Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    2016    Integrované výjezdové centrum v Třinci

Integrované výjezdové centrum v Třinci

Publikováno: 29.9.2016
Rubrika: 2016

Integrované výjezdové centrum v Třinci zabezpečuje stavbou objektu umístění jednotného pracoviště a prostor pro jednotku požární ochrany Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, služebnu Městské policie města Třinec, služebnu Obvodního oddělení Policie České republiky Třinec a technologické, servisní a provozní prostory a zařízení pro uvedená pracoviště včetně sociálního zázemí a prostor pro všechna uvedená pracoviště. Navrhovaná lokalita byla zvolena u ulice Frýdecké vzhledem k dobré dostupnosti do centra města Třince a bezproblémového napojení na dopravní infrastrukturu a inženýrské sítě.

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ
Forma domu byla dopředu předurčena dispozičním řešením, které je pro daný provoz prioritní. Obdélníková budova podélně orientovaná v souběhu s ulicí Frýdeckou, je podélnou osou směrována z jihu na sever. Kancelářské plochy jsou touto orientací směrovány na východ, nebo západ, kde je sluneční svit navíc utlumen vzrostlými stromy. Na jižní, nejvíce zatíženou stranu slunečním svitem, jsou orientovány pouze kanceláře vedení HZS MSK. Objekt je situován téměř do středu pozemku, přičemž vytváří přední a zadní manipulační plochy, které jsou objízdné kolem celého objektu. Východní, přední plocha je formulována jako více veřejná, prezentovaná část provozu IVC Třinec. Jedná se sice o plochy vyhrazené PČR a HZS MSK, jde však o vizuální kontakt veřejnosti s provozem objektu jako takovým, s prezentací policejních vozidel a zásahových vozidel jak na manipulační výjezdové ploše, tak v garážích, kde jsou auta viditelná díky transparentním vratům, což je zejména vizuálně efektní v noci při nasvícení garáží.

Zadní dvůr při západní fasádě je cloněn objektem samotným, za hranicí areálu lemován pouze stávajícím lesíkem. Tento oplocený vnitřní dvůr je čistě provozní záležitostí všech složek IVC. Probíhá zde výcvik, servis techniky, parkování vozidel, sportovní aktivity.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
Podélná forma domu je rozčleněna výškově podle prostor jednotlivých uživatelů. Směrem od východu je třípodlažní objekt ještě výškově akcentován napříč uloženým prolomeným kubusem tělocvičny, poté je jeho hmota v místě garáží HZS zredukována pouze na dvě podlaží, směrem do ulice Frýdecké je tato výška vnímána pouze jako převýšené jedno podlaží garáží HZS MSK. Zcela vzadu za garážemi je objem zredukován na jedno přízemní podlaží pro společnou technologii a servisní prostory HZS MSK. Dle dispozičního řešení jsou rozvrženy také početné vstupy do objektu, ať už personální, nebo pro techniku a automobily. Z východní strany směrem k ulici Frýdecké je na rozhraní mezi společnou části PČR a MěP a mezi částí HZS MSK umístěn hlavní služební vchod do centrální komunikační haly, obsluhující hlavní komunikační propojení vzájemně mezi uživateli IVC a společně sdílenými prostory. Pro HZS MSK je tento vchod využíván také pro ojedinělý styk s veřejností, pro kterou je na přízemí haly zřízena společenská místnost. Tato hala je samozřejmě přímo napojena vstupem také do vnitřního dvora. Vzhledem k velikosti části určené PČR je z vnitřního dvora zřízen samostatný vstup a schodiště pouze pro tohoto uživatele. Pro HZS MSK je navrženo několik dalších servisních vstupů ať už přes garáže, myčku aut nebo za zadního dvora do servisních místností.

