Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Architektura    Konstrukční řešení Galerie Harfa

Konstrukční řešení Galerie Harfa

Publikováno: 4.4.2011
Rubrika: Architektura

V předchozím článku jsme se věnovali převážně architektonickému řešení Galerie Harfa. Zmíněná novostavba má ale celou řadu zajímavých konstrukcí a konstrukčních řešení. Pojďme si je představit blíže.

NOSNÉ KONSTRUKCE
Nosný konstrukční systém objektu Galerie Harfa je tvořen kombinací monolitického železobetonového skeletu a ocelové konstrukce světlíků, lávek a vstupů. Betonové a ocelové konstrukce byly již v prvních fázích projektu koordinovány s ohledem na rozdělení na dilatační celky, průhyby nebo koordinaci kotvících prvků. S nosnou konstrukcí pak byly přímo koordinovány i fasádní systémy několika typů.

Betonové konstrukce
Nosná konstrukce byla navržena s ohledem na architektonicko dispoziční řešení, funkční náplň, ekonomiku celé stavby, statické požadavky a výrobní technologii jako železobetonový monolitický skelet s částečně předpjatými průvlaky. Návrh nosné konstrukce rovněž ovlivnily požadavky na vedení instalací. V obchodních jednotkách si dispoziční požadavky na uvolnění dispozice vyžádaly dvě základní modulové sítě uspořádání sloupů nosné konstrukce a to 8,1 × 8,1 m a 10,6 × 8,1 m. V případě přechodových průvlaků, větších rozponů a zatížení jsou navrženy částečně předpjaté průvlaky. Objekt obchodního centra půdorysných rozměrů cca 240 × 190 m je rozdilatován na osm částí (A1-A8). Jako dilatační pole jsou v co největší míře využity pasáže. Ve skeletové konstrukci jsou dilatační spáry řešeny pomocí kloubů ve stropech bez zdvojování sloupů. Základová deska je rozdělena rovněž na osm částí. Zavětrování objektu je zajištěno jednotlivými stěnami a stěnami kolem komunikačních jader, které spolupůsobí s celou nosnou konstrukcí. Založení stavby je navrženo plošně na hřibové základové desce tl. 0,40 m, resp. 0,5 m a hlavicemi v místě sloupů tl. 0,8 m, resp. 1,0 m. Pod administrativní částí v dilataci A6 je deska konstantní tloušťky 1,20 m. Spodní stavba je navržena jako vodostavební konstrukce se změkčujícími požadavky na šířku trhlinek wlim ≤ 0,2 mm a s izolací z bentonitových rohoží. Objekt je proti vyplavení navíc zajištěn pojistným odvodňovacím systémem.

Ocelové konstrukce
V objektu jsou navrženy tyto základní ocelové konstrukce:

 • Lávky v pasážích
  Pro přemostění jsou navrženy ocelové konstrukce s betonovou deskou v TR-plechu jako ztraceném bednění. Deska je vyztužena betonářskou výztuží. Po jednom prutu v každé vlně a sítí nad vlnou TR-plechu.
 • Lávky na střechách
  Přes světlíky jsou navrženy dva kusy lávek. Mají obloukové bočnice svařované z plechů a hranatých trubek. Mezi bočnicemi jsou schodišťové stupně dle architektonockého řešení. Lávky jsou opatřeny zábradlím, rovněž dle architektonockého řešení.
 • Běžné světlíky
  Na střeše jsou navrženy ocelové konstrukce světlíků podélného typu. Příčné vazby pro uložení skla a pláště tvoří oblouková vzpínadla s jednou vzpěrou. Horní pasy jsou navrženy ze zkrouženého profilu HEA 160 event. HEA 120. Táhla z dvojice tyčí Detan. Vzpěra je z profilu hranaté trubky. Tento nosník je uložen na železobetonovou obrubu pomocí sloupků z profilu HEA. Vzhledem k probíhající dilatační spáře v podélné ose světlíků je jedna řada stojek navržena s vloženým kloubem. V rovině svislých vzpěr probíhá ztužidlo zajišťující stabilitu dolních pasů příčných vazeb.
 • Elipsovité světlíky
  Dva světlíky mají elipsovitý půdorys. Jeden z nich je uvnitř půdorysu budovy, druhý je nad vchodem z Ocelářské ulice a je uložen na střechu oceloskleněné konstrukce vstupu.

