Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Investiční celky    Nová Karolina    Jak se staví nové městské centrum – Forum Nová Karolina Ostrava

Jak se staví nové městské centrum – Forum Nová Karolina Ostrava

Publikováno: 18.4.2011
Rubrika: Nová Karolina

Nová Karolina v O stravě je jeden z největších urbanistických a revitalizačních projektů v Č eské republice. O jeho realizaci jsme vás již v časopise KON STRUKCE několikrát informovali. V současné době již ale projekt pokročil natolik, že vám můžeme přinést detailnější informace o výstavbě jednotlivých stavebních a konstrukčních celků.

Celková rozloha pozemku je 32 ha. První ze čtyř plánovaných etap obsahuje unikátní architektonický a projekční koncept obchodního a zábavního centra o pronajímatelné ploše 58 000 m2, kancelářskou budovu, obytný komplex se zhruba 250 byty, objekt centrálního náměstí s podzemním parkovištěm a dvě rekonstruované historické budovy se zcela novou funkcí. Celá lokalita bude vybavena novou infrastrukturou, včetně nové pěší lávky přes ulici Místeckou a železniční trať, a pečlivě navrženými veřejnými prostory. Investorem tohoto projektu je developerská společnost MULTI Development Czech Republic a. s. (a její dceřinné firmy), která svým záměrem obohatí severomoravskou metropoli především o administrativní a obchodní plochy, moderní bydlení, společenské a relaxační vyžití. Celková investice do tohoto území je přes 200 miliónů EUR. Realizaci projektové dokumentace připravuje a technický dozor provádí společnost K4, a. s.

Dodávka stavby je zajišťována na klíč společností GEMO OLOMOUC spol. s r. o., včetně realizační projektové dokumentace za účasti týmu zkušených externích odborníků a konzultantů také z VUT a ČVUT ve specifických technických oblastech, kteří provádějí supervizi při provádění stavby i projektu. Realizace stavby obchodního centra byla po jejím přerušení v roce 2009 znovu zahájena v únoru 2010 a termín dokončení je uvažován v březnu 2012. Na výstavbě se bude celkem podílet až 2 500 pracovníků jak na staveništi, tak v projekci, přípravě a ve výrobních závodech, z toho je přes 50 řídících a THP pracovníků společnosti GEMO OLOMOUC a dalších několik desítek stavbyvedoucích subdodavatelů.

V rámci výstavby první etapy je nejmarkantnější postup prací na budově Obchodně zábavního centra, na kterou se tentokráte pod drobnohledem podíváme.

OBJEKT OBCHODNĚ-ZÁBAVNÍHO CENTRA FORUM NOVÁ KAROLINA OSTRAVA – ARCHITEKTONICKÉ POJETÍ STAVBY
Autorem koncepce projektu obchodního centra je světově proslulý architekt Rem Koolhaas, zakladatel kanceláře OMA, Rotterdam. Tato architektonická kancelář zpracovala velmi propracovanou koncepční studii objektu, která řeší pečlivě uspořádání exteriéru i interiéru stavby, včetně jejího dispozičního řešení, ale i řešení velkého množství typických konstrukčních detailů stavby. Veškerá projektová dokumentace vzniká na základě této koncepční studie a tým koncepčních architektů velmi dbá na to, aby byl původní návrh dodržen v maximální možné míře.

Objekt tvoří čtrnáct navzájem propojených kostek různých velikostí vložených do velké prosklené střechy, která překrývá vnitřní atria. Prosklená střecha dosahuje úctyhodné velikosti jednoho hektaru a některé z objektů jí prostupují, jiné končí pod ní a dávají vyniknout zeleným střešním terasám. Architektonickou dominantu objektu tvoří tzv. dóm, který se zdvihá do výšky 40 metrů a díky svým impozantním rozměrům dává interiéru novou dimenzi prostoru a vzdušné uvolněnosti. Architektonicky komplexně řešené dílo působí na okolí, ale i na návštěvníky uvnitř objektu především fasádou, řešenou kombinací prosklených a plných ploch ze sklocementových velkoformátových desek v celkové ploše cca 35 000 m2. Vstupy obchodní galerie jsou orientovány do všech čtyř světových stran, hlavní vstupní portál směřuje na rušnou Galerijní třídu.

OBJEKT OBCHODNĚ-ZÁBAVNÍHO CENTRA FORUM NOVÁ KAROLINA OSTRAVA – ŽELEZOBETONOVÝ SKELET  A OCELOVÉ KONSTRUKCE

Investor New Karolina Shopping Center
Development, s. r. o.
Manažer stavby K4, a.s.
Generální dodavatel GEMO OLOMOUC, spol. s r. o.
Generální projektant K4, a.s.

Výstavba objektu Obchodně-zábavního centra Forum Nová Karolina pokračuje dle naplánovaného postupu prací, s termínem dokončení v březnu 2012. V současné době jsou dokončeny všechny hlavní železobetonové konstrukce, podařilo se dokončit ocelovou konstrukci centrální části objektu, tzv. Dómu. Pokračuje realizace nosné ocelové konstrukce prosklené střechy. Aby bylo možné ochránit interiér budovy před povětrnostními vlivy, probíhají vyzdívky obvodové stěny a rovněž se v co nejkratším čase realizuje montáž proskleného obvodového pláště.

Na stavbě Obchodně-zábavního centra existuje celá řada navržených konstrukcí. Pojďme se nyní podívat na ty nejzajímavější.

Železobetonový skelet – nosný systém budovy
Objekt má čtyři nadzemní a dvě podzemní podlaží na pravidelném půdorysu o rozměrech 170 × 170 m. Podzemní patra jsou využita zejména pro dvojpodlažní podzemní parkoviště. Na části půdorysu je prostor hypermarketu se zásobovacím dvorem. V nadzemních podlažích jsou umístěny převážně obchodní jednotky a pasáže. Podzemní parking a zásobovací dvůr jsou komunikačně napojeny dvěma vjezdovými rampami. Nosná konstrukce byla navržena s ohledem na architektonicko-dispoziční řešení, funkční náplň, ekonomiku celé stavby, statické požadavky a výrobní technologii jako železobetonový monolitický skelet s částečně předpjatými průvlaky na větší rozpony. Návrh nosné konstrukce rovněž ovlivnily požadavky na vedení instalací.

Základní modul nosné konstrukce v obchodních jednotkách a v garážích je 8,1 × 8,1 m. V pasážích a jejich napojení a lokálně i v jiných místech jsou rozpony zvětšeny dle požadavku dispozice na rozpětí 12–26 m. V supermarketu je požadován modul 16,2 × 8,1 m, v zásobovacím dvoru rozpětí 16 m. Konstrukční výšky jsou v podzemních patrech 3,3 m a v nadzemních podlažích 6,0 m.

Pro rozpon 8,1 × 8,1 m je stropní konstrukce řešena jako železobetonová monolitická hřibová s plochými čtvercovými hlavicemi.

Pro rozpon do 12 × 8,1 m jsou navrženy stropní konstrukce s plochými, částečně předpjatými průvlaky pnutými na rozpon 12 m, které vynášejí spojitou stropní desku. Ve stropní desce nad supermarketem o rozpětí do 16,7 m jsou navrženy přechodové částečně předpjaté průvlaky výšky až 1,4 m, nad zásobovacími dvory výšky 1,2 m. Sloupy skeletu a stěny kolem komunikačních jader a po obvodě v podzemí jsou monolitické, železobetonové.

Objekt půdorysných rozměrů 170 × 170 m je rozdilatován na pět částí. Ve skeletové konstrukci jsou dilatační s páry řešeny pomocí kloubů ve stropech bez zdvojování sloupu. Zavětrování všech dilatačních částí je zajištěno stěnami kolem komunikačních jader, které spolupůsobí s celou nosnou konstrukcí. Základová deska je navržena bez dilatace. Obvod budovy je zatížen zemním tlakem. Založení stavby bylo navrženo na základové desce podporované velkoprůměrovými pilotami. Spodní stavba je izolovaná povlakovou izolací, přesto byla navržená jako vodostavební se změkčenými požadavky na šířku trhlin.