Průčelí domu, jakási veřejná tvář stavby, je orientováno k severu, k hlavnímu komunikačnímu napojení a veřejnému parkovišti. I když se nejedná o fasádu plošně největší, je svou formou provedena jako čelo objektu. Je celoprosklená, s výrazným označením PČR a MěP, které spolu sdílejí veřejný vestibul, obsluhovaný samostatnými recepcemi každé ze složek. Vestibul je proveden formou otevřené haly, vybavené odolným, ale moderním nábytkem, umožňující případné čekání veřejnosti. Přes tuto halu, nebo bočním vchodem ze dvora bude prováděno předvedení zadržených osob. Nad halou jsou v následujících dvou patrech umístěny kanceláře vedení PČR podél prosklené strukturální fasády, s jakýmsi přehledem a výhledem na veřejné dění před domem. Za halou je umístěna recepce PČR s 24 hodinovým režimem, která zároveň obsluhuje regulovaný vjezd do zadního služebního dvora. V přední části navazující na veřejný vestibul v přízemí jsou umístěny až po střední komunikační halu kancelářské plochy. Přízemí je sdílen jak MěP, tak PČR, kdy každá ze složek využívá vlastního odděleného komunikačního celku. Zbylá podlaží jsou určena pro PČR. Vnější architektonický projev fasády je formován především užitím kovového opláštění, s minimální potřebou údržby a servisu. Okna jsou s cílem ochrany proti slunečnímu svitu zapuštěna za líc fasády, což výtvarně plasticky rozbíjí poměrně dlouhou hmotu fasády. Pro odlehčení je přízemí provedeno pouze rovinnou formou, členěnou pouze okny, avšak opatřeno kontaktním tepelně‑izolačním systémem s omítkou imitující přírodní kámen. Do hmoty 2 a 3 podlaží opláštěnou prolomeným kovovým obkladem je zaklíněn příčný kubus tělocvičny, opláštěný z boku opět kovovým obkladem, z čela plně prosklený strukturálním zasklením. Transparentní prosklení umožňuje vnímat z exteriéru pohyb při sportovních aktivitách v tělocvičně. Je opatřeno reflexní pokovenou vrstvou s lehkým nádechem do zelena, zvyšující odraz tepelného slunečního záření.

Vzhled IVC by zcela záměrně navržen jako „přísný“ vzbuzující respekt ale zároveň eleganci. Je jakousi parafrázi na eleganci uniforem jednotlivých složek, kdy důstojnosti povolání odpovídá také adekvátní forma architektury stavby.

Prostory HZS MSK jsou na samém konci stavby zcela záměrně. Nedochází zde, až na výjimky, ke kontaktu s veřejností, výjezd zásahových vozidel musí být co nejméně komplikován možným střetem s osobním vozidlem nebo osobami. Vozidla hasičů však tvoří „pozlátko a lesk“ celé stavby, proto byla vrata do garáží včetně mezivýplňových stěn mezi vraty provedena jako transparentní, kdy každý „kluk“ rád okukuje techniku hasičů, třeba jenom z projíždějícího autobusu po ulici Frýdecké. Vrchol efektu samozřejmě bude noční průjezd po této ulici, kdy ve svítící tělocvičně hrají pánové fotbálek, a nablýskané hasičské vozy odpočívají v nasvětlených „výlohách“ garáží.

Interiér stavby odpovídá především zvolené funkci a provozu. Je jednoduchý ale účelný. Především také trvanlivý, bez příkras ale elegantní. Provoz je dělen na kancelářské plochy, společné prostory a provozní část určenou pro techniku. Převažující barva je šedá v různých odstínech, doplněná nábytkem v teplých dřevěných variantách. Podlahy budou řešeny z přírodního linolea, v zatížených prostorách stěrkami nebo keramickou dlažbou. Veškeré sociální a technické provozy jsou vybaveny keramickou dlažbou do výšky 2 m, nebo v případě např. mycího boxu až ke stropu.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ
Stavba je řešena jako třípodlažní objekt obdélníkového tvaru o stranách 152,7 × 28 m. Konstrukční výška podlaží činí 3,8 m. Celková výška objektu nad upraveným terénem je 15,86 m po střechu tělocvičny. Převažující hmota objektu má výšku 11,63 m po hranu atiky ploché střechy. Objekt je orientován svou podélnou osou ve směru sever‑jih s mírným 19° odklonem k východu. Od severu je třípodlažní hmota domu narušena samostatným kubusem příčně orientované tělocvičny, zhruba v polovině délky budovy v místě kanceláří vedení HZS MSK je objekt výškově zredukován na dvě podlaží, přičemž část garáží HZS MSK je výškově provedena přes dvě podlaží. Technologické zázemí IVC v zadní – jižní části je již pouze přízemní. K hlavnímu objektu je v zadní části přistavěna požární cvičná věž, která je členěna na čtyři podlaží.