Ocelová konstrukce Elipsy Ocelářská tvoří zastřešení elipsovitého půdorysu o délkách hlavních os 35,7 a 25,7 m. Střešní konstrukci tvoří příhradové vazníky uložené na sloupy profilu T. Po obvodu je ve střešní rovině navrženo příhradové ztužidlo z trubek kruhového průřezu. Uložení vazníků na T-sloupy je pomocí centrovací čočky a fixačních šroubů. Sloupy o výšce cca 3,5 m jsou rozmístěny po celém obvodu elipsy á cca 2 m, takže tvoří nejen podporu vazníků á cca 4,0 m, ale také oporu sloupkům obvodového proskleného pláště á cca 2,0 m. Mezi T-sloupy probíhá ztužidlo po celém obvodu. Ztužidlo tvoří zkřížené tyče Detan. V rovině dolní hrany stěny elipsy probíhá tuhá obruč svařovaná z plechů tl. 15 a 25 mm. Obruč kopíruje tvar elipsy a uzavírá konstrukci zastřešení v dolní rovině. Celek zastřešení Elipsy Ocelářská je jedním dilatačním celkem, který je uložen na tři různé dilatační celky železobetonové konstrukce. Na každé dilataci ŽB-konstrukce je uložen prostřednictvím elastomerových kluzných ložisek. Zastřešení elipsovitého půdorysu do ul Českomoravská sestává z tří dilatačních celků, které respektují dilatační dělení železobetonové konstrukce. Všechny celky společně tvoří zastřešení na elipse o rozměrech hlavních os 44,0 a 29,0 m. Střešní vazníky jsou příhradové, stejného typu jako u elipsy Ocelářská. Střešní ztužidlo probíhá po obvodě a napříč jednotlivými dilatačními celky.

Ocelová konstrukce střechy
Konstrukce zastřešení foodcourtu je tvořena zalomenými nosníky ve spádu dle požadavku střechy. Nosníky jsou z profilu IPE600 zakončené svařovaným profilem I z plechů. Střecha je doplněna vaznicemi z profilů IPE event. U v neprůhledné části a z hranatých uzavřených trubek obdélníkového průřezu v prostoru světlíků. Zalomený střešní nosník je podepřen v úžlabí trojicí kruhových sloupů. Jeden z trojice je svislý. Další dva jsou orientovány v příčném řezu šikmo, v kolmém pohledu jsou všechny tři rovnoběžné a neprotínají se.

Konstrukce vstupů
Dva vstupy – z Ocelářské a Českomoravské ulice – jsou prosklenné s ocelovou konstrukcí. Nosná konstrukce vstupů je provedena z profilů kruhových trubek. Střecha je tvořena plnostěnnými profily HEA a IPE. Tyto prvky nesou trapézový plech a jsou uloženy na prvky stěn event. na železobetonovou konstrukci. Ve střeše je navrženo střešní ztužidlo.

Zastřešení náměstí
Zastřešení náměstí je ocelový strop tvořený za tepla válcovanými nosníky profilu IPE a HEA, které nesou železobetonovou desku v trapézovém plechu. Nosníky střechy jsou uloženy na železobetonovou konstrukci pomocí kluzných ložisek. V části přiléhající k foodcourtu je strop uložen na příhradový nosník implantovaný do stěny foodcourtu. Tento nosník vynáší kromě zastřešení náměstí také část střechy foodcourtu.

Povrchová úprava ocelových konstrukcí
Ocelové konstrukce jsou opatřeny antikorozními nátěry na otryskaný povrch ve skladbě předepsané pro vnitřní prostředí. Doporučená klasifikace prostředí z hlediska jeho agresivity byla min. tř. C2, lépe C3, dle ČSN EN 12 944. Životnost nátěru vysoká (15 let). Konstrukce obloukových lávek přes světlíky jsou žárově zinkovány. Návrh ocelových konstrukcí je proveden z ocelových profilů za tepla válcovaných a svařovaných z plechů za tepla válcovaných, v pevnostní třídě S355 a S235 dle ČSN EN 10025+A1. Kruhové sloupy a uzavřené obdélníkové event. čtvercové profily jsou z trubek za tepla válcovaných, bezešvých, dle EN 10 210. Konstrukce je v dílně svařovaná, na montáži svařovaná a šroubovaná. Konstrukce jsou zařazeny do výrobní skupiny „B“ dle ČSN 73 2601.

FASÁDNÍ SYSTÉMY
V souladu s architektonickým řešením jsou navrženy dva základní typy fasádního pláště – průhledné (prosklené) fasády a fasády neprůhledné skládané s provětrávanou vzduchovou mezerou, jejichž exteriérovou vrstvu tvoří fasádní skleněné desky resp. neprůhledné fasádní desky TRESPA. Rozdělení těchto materiálů po fasádách je dáno architektonickým návrhem.

Příklad popisu jedné z fasád
Fasáda s lepenými skly (provětrávaná, zateplená) včetně oken a dveří.

Zasklení s lepenými skly Bezpečnostní sklo ESG s potiskem – 1 021 m2
Plocha obkladu Trespa Meteon FR 54 m2
Dvoukřídlých dveří (4 ks) Izolační bezpečnostní dvojsklo ESG s potiskem – 26 m2
Jednokřídlých dveří (1 ks) Izolační bezpečnostní dvojsklo ESG s potiskem – 3 m2
Strukturální zasklení - okno Izolační bezpečnostní dvojsklo ESG s potiskem – 114 m2
Hliníkový obklad 6 m2
Tep. izolace tl. 120 mm 1 075 m2
Tep. izolace tl. 50 mm 43 m2
Délka atiky 85 m
Solární faktor skla - okna 0,28
Vzduchová neprůzvučnost - sklo + rám - okna w = 33 dB (stavební)
Součinitel prostupu světla dle ČSN 730540 - okna UN = 1,5 [W/(m2.K)]
Součinitel spárové průvzdušnosti funkčních spar - okna iLV,N = 0,1 . 104 [m3/(s.m.Pa0,67)]
Povrchová úprava al. profilů + plechů vypalovaný lak RAL