STROPNÍ KONSTRUKCE
Stropní deska 2. PP
Nad suterénem je navržena stropní deska tloušťky 200 mm, v místech s rozpětím 8,1 × 8,1 m zesílená hlavicemi velikosti 2,7 × 2,7 m tloušťky 410 mm. V místech zvýšených rozpětí stropu byly navrženy ploché částečně předpjaté průvlaky tl. 410 mm o šířce 1 700 mm.

Nad zásobovacím dvorem o rozpětí 16 m je deska pnutá mezi částečně předpjaté přechodové průvlaky výšky 1 200 mm. Předpínací výztuž zde byla napínána z obou konců trámu – tzn. z kapsy ve stropní desce a z prostoru před obvodovou stěnou. Kotvy byly obetonovány a na obvodu jsou kryté hydroizolačním souvrstvím. Předpínací systém zde bylo třeba aktivovat postupně v několika etapách podle přidávaného zatížení od stropu horních pater. Bylo použito vícelanového předpínacího injektovaného systému v kulatém kovovém kanálku s pasivní a aktivní kotvou.

V dilatačních spárách stropní desky jsou osazeny smykové trny s umožněním posunu v obou vodorovných směrech. Na hlavicích a trámech jsou připraveny ozuby. V ozubech trámu se použila modulární ložiska s navulkanizovaným PTFE. Ploché průvlaky jsou předepnuty čtyřlanovým předpínacím injektovaným systémem v plochém kovovém kanálku s pasivní a aktivní kotvou. V místech napínání byly dočasně vynechány prostupy pro napínací lis, které se po předepnutí zabetonovaly.

Stropní desky horní stavby
Hřibové stropní konstrukce pro základní modul 8,1 × 8,1 m mají v obchodních podlažích desku tl. 0,24 m a ploché hlavice 2,7 × 2,7 m a celkovou tloušťku 0,45 m. Ve stropní desce úrovne B1 v místech, kde je možný příjezd požárních vozidel a pod multikiny je konstrukce zesílena na tl. desky 280 mm s hlavicemi tl. 510–550 mm.

Stropní konstrukce nad hypermarketem vynáší sloupy horní stavby přesně v polovině rozpětí je tvořena přechodovými částečně předpjatými průvlaky výšky 1,4 m. Předpínací systém zde bylo třeba aktivovat postupně v několika etapách podle přidávaného zatížení od stropu horních pater. V místech zvýšeného rozpětí stropních konstrukcí horní stavby jsou navrženy částečně předpjaté ploché průvlaky celkové výšky 0,45–0,55 m a šířky 1,7 m zkracující rozpětí spojité stropní desky. V místech, kde konstrukce slouží pro vynesení sloupu horních pater a v místech s rozpětím nad cca 13 m jsou navrženy průvlaky výšky 0,9–1,2 m. Stropní desky byly betonovány po úsecích s maximální délkou 40 m.

Stěny a sloupy
Obvodové stěny tloušťky 300 mm pod úrovní upraveného terénu byly izolovány povlakovou izolací. Výztuž je zde navržena s ohledem na omezení šířky trhlin hodnotou 0,25 mm. Železobetonové vnitřní stěny jsou navrženy v hodnotách 250 a 200 mm.

Sloupy jsou navrženy železobetonové monolitické čtvercového, obdélníkového nebo kruhového průřezu. Kruhové sloupy mají pohledový povrch – bylo použito papírové bednění s fólií. Obdélníkové a čtvercové sloupy byly provedeny do systémového bednění.

V horních podlažích jsou na přechodech dilatačních celků navrženy kyvné stojky. Sloupy zde byly opatřeny kotevním doplňkem na horní i spodní části.

Založení jeřábů
Samotnému založení stavby se budeme věnovat v dalším čísle KONSTRUKCÍ, přesto je na tomto místě dobré zmínit se o založení věžových jeřábů. Právě díky obřím rozměrům stavby bylo nutné jeřáby prakticky obestavět, aby jejich výložníky dosáhly všude, kde bylo potřeba.

Věžové jeřáby byly založeny na zesílených polích základové desky, navržených tak, aby nebylo nutné spojení pilot se základovou deskou a tím nedošlo k poruchám hydroizolace.

