Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Povrchová ochrana    Kvalifikační a certifikační systém pro pracovníky v oboru koroze a protikorozní ochrany

Kvalifikační a certifikační systém pro pracovníky v oboru koroze a protikorozní ochrany

Publikováno: 11.2.2009
Rubrika: Povrchová ochrana

Pokud jde o záruky odborné úrovně lidí pracujících v oboru koroze a protikorozní ochrany (KPO), nebyly v ČR až donedávna v podstatě žádné (s výjimkou pracovníků, kteří vlastnili některý ze zahraničních certifikátů, jako např. NACE nebo FROSIO). Každý mohl o sobě tvrdit, že je odborníkem, a případný zákazník se při výběru neměl o co opřít. Samozřejmě jiná situace je, když si zákazník může udělat své mínění potom, co s tímto pracovníkem získal zkušenosti. Tento problém do značné míry řeší zavedení důvěryhodného certifikačního systému, který dává záruky odborné úrovně pracovníků v oboru KPO. V ČR už několik let existuje systém APC (Association for Personnel Certification – Sdružení pro certifikaci personálu), který takové certifikáty zajišťuje.

Původní Certifikační sdružení pro NDT personál bylo v roce 1997 vzhledem k potřebám českého průmyslu přeměněno na certifikační orgán, který pokrývá celou oblast certifikace technického personálu. Proto se nyní nazývá Certifikační sdružení pro personál – Association for Personnel Certification (APC). V rámci tohoto rozšíření působnosti vypracovaly ATG, SVÚOM, AKI (Asociace korozních nženýrů) a APC normativní dokument zabývající se kvalifikací a certifikací pracovníků v oboru koroze a protikorozní ochrany. Tento dokument vychází z principů jak evropské normy [1], tak amerického NACE (National Association of Corrosion Engineers) programu [2] a po formální stránce navazuje na evropskou normu [3] a český certifikační standard týkající se NDT [4]. Odborným garantem zavedení a aplikace systému je programová komise APC pro obor koroze a protikorozní ochrany, ve které jsou zástupci ATG, SVÚOM, AKI, VŠCHT a ČVUT. Nositelem a provozovatelem systému je APC – tzn., že nese veškeré finanční náklady spojené s vytvořením, provozováním a udržováním systému, včetně poplatků za akreditaci v ČR i zahraničí. Školicí a zkušební činnost provádí ATG, SVÚOM, VŠCHT (AKI) a ČVUT.
Od roku 2001 bylo vydáno celkem 57 certifikátů – 9 pro kvalifikační stupeň korozní technik, 23 pro stupeň korozní technolog a 25 pro stupeň korozní inženýr. V současné době (k 30. 6. 2008) je platných celkem 55 certifikátů. V ČR není v současné době nikdo držitelem žádného z certifikátů NACE. Několik jednotlivců má certifikaci inspektora povrchových úprav FROSIO. V dalších odstavcích jsou stručně popsány hlavní rysy aktualizovaného znění APC certifikačního standardu v oboru KPO – označení APC Std-401 (z 30. 1. 2007).

KVALIFIKAČNÍ STUPNĚ
Osoba certifikovaná podle tohoto standardu je klasifikována v jednom ze tří stupňů podle své dosažené kvalifikace. Ta osoba, která ještě nedosáhla certifikace, může být registrována pouze jako uchazeč o certifikaci korozního dozoru a inženýrství.

NÁPLŇ ČINNOSTI A KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ KVALIFIKAČNÍ STUPNĚ
Stupeň 1 – Korozní technik
Pracovník v oblasti korozního dozoru se zkušeností a praktickými znalostmi v určité oblasti koroze a její kontroly. Je schopen provádět práce buď podle stanovených, nebo uznaných postupů pod dozorem korozního technologa nebo korozního inženýra.
Musí být schopen:

 1. zvolit metodu korozního dozoru podle daných a) ch postupů,
 2. stanovit meze použitelnosti postupu/metody,
 3. rozumět normám a specifikacím pro korozní dozor a převést je do praktických dozorových instrukcí přizpůsobených skutečným pracovním podmínkám,
 4. nastavit a kalibrovat zařízení pro dozor a inspekci,
 5. provádět dozorová měření a/nebo dozírat na ně,
 6. vyhodnocovat a interpretovat výsledky měření,
 7. připravit písemné instrukce pro měření a další činnosti korozního dozoru.