Konstrukce pro skleněnou fasádu je tvořena svislými nosníky, na které jsou zavěšena jednoduchá bezpečnostní skla ESG pomocí bodových kotev. Kotvení skel je v místě spáry a uprostřed rozpětí. Základní rozměr skleněné tabule je 2 680/1 530 mm. Sklo je s potiskem (technologie DIPTECH). Pohledové spáry mezi skly jsou 20 mm. Spáry jsou netmelené.

Nosnou konstrukci pro desky Trespa tvoří al. rošt (svislý). Na tuto konstrukci je osazena, pomocí viditelných šroubů po celém obvodu v barvě dekoru, desky Trespa Meteon FR tl. 8 mm (zákl. rozměr 2 739/1 530 mm resp. 2 551/1 530 mm) s jednostranným dekorem. Pohledové spáry mezi deskami jsou 20 mm.

Část fasády je tvořena separačním hliníkovým plechem. Stěna je zateplena kašírovanou tepelnou izolací tl. 120 mm. Do této fasády jsou vsazena pevná strukturální okna s potiskem, zateplené al. dvoukřídlové a jednokřídlové dveře (panikové). Dveře jsou zalícované s vnější hranou pláště s nalepeným sklem s potiskem na rám dveří (strukturální zasklení).

Nosnou konstrukci zasklení oken tvoří al. sloupky a příčníky se skrytým uchycením skel a zatmelenými sparami ve svislém směru (standart SCHÜCO FW50 + HI).

Fasádu na horním líci zakončuje atika (al. plech r. š. 1 100 mm), která je také součástí fasády. Atika je včetně kotevních prvků a je zateplena minerální izolací tl. 50 mm. Fasádu na dolním líci ukončuje hliníkový okapový plech, který je součástí fasády. Napojení dveří na EZS, EPS, ISŘ, ACS dle navazující dokumentace profesí.

Construction Solution of Galerie Harfa
The previous article deals mainly with architectural solution of Galerie Harfa. The mentioned new construction has a lot of interesting structures and construction solutions. Let´s have a closer look at it.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Ocelová kontrukce hlavního vstupu z Českomoravské uliceOcelová konstrukce eliptického světlíku v Ocelářské uliciOcelová konstrukce restaurace ve 3. NPOcelová konstrukce lávky přes světlík

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Sykora Home PrahaSykora Home Praha (899x)
Architektonicky zajímavý reprezentativní obchodní dům firmy SYKORA, spol. s r. o. členěný na třípodlažní obchodní prosto...
Galerie Grand Prix BrnoGalerie Grand Prix Brno (881x)
DIPLOMOVÉ PRÁCE MLADÝCH ARCHITEKTŮ V. - V minulém vydání Konstrukcí jsme zavítali s architektonickým návrhem do Brna. V ...
Most ako Annelida (876x)
Jednou z mojich srdcových záležitostí je mesto, v ktorom som žil a vyrastal. Ku ktorému neodmysliteľne patrí jeho krásne...

NEJlépe hodnocené související články

Polyfunkční centrum AFI VokovicePolyfunkční centrum AFI Vokovice (5 b.)
Budova Polyfunkčního centra AFI Vokovice je primárně administrativní budova, nabízející variabilní řešení kancelářských ...
Rekonstrukce Paláce ŠporkRekonstrukce Paláce Špork (5 b.)
Rekonstrukce Paláce Špork je příkladem řešení revitalizace souboru budov na území Pražské památkové rezervace. Původní p...
Architekti volili nejoblíbenější software: Allplan je Architect’s Darling 2016 (5 b.)
Allplan byl vyznamenaný po roce 2012 a 2014 již po třetí oceněním Architectsʼ Darling® Award. Prestižní socha zlatého Fé...

NEJdiskutovanější související články

Projekt Nové Vítkovice odstartovalProjekt Nové Vítkovice odstartoval (4x)
Bývalé ocelové srdce Česka – Ostrava, stojí na prahu dalšího monstrózního projektu. Nejde o nic menšího, než o rev...
Předsazená montáž oken a dveří (2x)
Řešení zabudování oken do stavby nebyla donedávna přisuzována velká důležitost. S nárůstem počtu novostaveb a rekonstruk...
Nákupno-zábavné centrum AUPARK KošiceNákupno-zábavné centrum AUPARK Košice (2x)
Navrhované Nákupno-zábavné centrum AUPARK Košice je kompozične rozdelené na dva stavebné objekty SO 101 a SO 102 a tri k...
Aktuální číslo časopisu
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
pozemních staveb?
Potom využijte možnosti registrace
za akční cenu 300,-/rok

do Katalogu firem.

Google

Zavřít [x]