Nad zesílenou deskou byl vybetonován dřík o výšce 1 500 mm, do kterého se osadily kotevní šrouby jeřábu. Po demontáži jeřábu budou moci být dříky odšramovány. Do dříku byla ze základové desky vyvedena kotevní výztuž pouze na obvodu. Ve střední části byly obě části separovány za pomoci fólie, pro usnadnění pozdějšího odstranění dříku.

How the New City Centre is Built – Forum Nová Karolina Ostrava
Nová Karolina in Ostrava is one of the biggest urbanistic and revitalisation projects in the Czech Republic. We have informed you already several times about its execution in the magazine KONSTRUKCE. Currently the project has advanced so much that we can provide you with more detailed information about the construction of individual structural and construction units. The construction of the business and entertainment centre Forum Nová Karolina continues according to the planned progress of works with the deadline for completion in March 2012. At the moment all major reinforced concrete structures are finished, it was possible to complete the central part of the building, the so-called Dome. The execution of the load bearing structure of the glass roof continues.

Z podkladů GEMO OLOMOUC, spol. s r. o., K4, a. s. a PPP, spol. s r. o.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Vizualizace celkové podoby Nové Karoliny – červeně vyznačeno Obchodně-zábavní centrum ForumSloupy kruhového průřezuŘez budovou Forum Nová KarolinaRealizace železobetonového skeletuVýztuž částečně předpjatých trámů nad zásobovacím dvoremSpodní pohled na konstrukciKonstrukce věžových jeřábů musely být obestavěny

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Ocelové konstrukce Forum Nová KarolinaOcelové konstrukce Forum Nová Karolina (105x)
Na budově Obchodně-zábavního centra Forum Nová Karolina najdeme i velké množství ocelových konstrukcí od těch jednoduchý...
VIDEO: Nová Karolina bude bez mostu, který navrhla architektka Jiříčná (70x)
Práce na Nové Karolině v centru Ostravy rychle pokračují. Vedení města ale oznámilo, že most od světoznámé architektky E...
Jak se staví nové městské centrum – Forum Nová Karolina OstravaJak se staví nové městské centrum – Forum Nová Karolina Ostrava (61x)
Nová Karolina v O stravě je jeden z největších urbanistických a revitalizačních projektů v Č eské republice. O jeho...

NEJlépe hodnocené související články

Na projektu Nová Karolina Park se obnoví práceNa projektu Nová Karolina Park se obnoví práce (5 b.)
Projekt Nová Karolina Park společnosti PASSERINVEST GROUP a Multi Development v Ostravě opět ožívá. Do projektu vstoupil...
„Jediným možným řešením pro dodržení harmonogramu a znemožnění vzniku deformací od vztlaku spodní vody bylo budovu přitížit“„Jediným možným řešením pro dodržení harmonogramu a znemožnění vzniku deformací od vztlaku spodní vody bylo budovu přitížit“ (5 b.)
přibližuje problematiku výstavby Obchodně‑zábavního centra projektový manažer společnosti GEMO OLOMOUC spol. s r. o. Ing...
VIDEO: Virtuální prohlídka Nové Karolíny (3.8 b.)
Základní popis projektu Nová Karolína a virtuální prohlídka budoucí výstavby....

NEJdiskutovanější související články

Na projektu Nová Karolina Park se obnoví práceNa projektu Nová Karolina Park se obnoví práce (3x)
Projekt Nová Karolina Park společnosti PASSERINVEST GROUP a Multi Development v Ostravě opět ožívá. Do projektu vstoupil...
„Při montáži všech zasklení naši pracovníci nerozbili žádné sklo,“„Při montáži všech zasklení naši pracovníci nerozbili žádné sklo,“ (1x)
ujišťuje Ing. Libor Kilián, výrobní ředitel a jednatel společnosti OK mont-STM spol. s r. o....
Forum Nová Karolina – opláštění a fasádyForum Nová Karolina – opláštění a fasády (1x)
Novostavba budovy Forum Nová Karolina již několik dní od svého otevření funguje na plné obrátky. Náš seriál o její výsta...
Aktuální číslo časopisu
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
pozemních staveb?
Potom využijte možnosti registrace
za akční cenu 300,-/rok

do Katalogu firem.

Google