NOSNÉ KONSTRUKCE VODOROVNÉ A SVISLÉ
Nosná konstrukce
Konstrukční systém je navržen jako skeletový prefabrikovaný s železobetonovými sloupy v modulech 6,0; 7,5 a 4,5 m v podélném směru. Pro příčný směr jsou sloupy uspořádány do trojtraktu s krajními moduly 7,625 a vnitřním modulem 5,55 m. V části mezi osami 1‑13 je navrženo uspořádání sloupů do dvojtraktu s moduly v příčném směru 8,625 a 12,175 m a v podélném směru je modulová rozteč sloupů 7,5 m pro osy E a C, 6,0 m pro osu A. Pro většinu sloupů je navržen průřez 400 × 400 mm a 400 × 500 mm pro sloupy v ose E/2‑12. Sloupy pod tělocvičnou v ose 19 a 22 mají průřez min 400 × 700 mm. Sloupy jsou navrženy dělené op patrech, pouze sloupy v osách E/12, E/13 , D/13 jsou nedělené pro 1. NP a 2. NP. Některé sloupy v obvodu objektu mají konzoly pro uložení trámů ozubem. Jedná se o sloupy v ose A v rozsahu os 7‑12, 17‑22 a 24‑27 dále sloupy v ose E v rozsahu os 2‑22. Napojení sloupů na základové konstrukce je navrženo přivařením zabudovaných L profilů k trnům vytaženým ze základů. Sloupy jsou doplněny o monolitické ztužující stěny tl. 200 mm, které jsou ke sloupům připojeny vylamovanou výztuží osazenou v prefabrikátu. Monolitické stěny jsou proarmovány a zmonolitněny se stropem, nebo jsou ukončeny pod prefabrikovanými prvky stropu s mezerou 20 mm. K základům jsou stěny připojeny výztuží vytažené ze základových konstrukcí.

Na sloupy jsou v podélném směru osazeny železobetonové prefabrikované průvlaky. Ve vnitřních osách jsou průvlaky s převislými konci a vloženými poli pro spojité působení průvlaku. Vložené pole je osazeno ozuben na konzoly na koncích převislého konce průvlaku. Průvlaky mají navržený průřez výšky 450 mm a šířky 600 mm a jsou opatřeny bočními liniovými konzolami s vyložením 150 mm pro uložení stropních panelů. Obvodové průvlaky mají průřez 450 × 800 mm s boční liniovou konzolou pro uložení panelů. Obvodový průvlak je na sloupy osazen s vyložením 300 mm přes vnější hranu sloupu. Vnitřní průvlaky střední traktu v části mezi osami 14‑27 mají průřez 250 × 750 mm + liniová konzola 150 mm a jsou zmonolitněny s železobetonovou deskou tl. 200 mm na celkovou výšku 450 mm. Garáže pro hasičská auta mají výšku přes dvě podlaží a průvlaky stropu jsou orientovány v příčném směru objektu a mají výšku 850 mm, šířka činí 400 mm. Průvlaky jsou opatřeny bočními liniovými konzolami pro uložení stropních panelů. Stropní konstrukce jsou navrženy z prefabrikovaných předpjatých dutinových panelů výšky převážně 250 mm a 265 mm. V zastřešení jsou pak i panely tl. 200 mm. Střední trakt je v části mezi osami 14‑27 navržen jako monolitická deska tl. 200 mm. Monolitická deska je navržena z důvodu provádění technologických prostupů soustředěných do středního traktu. Průvlaky v osách B a D byly ukládány na hlavy dělených sloupů a jsou zmonolitněny spolu s monolitickou deskou. 

Průvlaky obvodu stropu 1. NP v ose 27 jsou vyloženy za hranu stropní konstrukce o 1,04 m. Průvlaky v 2. NP jsou pak vyloženy za hranu stropu o 2,11 m. Průřez průvlaku ve vyložení je šířky 300 a výšky 450 mm. Na průvlak je ukotvena ocelová konstrukce z válcovaných profilů, opláštěná lehkým systémovým pláštěm z hliníkového plechu. Konstrukce má ryze architektonický význam. Ve 3. NP je v ose 27 strop ukončen monolitickým trámem orientovaným nad stropní desku. Průřez trámu je 450 × 630 mm a na horní hranu byly do bednění osazeny kotevní desky pro přivaření ocelových krokví vykonzolované stříšky. Na protilehlé straně 3. NP je na prefabrikovaném trámu nabetonována konzolově vyložená deska tl. 160 mm s délkou vyložení 1 100 mm. Stabilita trámu je zajištěna provařením osazených kotevních desek s průvlakem. Konstrukce 3. NP je ustoupena mezi osu 9‑10 a na ose A je osazen sloup na průvlak bez podepření sloupem 2. NP v místě sloupu 3. NP. Průvlak je na zvýšené zatížení masivně vyztužen.

Schodiště
V objektu jsou navržena celkem tři schodiště. Všechna jsou z železobetonu. Mezi osami 5‑6 najdeme dvouramenné schodiště s prefabrikovaným ramenem a mezipodestou. Rameno a polovina mezipodesty tvoří jeden výrobní prvek a po osazení na podpůrnou prefabrikovanou stěnu a stropní konstrukci je mezipodesta montážně spojena provařením zabetonovaných ocelových destiček. Destičky jsou zapuštěny 20 mm a spojovací plech je tl. 10 mm. Po provaření byly spoje zapraveny jemnozrnným betonem.

Schodiště mezi osami 12‑13 je přímé, dvouramenné a je navrženo jako monolitické, uložené na ozuby prefabrikovaných průvlaků a spojených výztuží vytaženou z konzol těchto průvlaků. Vzhledem k velké délce mezi úložnými body je schodnicová deska tl. 240 mm. Otvor pro schodiště je vytvořen trámy, na které jsou uloženy prefabrikované stropní panely tl. 200 a 250 mm podle rozpětí mezi podporami. V prostoru mezi osami 12 a 13 je situovaná výtahová šachta s železobetonovými stěnami tl. 250 mm, na kterou je uložena monolitická stropní konstrukce kolem výtahové šachty. Monolitická deska má tl. 250 mm a je uložena a spojena s konzolami průvlaků. Vnější rozměry výtahové šachty činí 2,25 × 2,1 m.

Schodiště mezi osami 23 a 24 je trojramenné uspořádané kolem zděné výtahové šachty. Provedení schodiště je prefabrikované, železobetonové, složené s ramen s mezipodestami uloženými na konzoly monolitických stěn. Střední rameno je uloženo ozuby na mezipodesty okolních ramen. Ramena jsou uspořádána kolem výtahové šachty. Prostor schodiště je v 1. a 2. NP ze dvou stran uzavřen monolitickou železobetonovou stěnou tl. 200 mm, ze které jsou vyloženy konzoly pro uložení prefabrikovaných ramen. 

Tělocvična
Mezi osami 19‑22 je ve 3. NP situována tělocvična, která je přes obvodovou stěnu 2. NP vyložená o 7,2 m. Vlastní funkční prostor tělocvičny je vyložen přes stěnu 2. NP o 5,0 m. Vyložení je uskutečněno masivními železobetonovými trámy v ose 19 a 22 o průřezu 0,7 × 1,72 m, které jsou na konci vyložení 5 m propojeny žb trámem průřezu 0,6 × 1,07 m, orientovaným nad desku a propojujícím hlavní průvlaky v jejich horní hraně v úrovni +9,0 m. Trámy jsou situovány převážně nad desku stropu nad 2. NP, která je v prostoru tělocvičny tl. 250 mm. Pro omezení deformace jsou trámy provedeny s výrobním nadvýšením 25 mm. V osách 20 a 21 je vykonzolovaná část dále podepřena vyloženými trámy pod deskou. Spodní hrana vykonzolovaných trámů stoupá směrem ke konci vyložení až téměř ke spodnímu líci desky. Tyto trámy jsou předpjaty, aby byla minimalizována rozdílná deformace mezi hlavními trámy v ose 19 a 22 a vnitřními trámy. Na konci konzoly je umístěna pasivní kotva a za sloupy v ose B a D je umístěna aktivní kotva do niky v průvlaku. Navrženy jsou kabely s 12 lany ∅ 15,7 mm. Za průvlakem v konci hlavních trámů pokračuje konzola jen architektonickým ztvárněním v délce vyložení 2,13 m, které je zajištěno trámy 300 × 590 – 340 mm v osové rozteči 3,1 m. Na trámky je nabetonována deska tl. 100 mm. Na trámy v ose 19 a 22 a příčný trám v konci konzoly jsou kotveny sloupy dřevěné konstrukce zastřešení tělocvičny.

Nad vraty do garáží najdeme stříšku z ocelových profilů ukotvených ke kotevním deskám v trámech a v konzolách sloupů (prvek napojení je uprostřed pole a v ose sloupu). Lávka je kotvena do trámů nad vraty do garáží a dále vyvěšena táhlem do prvků stropu nad 2. NP (stropu garáže). Pro přístup na hasičské skluzy do garáží jsou navrženy plošiny u osy 5´ a 12. Plošiny jsou tvořeny ocelovou konstrukcí přivařenou na zabetonované kotevní desky v průvlacích.

STŘEŠNÍ KONSTRUKCE
Střecha je v několika výškových úrovních podle členitosti objektu. V jižní části nad dilatačním celkem „A“ je v úrovni nad 2. NP a částečně i nad 1. NP. Nad dilatačními celky „B“ a „D“ pak zasahuje nad úroveň 3. NP a v dilatačním celku „C“ pak převyšuje ostatní plochy střech o cca 2,9 – 4 m nad okolní zastřešení. Všechny části střechy jsou řešeny jako ploché se samostatným odvodnění a vyspádovaním do střešních vpustí s vnitřními svody. Všechny ploché střechy, vyjma nejvyšší, jsou z částí vybaveny vždy minimálně dvěma střešními vpustěmi a vždy s bezpečnostním přepadem. Bezpečnostní přepady, vpusti a výlezy jsou navrženy s vyhříváním topnými kabely.

Nosná konstrukce plochých střech, vyjma nejvyšší úrovně střechy, je navržena jako ŽB prefabrikovaná s použitím ŽB‑prefa průvlaků a ŽB‑stropních panelů Spiroll. Nejvyšší část střešní roviny je navržena s nosným dřevěným konstrukčním systémem s lepenými vazníky a dřevěným bedněním tl. 30 mm. Vrchní hydroizolační pás je navržen jako mechanicky kotvený z FÓLIE FIRESTONE RubberGard EPDM tl. 1,14 mm nebo FIRESTONE EPDM FR MAX. V objektu jsou rozlišeny dva druhy střech: střecha bez požadavku na požární odolnost z FÓLIE FIRESTONE RubberGard EPDM tl. 1,14 mm a střecha s požadavkem na požární odolnost FIRESTONE EPDM FR MAX tl. 1,14 mm.

Odvod dešťových vod je řešen z velké části pomocí podtlakového systému. Pouze u menších ploch střech a stříšek, kde nebylo možné použít podtlakový systém odvodnění, byl zvolen systém odvodnění gravitační. Podtlakové potrubí je vedeno pod stropem v 3. NP až do 1. NP. V místě, kde potrubí vstupuje pod podlahu v nejnižším podlaží, popř. ve vyšších podlažích, pak je proveden přechod na kanalizaci dešťovou‑gravitační. Střechy, včetně nejvyšší části nad 3. NP, jsou navrženy v mechanicky kotveném systému. Střechy jsou pak využívány pro instalaci venkovních vzduchotechnických a klimatizačních jednotek, stožárů a antén pro uživatele objektu. Od výlezu na střechu po jednotlivé VZT jednotky a další zařízení je navržena pochozí plocha z betonových dlaždic 400 × 400 × 40 mm. Dlaždice jsou podloženy fólií. Střecha nad tělocvičnou (nejvyšší část nad 3. NP) je pak navržena v systému lepení folie/membrány k podkladu tvořeného PIR deskami.

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE
Základové konstrukce jsou navrženy plošné – patky pod sloupy a desky pod ztužujícími stěnami. Obvodové pásy tvoří zároveň soklové nosníky. Jsou navrženy tl. 400 mm a jejich spodní hrana sleduje úroveň rostlého terénu a také potřebnou nezámrznou hloubku. Hloubka založení je vzhledem k výskytu štěrkovitých zemin téměř k povrchu situována do nezámrzné frakce a sleduje sklon terénu.

Obvodový plášť je vyzdívaný, předsunutý před sloupy a v místě kontaktu se sloupy je zdivo kotveno ke sloupům systémovými kotvami vkládanými do ložných spár zdiva. Na vnějším líci zděného pláště je vytvořena ocelová konstrukce strukturální fasády se sklonem směrem do objektu směrem vzhůru, která je kotvena do Prefa
průvlaků lepenými kotvami.

Jednotlivé patky a desky pod ztužujícími stěnami jsou vzájemně spojeny 400 mm táhly.

FASÁDNÍ KONSTRUKCE
Obvodový plášť 1. NP a čátečně 2. NP
Na výplňové obvodové zdivo byl proveden kontaktní tepelně‑izolační systém s omítkou imitující přírodní kámen. Kamenivo bylo smícháno s pojivem na bázi 100% kopolymeru akrylátu, s vysokou trvanlivostí s architektonickým efektem vysoce odolný proti ulpívání nečistot, odolává uv záření a tvorbě plísní.

Obvodový plášť 2. NP a částečně 3. NP (vyjma tělocvičny)
Provětrávaný obklad fasády na trojúhelníkovitě vyložené konstrukci ve tvaru pootočeného širokého „V“. Fasáda je obložena kompozitními bondovými deskami tloušťky 4 mm, složenými ze tří vrstev a to dvou krycích hliníkových plechů 0,5 mm a jádra z minerální hmoty. Desky jsou lepeny na nosnou vodorovnou hliníkovou černě eloxovanou podkonstrukci (tvořenou L, resp. T profily), kotvenou k svislé nosné ocelové konstrukci nakotvené k ŽB skeletové konstrukci objektu. Ocelová podkonstrukce kopíruje požadovaný tvar vyložení pro fasády tvar „V“ a to v rozměrech 1 000 × 350 × 1 000 mm. Barva desek odpovídá RAL 7024 mat s černým jádrem. Standardní horizontální i vertikální spára mezi deskami je široká 8 mm. Horizontální spára je kryta samotnou černě eloxovanou nosnou podkonstrukcí. Případné vertikální spáry jsou kryty doplněným hliníkovým, černě eloxovaným profilem kotveným k nosné podkonstrukci. V místech dilatačních spár musela být kazeta kotvena pouze k jednomu dilatačnímu celku. Případný přesah kazety na druhý dilatační celek musel být řešen kotvením na pomocnou konstrukci kotvenou k jednomu dilatačnímu celku.

Celková skladebná tloušťka provětrávaného obkladu činí 1 000 – 350 – 1 000 mm. Tloušťka tepelné izolace pod provětrávanou konstrukcí fasády je 200 mm. Zateplení je provedeno mechanicky kotvenou hydrofobizovanou minerální vatou.

Součástí obkladu je hliníková atika nad 2. NP. Z vnitřní strany atiky je na podkladní OSB desku, kotvenou přes zateplení k nosné zdi, nalepena hydroizolace střechy. Přes tuto hydroizolaci je vytvořena hliníková atika na lehké nosné podkonstrukci.

OBVODOVÝ PLÁŠŤ
Budova IVC má na úrovni 1. – 3. NP polostrukturální skleněnou fasádu – rastrový fasádní systém. Prosklené části jsou navrženy z hliníkových protlačovaných profilů, zasklených tepelně izolačním dvojsklem zabarveným, v některých případech, kaleným sklem zabarveným.

Specifikace fasádních prosklených prvků
Jedná se o sloupko‑příčkovýhliníkový systém v polostrukturálním provedení. Systém je svým vzhledem podobný strukturální zdi – z vnějšku se jedná o jednolitou hladkou plochu skla dělenou strukturou vertikálních a horizontálních linií o šířce 20 mm. Je určen ke konstrukci a provedení lehkých zavěšených a výplňových plášťů, střech, světlíků a jiných prostorových konstrukcí.

Zasklení a typy skel
Fasádní zasklení je izolačním trojskly, kromě tělocvičny, s ohledem na velikost a značnou hmotnost jsou použita izolační dvojskla. Tloušťky jednotlivých typů zasklení byly dimenzovány s ohledem na požadavky statické, požární, protihlukové, bezpečnostní a s ohledem na ČSN 730035. Všechna kalená skla musela před dodávkou na stavbu projít testem HST.

CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ
Dispozičně a komunikačně je objekt navržen na základě zadání jednotlivých uživatelů IVC v rámci vlastních oddělených provozů a dále vzájemných dohodnutých vazeb jednotlivých oddělených provozů uživatelů mezi sebou a mezi společně užívanými prostory v objektu nebo v rámci vnějších ploch a staveb v areálu IVC. Požadavky uživatelů byly písemně formulovány a v průběhu studie několikrát konzultovány s cílem optimálního funkčního uspořádání ploch. Podélný tvar pozemku ve vazbě na plošnou náročnost jak v interiéru budovy, ale také požadavek na kapacitu vnějších ploch v okolí objektu, vtiskly objektu komunikačně výhodný, obdélníkovitý tvar.

Rozmístění jednotlivých složek v objektu bylo dáno jejich vzájemnými potřebnými vazbami mezi sebou, vazbou na přístup veřejnosti a dostupnost z objektu na zpevněné obslužné plochy v areálu. HZS MSK svým charakterem provozu téměř nepřichází ke styku s veřejností, naopak vyžaduje samostatný režim, zejména pak s ohledem na nesdílený samostatný výjezd zásahových jednotek. HZS MSK byla z tohoto titulu umístěna na jižní, možno říci „zadní“ pozici objektu. PČR a MěP režimem provozu denně řeší kontakt s veřejností. Proto byly tyto dvě složky umístěny na severní, „přední“ pozici ve smyslu snadnějšího přístupu od MHD a veřejných parkovišť. Toto uspořádání ctí také využití vyhrazených parkovacích ploch jednotlivých složek co nejblíže k provozním vstupům do objektu. Zadní manipulační dvůr na západní straně je obdobně rozdělen s důrazem na co nejbližší napojení na oddělené provozní vstupy jednotlivých složek. PČR je rozložena do všech tří podlaží v čelní, severní pozici domu. MěP se nachází na východní straně přízemí s garážemi na protilehlé západní straně s výjezdem do společného zadního dvora. HZS MSK využívá zadní, dvou – částečně třípodlažní část stavby. Veškeré tři složky záchranného systému jsou vzájemně propojeny střední komunikační halou se schodištěm a výtahem. Tato hala zároveň slouží jako společný služební vstup, který je v posledním nejvyšším podlaží zakončen společnými stravovacími, vzdělávacími a sportovními prostory.

Vstup veřejnosti je řešen vestibulem na přízemí v severu stavby, využívaným recepcemi PČR a MěP. Přes recepce je řešen další vstup veřejnosti do prostor MěP a PČR. Přístup veřejnosti do části HZS MSK je, vzhledem k spíše občasné potřebě, řešen přímo služebním, východním vstupem do středového vestibulu, kde má tato složka umístěnu návštěvní místnost. Zcela v zadní – jižní části stavby se nachází technologické zázemí pro celý chod IVC. Zázemí je řešeno samostatnými vstupy z exteriéru nebo vstupem vnitřní chodbou přes část HZS MSK. Technologickáč ást je přízemní. Výjezd služebních vozidel PČR a MěP je orientován na vnitřní, oplocený, společně užívaný dvůr a dále pak přes střeženou bránu na veřejnou komunikaci v rámci areálu. HZS MSK využívá vnitřní dvůr především jako servisní plochu a servisní vstupy vozidel a zásobování do objektu. Vzhledem k okružnému dopravnímu řešení vnitřního dvora s napojením na čelní, východní výjezdovou plochu požárních vozidel je možno dvůr využít jako krizový druhý výjezd přes služební bránu na vnitřní veřejnou komunikaci v areálu s možností druhého výjezdu na vnější stávající místní komunikaci. Garáže zásahových vozidel HZS MSK jsou orientovány na východní manipulační plochu směr ulice Frýdecká. Tato plocha je vyhrazena zásahovým vozidlům HZS MSK. Rychlý výjezd vozidel je řešen samostatným napojením na ulici Frýdeckou.

Parkování služebních osobních vozidel MěP nebo HZS MSK stejně jako soukromých vozidel zaměstnanců těchto složek je řešeno v uzavřeném společném zadním dvoře. Parkování osobních vozidel PČR je řešeno převážně na východním velkokapacitním parkovišti, ale také na menším severozápadním parkovišti při druhém vjezdu do areálu. Parkování veřejnosti je situováno co nejblíže k veřejnému vstupu tj. v severním průčelí stavby. Vnitřní dvůr zajišťuje provoz také vnějších sportovišť a to běžecké dráhy na 100 m a multifunkčního hřiště. Za vstupní bránou do dvora se nachází samostatný objekt pro kynology MěP.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

  • Investor: Moravskoslezský kraj
  • Projektant: KOHL Architekti s. r. o.
  • Generální dodavatel: Porr a. s.
  • Termín výstavby: 12/2014 – 12/2015
  • Objem zakázky: 203 970 630 Kč bez DP

Z podkladů KOHL Architekti s. r. o. a Porr a. s.

Integrated Dispatch Centre in Třinec
By building the object of the Integrated Dispatch Centre in Třinec, a single workplace and space for a brigade of the Fire Rescue Service of the Moravian-Silesian Region, office of Třinec Metropolitan Police, office of the District Department of Police of the Czech Republic, Třinec and technological, service and operational areas and equipment for listed workplaces including social facilities and other areas were created. The proposed site nearby Frýdecká Street was approved thanks to good accessibility of Třinec city centre and easy connection to the transport infrastructure and utility networks.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Související články


Fotogalerie
Celkový pohled (© foto: Tomáš Malý)VizualizaceBoční pohled – hlavní vstup (© foto: Tomáš Malý)Bednění průvlaků stropní konstrukceHrubá stavba s ocelovou nosnou konstrukcí obvodového pláště, pohled boční – hlavní vstupDřevěné nosná konstrukce tělocvičny na vykonzolované stropní descePohled ze střechy na montáž dřevěných sloupů tělocvičnyPohled na nosnou dřevěnou konstrukci tělocvičny z interiéruNejvyšší část střešní roviny je navržena s nosným dřevěným konstrukčním systémem s lepenými vazníkyPodélný řez technickým zázemím a garážemiPodélný řez vstupní částíPohled západní od garáží PČR a MěP (© foto: Tomáš Malý)Zateplený obvodový plášť s difuzní fólií před montáží opláštění bondemProsklená fasádní konstrukce nad hlavním vstupem před sejmutím ochranných fóliíDetail bondového pláště se svislými prosklenými kostrukcemi (© foto: Tomáš Malý)Pohled venkovní na hřiště se cvičnou věží s běžeckou dráhou (© foto: Tomáš Malý)Tělocvična ve 3. NP s PUR podlahou na dřevěném pružném roštu (© foto: Tomáš Malý)Myčka pro hasičská auta vybavená technolgiemi – hydraulickým zvedákem a rozvody stlačeného vzduchu (© foto: Tomáš Malý)Pohled do garáží hasičů se systémem rozvodů VZT a odsávání výfukových plynů (© foto: Tomáš Malý)Jídelna a pohled do zázemí kuchyně (© foto: Tomáš Malý)Sprchy (© foto: Tomáš Malý)Vstupní vestibul (© foto: Tomáš Malý)Pohled do cely předběžného zadržení (© foto: Tomáš Malý)Dispečink PČR (© foto: Tomáš Malý)Celkový pohled (© foto: Tomáš Malý)

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Stotunový jeřáb dorazil ze Sviadnova do Abú Dabí za 30 dní (933x)
Největší kompletní jeřáb vyrobený ve sviadnovském Huismanu v celé jeho 20leté historii převážela společnost DAN-CZECH SP...
Veletrh BAU 2017Veletrh BAU 2017 (868x)
Veletrh BAU prezentuje na prostoru 185 000 m² možnosti architektury, materiály a systémy pro komerční, bytovou výstavbu ...
80 let Blaser Swisslube (867x)
„Bez práce nejsou koláče“ – s tímto heslem letos slaví výrobce chladicích a mazacích látek Blaser Swisslube své 80-ti le...

NEJlépe hodnocené související články

80 let Blaser Swisslube (5 b.)
„Bez práce nejsou koláče“ – s tímto heslem letos slaví výrobce chladicích a mazacích látek Blaser Swisslube své 80-ti le...
V Huismanu vyrobili specifický tensioner o váze 485 tunV Huismanu vyrobili specifický tensioner o váze 485 tun (5 b.)
Sviadnovští odborníci společnosti Huisman navrhli a vyrobili specifický tensioner o váze 485 tun. Zařízení je součástí p...
PSJ v Rusku dokončuje závod na výrobu rajčatové pastyPSJ v Rusku dokončuje závod na výrobu rajčatové pasty (5 b.)
V Charabalinském okrese Ruské federace finišuje netradiční zakázka exportní divize PSJ. V městečku Zavolžskoe by měla bý...

NEJdiskutovanější související články

„Hrozivá“ kampaň Poslední strojař začala. Akademici a průmyslníci spojili síly a lákají ke studiu techniky společně„Hrozivá“ kampaň Poslední strojař začala. Akademici a průmyslníci spojili síly a lákají ke studiu techniky společně (3x)
Zástupci Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava vytvořili ojedinělou kampaň, jež se poprvé nesnaží jen o samoúčelnou propagaci v...
Vítkovice personálně zbrojí, do vedení přichází uznávaný Libor Witassek (1x)
Skupina VÍTKOVICE MACHINERY GROUP (VMG), respektive její společnost VÍTKOVICE, a.s., personálně posiluje. Do léta ji dop...
Aktuální číslo časopisu
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
pozemních staveb?
Potom využijte možnosti registrace
za akční cenu 300,-/rok

do Katalogu firem.

Google

Server Vodohospodářské stavby

VOD-KA 2019 letos po jednadvacáté

VOD-KA 2019 letos po jednadvacáté

Zavřít [x]