Stupeň 2 – Korozní technolog pro specifické zaměření na:

 • ochranné povlaky nebo
 • volbu materiálu a konstrukcí.

Zkušený a erudovaný pracovník s odbornými znalostmi jak teorie, tak praxe ve specifických oblastech KPO. Je schopen ve specifické oblasti provádět na vysoké úrovni jak dozorovou, tak návrhovou (inženýrskou) činnost. Pokud jde o evropskou normu ENV 12 837, vyhovuje stupeň KTG-C (korozní technolog se specifickým zaměřením na ochranné povlaky) kvalifikačním požadavkům pro „Paintinspector A“.

Musí být schopen:

 1. převzít plnou zodpovědnost za dozor, zkušební zařízení i za pracovníky dozoru ve specifických oblastech koroze,
 2. navrhnout, stanovit a schválit techniky a postupy dozoru,
 3. navrhnout řešení korozního problému ve specifických oblastech,
 4. interpretovat normy, předpisy, specifikace a postupy,
 5. navrhnout a stanovit speciálně použitelné metody, techniky a postupy dozoru,
 6. navrhnout plány inspekcí ve specifických oblastech
 7. vyhodnotit a interpretovat výsledky měření a vizuální kontroly podle platných norem, předpisů a specifikací,
 8. vést pracovníky s nižší kvalifikací.

Dále musí:

 • mít dostatečné praktické zkušenosti s používanými materiály a rovněž s výrobou a technologií, aby mohl vybrat metody a stanovit techniky dozoru a zkoušení a mohl být nápomocný při stanovení kritérií přípustnosti, pokud tato nejsou k dispozici
 • být všeobecně obeznámen s NDT dozorovými a inspekčními metodami.

Stupeň 3 – Korozní inženýr
Velmi zkušený pracovník v oboru koroze a protikorozní ochrany se širokými a hlubokými teoretickými i praktickými znalostmi ve všech specifických zaměřeních koroze, schopný vykonávat práce na nejvyšší úrovni. Musí být všeobecně obeznámen s NDT dozorovými a inspekčními metodami. Pokud jde o evropskou normu ENV 12 837, vyhovuje tento kvalifikační stupeň požadavkům pro „Paintinspector B“. Může být jmenován zkušebním komisařem. U uchazečů, které osobně školil, nesmí však být jediným zkoušejícím.

ZPŮSOBILOST K CERTIFIKACI
Aby uchazeč mohl být certifikován, musí splnit kombinaci požadavků na předběžné vzdělání, školení v oboru koroze a protikorozní ochrany, průmyslovou praxi v KPO a zrakovou způsobilost. Rovněž musí úspěšně vykonat kvalifikační zkoušku. Obecně platí, že doba trvání průmyslové praxe musí být pro požadovaný kvalifikační stupeň splněna k datu konání zkoušky aspoň z jedné poloviny a v plném rozsahu k datu certifikace. Důkaz o praxi musí být potvrzen zaměstnavatelem a předán certifikačnímu orgánu. U osob, které nejsou v zaměstnaneckém poměru, se předkládá
seznam referencí.

ŠKOLENÍ
Uchazeč musí prokázat, že úspěšně absolvoval ve školicím středisku schváleném APC kurz pro kvalifikační stupeň, v němž požaduje certifikaci. Předepsané hodiny školení zahrnují jak teoretické přednášky, tak i praktická cvičení, přičemž výuková hodina trvá 50 minut.

PRŮMYSLOVÁ PRAXE
Průmyslová praxe musí být vykonána v průmyslovém oboru nebo specifickém zaměření v závislosti na požadované kvalifikací a certifikaci.

