Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Realizace    Montáž konstrukcí    Lávka Hýskov – ocel ve stopách českých králů

Lávka Hýskov – ocel ve stopách českých králů

Publikováno: 15.2.2016
Rubrika: Montáž konstrukcí

Jednou ze zdařilých realizací s využitím ocelových konstrukcí je projekt Lávky Hýskov, který v letošním ročníku soutěže Stavba roku postoupil do druhého kola. Lávka umožňuje cyklistické napojení Hýskova na páteřní trasu Beroun – Nižbor. Tato trasa pod názvem „Po stopách českých králů“ spojuje hrady a zámky v berounském regionu (Žebrák, Točník, Karlštejn, Nižbor).

Dále lávka slouží pro lokální spojení pro cyklisty v rámci obce Hýskov. Lávka je navržena jako subtilní ocelová konstrukce s dřevěnou podlahou mostovky. Jedná se o ocelový příhradový trám váhy 38,22 t zavěšený prostřednictvím ocelových závěsů Macalloy na ocelovém pylonu váhy 23,59 t, výšky 26 m. Reakce pylonu od závěsů je táhlem přenášena do masivní tížné krajní opěry. Lávka je otevřeně uspořádaná s dolní mostovkou. Zábradlí je připevněné k nosníkům a má výšku 1 300 mm. Založení je kombinované. Z důvodu zajištění proti účinkům povodňových vod je pylon a pravá opěra založena hlubině na pilotách průměru 0,6 m, levá opěra je masivní tížná a je založena plošně.

Lávka převádí trasu cyklostezky „Bez strachu za prací, vzděláním a zábavou“ přes řeku Berounku. Umožňuje cyklistické napojení Hýskova na páteřní trasu Beroun – Nižbor. Tato trasa pod názvem „Po stopách českých králů“ spojuje hrady a zámky v berounském regionu (Žebrák, Točník, Karlštejn, Nižbor). Dále lávka slouží pro lokální spojení pro cyklisty v rámci obce Hýskov. 

ZALOŽENÍ LÁVKY
Objekt je založen hlubině na pilotách o průměru 600 mm z betonu C25/30-XA1.

 • Na krajní opěře 01 jsou navrženy čtyři svislé piloty průměru 600 mm a délky 6,9 m. Zadní piloty na opěře jsou obetonovány – konstrukční část příčný trám.
 • Na základu pilíře 01 jsou navrženy čtyři svislé piloty průměru 600 mm a délky 5,9 m. • Na krajní opěře 02 jsou navrženy tři svislé piloty průměru 600 mm a délky 5,2 m. 

Piloty byly vrtány v celé délce pod ochranou ocelové výpažnice. Před vytažením výpažnice byl vrt vyplněn betonem pro stabilizaci stěn a byl vložen armokoš.

ZÁKLADY
Opěry
Základ opěry 1 má půdorysné rozměry 4,91 m × 6,0 m a proměnnou výšku 1,0 – 1,144 m se spádem od dříku opěry 4,0 %. Základ je navržen z betonu C30/37-XF3. V zadní části základu je navržen příčný stabilizační trám o rozměrech 1,1 × 2,0 × 4,91 m z betonu C25/30-XA1, kterým prostupují piloty. Pod celým základem opěry byl navržen podkladní beton C12/15-X0 tloušťky 200 mm. Základ pilíře 1 má obrysový obdélníkový rozměr 2,0 × 9,31 × 1,0 m, který je z vrchní části souměrně od osy vyspádován. Pro připojení pylonu byly navrženy dvě krátké kruhové betonové stojky o průměru 1 200 mm, jejich horní povrch je zarovnán vzhledem k normálové rovině nohy pylonu. Ve stření části je základ zúžen. Základ pilíře 1 je navržen z betonu C30/37-XF3. Základ byl betonován přímo do výkopů. Základ opěry 1 a základ pilíře 1 je spojen konstrukční částí „vzpěry“. Vzpěry jsou navrženy čtvercového průřezu 600 × 600 mm a jsou symetricky umístěny k podélné ose mostu. Vzpěry jsou navrženy z betonu C30/37-XF3.

Základ opěry 2 má půdorysné rozměry 4,7 × 2,3 m s výškou 0,8 m a je opět navržen z betonu C30/37-XF3.

SPODNÍ STAVBA
Opěry
Opěra 1 (krajní opěra) je navržena jako masivní tížná z betonu C30/37-XF3, šířka opěry činí 4,31 m, tloušťka dříku je 1,4 m. Úložný práh je navržen v příčném směru jako vodorovný s úložnými bloky 500 × 500 mm. V závěrné zdi tloušťky 0,4 m je umístěn prostup na VO. Na úroveň závěrné zdi vystupují masivní křídla tloušťky 0,855 m, ve kterých je umístěn „díl A“ tj. ocelový svařenec pro ukotvení táhel k pilíři.

Opěra 2 je navržena jako masivní tížná z betonu C30/37-XF3. Její šířka činí 4,31 m, tloušťka dříku je 1,4 m. Úložný práh je navržen v příčném směru jako vodorovný s úložnými bloky 500 × 700 mm. Závěrná zeď má tloušťku 0,4 m. Na úroveň závěrné zdi vystupuje z jedné strany křídlo a z druhé strany plenta tloušťky 0,3 m z důvodů napojení gabionu.

Uložení nosné konstrukce
Ocelová nosná konstrukce lávky je uložena:

 • Na opěře 2 na všesměrných elastomerových ložiskách s příčnou zarážkou.
 • Pylon je uložen na pilíři na čepový spoj. Příhradová konstrukce je uložena na pylonu na příčném nosníku na všesměrných elastomerových ložiskách s příčnou zarážkou.
 • Na opěře 1 je příhradová konstrukce uložena na ocelových přípravcích. Pro přenos vodorovné síly je PK opřena do závěrné zídky.

NOSNÁ KONSTRUKCE
Nosná dvoupolová konstrukce mostu je tvořena prostorovým příhradovým nosníkem. Rozpětí nosné konstrukce jsou 15,65 + 70,35 m. Hlavní pole je pomocí lan zavěšeno na pylon. Lana tvoří vnitřní pružné podpory spojitého nosníku o rozpětích 17,265 + 17,273 + 17,255 + 17,234 m.

Nosníky jsou navrženy jako příhradové, bezsvislicové. Průřezy nosníků jsou tvořeny silnostěnnými čtvercovými trubkami. Konstrukční výška nosné konstrukce je 1,68 m.

Pylon je navržen ze dvou, směrem k vrcholu se přibližujících stojek s rámovou příčlí mezilehlou a ve vrcholu. Výška pylonu je 26,0 m. Průřezy stojek pylonu jsou navrženy jako svařovaný truhlík, příčle jsou tvořeny silnostěnnými kruhovými trubkami.

Pro závěsy je navrženo použití systému konstrukčních táhel 520. Pro závěsy hlavního pole je použito táhel M 30 + M36 a pro závěsy pylonu táhel M 64.

Mostovka je navržena z dřevěných hranolů kladených příčně přes podélníky uložené přes příčníky. Příčníky pro vynesení mostovky jsou navrženy ze silnostěnných čtvercových trubek.

V úrovni příčníků je navržen systém vodorovného ztužidla lávky. Ztužidlo je tvořeno spodními pásy nosníků a diagonálami příhradového K – systému.

Horní povrch mostovky nemá příčný sklon, odvodnění je navrženo volným odtokem mezerami mezi hranoly.

Veškeré ocelové konstrukce jsou z konstrukční oceli pevnostní třídy S355.

MONTÁŽ KONSTRUKCE LÁVKY
Konstrukce byla smontována ze čtyř základních dílů. Ty byly s ohledem na transport dále děleny.

Montáž probíhala za pomocí dvou provizorních podpěr umístěných v řece v místě styku dílce C + D a D + E. Nejprve byl osazen dílec B (pylon), který byl uchycen provizorními závěsy k opěře O1. Pylon bylo nutné vzhledem ke geometrii čepu osazovat v šikmé poloze. Následně probíhalo osazování dílců C + D + E (příhradová konstrukce) na provizorní podpěry. Po osazení byly jednotlivé dílce PK spojeny svarovými spoji. Následně byly realizovány betonové desky v místě uchycení závěsů a nad opěrou O2. Dále byly osazeny závěsy. Nejprve Z1, poté Z2, Z3 a Z4. Závěsy bylo nutné dostatečně provizorně podepřít pro eliminaci průhybů od jejich vlastní tíhy.

Rektifikace závěsů proběhla postupně, nejprve závěs Z4, Z3 a Z2. Montáž pokračovala instalací dřevěné mostovky a příslušenství. Součástí ocelové konstrukce je rovněž pohlcovač kmitání umístěný v dílci E.

Ložiska
Nosná konstrukce mostu je na opěře 1 uložena na elastomer o rozměrech 150 × 200 × 30 mm. Podélné a příčné síly jsou přeneseny do závěrné zídky.

Na pylonu je konstrukce uložena s použitím dvou kusů kotvených elastomerů 150 × 200 × 40 mm + PTFE fólie a dvou elastomerů 100 × 100 × 40 mm.

Nosná konstrukce mostu je na opěře 2 uložena na elastomer o rozměrech 150 × 200 × 40 mm. Podélné a příčné síly jsou přeneseny pomocí zarážky umístěné v ose mostu.

Lávka dostala zvláštní cenu Ministerstva dopravy v soutěži stavba roku.

UDÁJE O STAVBĚ:

 • Náklady: 10,0 mil. Kč bez DPH
 • Investor: Obec Hýskov
 • Autor: Novák&Partner, s. r. o.
 • Supervize projektu: Valbek, s. r. o.
 • Dodavatel: SMP CZ, a. s.
 • Dodavatel ocelové konstrukce: OK Třebestovice, a. s.

TECHNICKÉ UDÁJE:

 • Délka přemostění: 84,78 m
 • Délka mostu: 91,48 m
 • Délka nosné konstrukce: 86,88 m
 • Šikmost mostu: 90 °
 • Úhel křížení: 85 °
 • Volná šířka mostu: 2,50 m
 • Šířka mostu: 2,89 m
 • Šířka nosné konstrukce: 2,89 m
 • Výška mostu nad hladinou: 6,95 – 8,08 m
 • Stavební výška: 0,41 m
 • Plocha nosné konstrukce: 217,2 m2
 • Plocha mostu: 217,2 m2
 • