíků) je jednotná a nepřesahuje 10,5 m. Vnitřní prostor je členěn na výrobní a skladovací s expedicí. Celková plocha hal činí 6.833 m2. Konstrukčně se jedná o železobetonový skelet o třech lodích. Obvodový plášť je ze sendvičových panelů tl. 80 a 120 mm bez okenních otvorů. Střešní plášť je skládaný s izolací tl. 180 mm, podle požadavků ČSN 73 0540. Ve štítových hřebenech jednotlivých lodí jsou instalovány pásové světlíky. Betonová podlaha haly má lehce čistitelný povrch. Konstrukčně je řešena jako monolitická dilatovaná deska z drátkobetonu. V obvodovém plášti, v místech nakládky a vykládky, jsou dvojice roletových vrat vybavených těsnícími límci. Nad vraty jsou instalovány přístřešky. Hala je prosvětlena již zmiňovanými střešními světlíky.

Prostory v hale jsou nuceně větrány pomocí vzduchotechnického zařízení. Místnost údržby, přesného měření a zkoušení jsou větrány přetlakově do haly přes mřížku, regulační klapku, filtrační box a stěnovou mřížku osazenými v sestavě. Pro prostor výrobní haly je navrženo zařízení pro přívod vzduchu sestavnými jednotkami – 2 samostatné sestavy, které jsou osazeny na zpevněné stropní konstrukci „část vestavku“ na severozápadní straně objektu. Přívodní zařízení upraveného vzduchu budou zajišťovat hygienickou výměnu vzduchu. Pro ohřev nasávaného vzduchu v zimním období používají vzduchotechnické jednotky zemní plyn. V hale jsou zřízeny i následující provozní místnosti: místnost vstupní kontroly, kompresorovna, místnost přesného měření, zkušební místnost, místnost údržby a místnost náhradních dílů.

Administrativní blok je zděná dvoupodlažní budova obdélníkového tvaru 48,4 × 15,3 m s přímou návazností na výrobní halu. Vstup do budovy je bezbariérový. Budova je rozdělena do dvou účelových celků. První tvoří šatny, umývárny a sociální zázemí pro zaměstnance ve výrobní hale a druhou pak kanceláře a zázemí pro administrativní pracovníky a vedení firmy. V budově je umístěna i kantýna se zázemím pro výdej hotových jídel pro všechny zaměstnance firmy. Kantýna se zázemím tvoří funkčně samostatný celek s vlastním vstupem. Šatny a umývárny pro pracovníky ve výrobní hale jsou situovány ve dvou podlažích odděleně pro muže a ženy. Vstup do šaten je samostatným vchodem vpravo od vchodu hlavního.

Část pro administrativní pracovníky a vedení firmy je přístupná již zmiňovaným zastřešeným hlavním vchodem. Reprezentační vstup navazuje na vnitřní chodbu a místnost recepce. Každé podlaží má samostatné sociální zázemí. V 1. NP je WC pro osoby se sníženou schopností pohybu. Dále se zde nachází školící místnost, výstavní místnost, archiv a kancelář pro jednání se zákazníky. Ve 2. NP se nachází velkoplošná kancelář, dvě malé a jedna velká jednací místnost, kanceláře vrcholového managementu a servrovna (IT). Obvodové a vnitřní nosné konstrukce jsou navrženy z pálených cihelných tvárnic POROTHERM. Příčky jsou provedeny z příčkovek POROTHERM. V kancelářské části jsou navrženy kazetové podhledy světlé barvy s integrovaným osvětlením.

MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA
Veškeré stavební nosné konstrukce haly a administrativní budovy byly v rámci projektování navrženy na základě statických výpočtů. Ve výpočtech byly zohledněny veškeré vlivy působící na stabilitu a únosnost konstrukcí. Jedná se především o povětrnostní vlivy jako zatížení sněhem a větrem a také zatížení od technologického zařízení. Návrh nosných stavebních konstrukcí a jejich statické posouzení zajišťuje, že užívání stavby nebude mít za následek:

  • zřícení stavby nebo jeho části,
  • větší stupeň přetvoření,
  • poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce,
  • poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST
Celá stavba je z požárního hlediska rozčleněna na požární úseky (PÚ). V návaznosti na tuto skutečnost je nutné, aby stavební prvky a nosné konstrukce vykazovaly v době požáru požadovanou odolnost vůči extrémním teplotám a bránily šíření požáru po určitou dobu. Nosné prvky haly tvoří prefabrikované železobetonové prvky tvořené sloupy, střešními vazníky a krokvemi. U administrativní budovy nosnou část tvoří obvodové zdivo z tvárnic tl. 44 cm a vnitřní zdivo z bloků tl. 25 cm. Stropní konstrukce administrativy je tvořena železobetonovými panely Spirol tl. 25 cm.

OMEZENÍ ROZVOJE A ŠÍŘENÍ OHNĚ VE STAVBĚ
V souladu s tab.10 ČSN 73 0804 a ČSN 73 0810 určujících požadovanou odolnost stavebních konstrukcí jsou stavební objekty Haly a Administrativní budovy rozděleny do 4 požárních úseků. Ty jsou tvořeny požárními stěnami, požárními stropy a požárními uzávěry otvorů. Rozdělení na uvedené úseky zamezuje v potřebné míře šíření ohně a kouře.

VYBRANÉ ÚDAJE
Název stavby: Výstavba výrobního závodu PHA Czech s. r. o. Český Těšín, Strojnická ul., průmyslový areál firmy Unigenos
Autor projektu realizovaného díla: DELTA Třinec spol. s r. o., Třinec, Ing. Zbygniev Fukala
Investor: PHA CZECH s. r. o., Strojnická 373, Český Těšín
Vyšší dodavatel: Skanska CZ a. s., Závod Morava

Hall from Ferro-concrete Precast Parts of PHA Czech s. r. o.
The project of the production hall of PHA originated as another one in a series for one of the subcontractors of the new Asian car companies operating in the Czech Republic. The new hall of the production plant of PHA Czech, s. r. o. is located in partly built-up town district of Mosty u Českého Těšína. It is a three-ship production hall assembled from ferro-concrete precast parts, sheathed by Kingspan panels with flat roof made of sandwich cover. The hall has attached walled two-floor office building for social, catering and administration environment of the production plant.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Administrativní budovaČást haly s vraty a nákladovými můstkyAdministrativní budova a výrobní halaHlavní vjezd do areálu s vrátnicí

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Palác NárodníPalác Národní (115x)
Palác Národní je projekt víceúčelového domu v srdci Prahy, který doplňuje nároží Národní třídy a Mikulandské ulice, posl...
Modernizace skladového hospodářství a distribuce pivovaru Budějovický BudvarModernizace skladového hospodářství a distribuce pivovaru Budějovický Budvar (86x)
V tomto článku popíšeme investiční akce Budějovického Budvaru, které začaly v roce 2015. Zaměříme se na plně automatizov...
Osazení konstrukce „pivního“ mostuOsazení konstrukce „pivního“ mostu (82x)
Velkou výzvou realizace technologického mostu, který překlenul dopravní komunikaci a propojil jednotlivé areály pivovaru...

NEJlépe hodnocené související články

Přestavba nosné konstrukce dvorany Masarykova nádraží v PrazePřestavba nosné konstrukce dvorany Masarykova nádraží v Praze (5 b.)
Masarykovo nádraží v Praze je již několk let v centru pozornosti investorů a developerů a předmětem jednání politiků. Ve...
„Z historické haly jsme udělali supermoderní provoz“„Z historické haly jsme udělali supermoderní provoz“ (5 b.)
říká generální ředitel společnosti Vítkovice Machinery Group Ing. Jan Světlík....
Ve Vítkovicích se rozjíždí rychlokovárna třetího tisíciletíVe Vítkovicích se rozjíždí rychlokovárna třetího tisíciletí (5 b.)
Doslova průlomovou investici v oblasti strojírenské metalurgie představuje moderní linka rychlokovacího stroje, jakou ne...

NEJdiskutovanější související články

Nadčasový vzhled montované prodejní haly v Českých BudějovicíchNadčasový vzhled montované prodejní haly v Českých Budějovicích (1x)
Prodejní a administrativní hala pro firmu Starka – Půjčovnictví a obchod, v. o. s. je ukázkou moderní, architekton...
Laboratorní a konstituční model cementovaného jílu (1x)
Zpevněné vzorky jílu byly připraveny ze směsi kaolínu a portlandského cementu. Provedly se laboratorní zkoušky pevnosti,...
Celodřevěná hala skladu posypové soli v Rychnově u Jablonce nad Nisou (1x)
Na místě původního skladu posypové soli v areálu SÚS v Rychnově u Jablonce nad Nisou byl v roce 2004 vybudován nový obje...
Google

Zavřít [x]