Požadavky na zrakovou způsobilost
Uchazeč musí prokázat potvrzením o vyšetření u očního lékaře, odborníka v optometrii nebo jinak lékařsky oprávněné osoby zrakové schopnosti v souladu s těmito požadavky:

 1. ostrost vidění pro čtení na blízko písma minimálně Jaegrova testu č. 1 nebo písma Times Roman č. 4,5 nebo ekvivalentního písma ze vzdálenosti ne menší než 30 cm nebo ekvivalentního textu, jedním nebo oběma očima, buď bez korekce, nebo s korekcí (brýlemi);
 2. neporušenost základního barvocitu při použití pseudoisochromatických tabulek.

KVALIFIKAČNÍ ZKOUŠKY
Všechny zkoušky jsou prováděny bez možnosti použití učebních textů, ale s možností použití stanovených podpůrných prostředků. Konají se ve zkušebních střediscích schválených APC pod odpovědností zkušebních komisařů, kteří mají platné jmenování vydané APC.

Kvalifikační zkouška se skládá z těchto částí:

 • všeobecná,
 • specifická,
 • aplikační.

Všeobecná a specifická část mají formu testu, kde se volí mezi nejméně třemi alternativními odpověďmi – jen jedna je správná. V aplikační části se řeší zadané úlohy nebo vypracovávají instrukce či postupy – forma odpovědí je volným slohem. Všechny otázky a aplikační úlohy se vybírají systémem náhody ze sbírky schválené APC.
Zkušební komisař nesmí být jediným zkoušejícím jakéhokoliv uchazeče, kterého osobně školil pro danou zkoušku, nebo pokud jsou komisař a zkoušený zaměstnanci stejné organizace či nějakým jiným způsobem k ní přísluší.
Minimální požadovaný počet otázek v testech a počet aplikačních úloh při zkoušce je uveden v následující tabulce, včetně časového rozmezí poskytovaného na jednu otázku či jednu aplikační úlohu. Celkový čas na vyplnění testu či vypracování úloh je dán počtem a obtížností otázek a úloh.

OBSAH KVALIFIKAČNÍ ZKOUŠKY
Všeobecná část zkoušky má prokázat obecné korozní znalosti a znalost certifikačního systému. Specifická část zkoušky obsahuje otázky týkající se aplikace všeobecných znalostí na konkrétní provozní problémy, způsoby hodnocení korozního napadení a návrhy, resp. provedení protikorozních ochran. Otázky jsou jednak krátké (faktické), jednak složitější, zaměřené na řešení problémů nebo odhalení chyby v zadaném postupu měření či hodnocení. Od uchazeče se očekává, že provede výpočty a zodpoví otázky z předpisů, norem a specifikací. V aplikačních úlohách vypracuje kandidát komplexní vyhodnocení korozní situace ve vybrané provozní jednotce nebo úseku výrobního procesu nebo při určitém způsobu používání konečného výrobku apod., včetně způsobu hodnocení a kontroly korozního napadení, způsobu a provedení protikorozní ochrany a doporučení týkajících se volby konstrukčních materiálů. Kandidát musí navrhnout i plán inspekcí a případné údržby či oprav. Praktické provedení kontroly korozního napadení, včetně hodnocení, prokáže na dvou zkušebních vzorcích. Aplikační část zkoušky nemá charakter otázek a odpovědí. Skládá se pouze z podrobného návrhu na řešení dvou problémů ve specifickém zaměření, ve kterém uchazeč chce být certifikován (u stupně korozní technik to je jeden problém). Vzorky používané při zadání úloh se vybírají ze sbírky zkušebních vzorků zkušebního střediska, které jsou schváleny APC.

VYHODNOCENÍ KVALIFIKAČNÍ ZKOUŠKY
Všeobecná, specifická a aplikační část zkoušky se vyhodnocují odděleně. Pro všechny tři kvalifikační stupně musí uchazeč získat v každé části zkoušky minimálně hodnocení 75 %.

OPAKOVÁNÍ ZKOUŠKY
Uchazeč, který nedosáhl v některé části zkoušky hodnocení aspoň 75 %, může tuto část opakovat ne dříve než po měsíci a ne později než za 12 měsíců. Pokud ani při tomto opakování není úspěšný, musí požádat o novou zkoušku a složit ji v plném rozsahu (tj. ve všech třech částech).

OSVOBOZENÍ OD ZKOUŠKY
Pokud má osoba usilující o certifikaci KI platné certifikace pro KTG-C a KTG-M, nemusí skládat žádnou zkoušku. Pouze doloží trvání praxe požadované pro kvalifikační stupeň KI (a samozřejmě zrakovou způsobilost).

CERTIFIKACE
Uchazeči splňujícímu všechny podmínky certifikace musí být vydán certifikát nebo odpovídající průkaz o certifikační způsobilosti. APC vydáním certifikátu a/nebo průkazu o certifikaci osvědčuje kvalifikaci osoby, avšak tím ji neopravňuje vykonávat konkrétní práce. Na průkazu o certifikaci je proto vyhrazeno zvláštní místo pro podpis zaměstnavatele. Zaměstnavatel tím pověřuje držitele průkazu vykonáváním činnosti v oboru KPO a k převzetí odpovědnosti za výsledky. Toto pověření může sloužit také jako osvědčení o činnosti certifikované osoby. Maximální doba platnosti certifikace je pět let. Období platnosti začíná datem úspěšně složené kvalifikační zkoušky (nikoliv datem certifikace). Certifikace na základě úspěšného složení zkoušky stupně 3 je přiznávána jak ve stupni 2 (v obou specifických zaměřeních), tak i ve stupni 3, v závislosti na splnění požadavků trvání průmyslové praxe.

Certifikace se stává neplatnou:

 1. v případě, že osoba přešla z jednoho průmyslového oboru, resp. specifického zaměření do jiného, pro který není certifikace platná; potom je nutné úspěšně složit doplňující zkoušku;
 2. na základě rozhodnutí APC po přezkoumání důkazu o neetickém chování;
 3. v případě, že osoba se stala fyzicky neschopnou plnit své úkoly, a to na základě výsledku periodicky prováděného vyšetření zrakových schopností;
 4. v případě, že došlo k výraznému přerušení činnosti v KPO.

PRODLOUŽENÍ
Před uplynutím prvního období platnosti certifikace v KPO a potom každých deset let může být certifikace prodloužena za předpokladu, že osoba splňuje tyto požadavky:

 1. zraková způsobilost je uspokojivá;
 2. prokáže potvrzením zaměstnavatele nebo soupisem referencí za poslední certifikační období, že její činnost v KPO byla uspokojivá a bez výrazného přerušení. Jestliže není toto kritérium splněno, musí být osobě umožněno pokusit se o recertifikační zkoušku. Pokud ji nesloží a požaduje certifikaci, musí vykonat novou kvalifikační zkoušku v plném rozsahu.

RECERTIFIKACE
Před skončením každého druhého období platnosti certifikace v daném stupni KPO (tj. každých deset let) může být certifikace prodloužena na dalších pět let za předpokladu, že osoba splňuje tyto požadavky:

 1. zraková způsobilost je uspokojivá;
 2. prokáže potvrzením zaměstnavatele nebo soupisem referencí za poslední certifikační období, že její činnost v KPO byla uspokojivá a bez výrazného přerušení;
 3. pro stupně 1 a 2 musí dále úspěšně vykonat recertifikační zkoušku organizovanou podle zjednodušeného postupu.

Pokud ji nesloží, má nárok na vykonání opakované recertifikační zkoušky nejdříve po 7 dnech, nejpozději však do 3 měsíců od data neúspěšné zkoušky. V případě neúspěchu při opakované recertifikační zkoušce a pokud osoba požaduje certifikaci, musí vykonat novou zkoušku v plném rozsahu a požádat o novou certifikaci; d) pro stupeň 3 musí buď úspěšně složit recertifikační zkoušku nebo vyhovět zápočtovému systému. Podle zápočtového systému se uchazeči za různé odborné aktivity započítávají předem určené počty bodů a pro získání recertifikace musí jejich celkový počet za poslední certifikační období dosahovat stanovené meze. V případě, že osoba nesloží úspěšně recertifi kační zkoušku nebo nesplní pro stupeň 3 požadavky zápočtového systému, musí se ucházet o novou certifikaci na základě vykonání nové kvalifikační zkoušky v plném rozsahu.


LITERATURA:
[1] ENV 12 837: Qualification of inspectors for corrosion protection of steel structures by protective paint systems
[2] NACE International professional recognition programs
[3] EN 473:1993 – Non destructive testing – Qualification and Certification of NDT Personnel – General Principles
[4] Std-101/E/95: Kvalifikace a certifikace pracovníků nedestruktivního zkoušení. Obecné principy

What concerns the guarantee of professional level of people working in the area of corrosion and anti-corrosion protection (KPO), there were none in the Czech Republic until recently (with the exception of employees possessing some of the foreign certificates, e.g. NACE or FROSIO). Everybody claimed that they were experts and a potential customer did not have anything to rely on. There is, of course, a different situation if a customer could get an idea after some experience with this employee. The author of the article states that this problem is to a certain extent solved by implementation of an authentic certification systém providing for guarantee of professional expertise of the employees in the field of corrosion and anti-corrosion (KPO). In the Czech Republic, there has been an existing systém APC (Association for Personnel Certification) for several years, providing for such certificates.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Tab. 1 – Kvalifi kační stupněTab. 2 – Minimální trvání školení musí odpovídat následujícím údajůmTab. 3 – Průmyslová praxeTab. 4 – Minimálně požadovaný počet otázek a úloh pro jednotlivé kvalifi kační stupněTab. 5 – Minimální počet otázek při recertifi kační zkoušceMěření zbytkové tloušťky zkušebního zařízení pomocí ultrazvukového tloušťkoměruDiskuze v rámci školení

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

AČSZ – Navrhování součástí pro žárové zinkováníAČSZ – Navrhování součástí pro žárové zinkování (780x)
Protikorozní ochrana je nedílnou a velmi důležitou součásti výrobního procesu jakékoliv ocelové konstrukce. Kromě dekora...
AČSZ – Aktuální ekologické otázky EU pro odvětví žárových zinkoven (764x)
Ekologické a legislativní otázky představují velice důležitou součást práce evropského sdružení asociací žárových zinkov...
Povrchové úpravy materiálů, jejich účel a prováděníPovrchové úpravy materiálů, jejich účel a provádění (206x)
Firma provádějící povrchové úpravy musí splňovat požadavky na bezpečné a ekologické vybavení i zařízení, kvalifikaci per...

NEJlépe hodnocené související články

Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí duplexními povlaky (5 b.)
Ocelové konstrukce jsou součásti našeho života a ve velké míře nás obklopují. Setkáváme se s nimi jak při výrobě různých...
Tryskání a ekonomieTryskání a ekonomie (5 b.)
Snahou konstruktérů je vyvinout technologie, které překonávají vlastnosti technologií předešlých. Technologie, vznikajíc...
Hempel a Volkswagen AG: úspěšná spolupráce v ruském městě KalugaHempel a Volkswagen AG: úspěšná spolupráce v ruském městě Kaluga (5 b.)
Na pozvání Volkswagen Group Rus se společnost Hempel nedávno zúčastnila důležitého projektu zajištění protikorozní ochra...

NEJdiskutovanější související články

Ochranná maskovací páska do žárového zinkuOchranná maskovací páska do žárového zinku (3x)
Na základě poptávky našich zákazníků na maskování částí ocelových konstrukcí před žárovým pozinkováním jsme se začali za...
Povrchová úprava při výstavbě a rekonstrukcích fotbalových stadionů v JARPovrchová úprava při výstavbě a rekonstrukcích fotbalových stadionů v JAR (2x)
Přelom června a července letošního roku bude ve znamení Mistrovství světa ve fotbale 2010. Tuto sportovní událost poprvé...
Pasivní protipožární ochrana (1x)
Ocel je nehořlavý anorganický materiál používaný pro své fyzikální a mechanické vlastnosti ve stavebnictví a v dalších o...
Google

Zavřít [x]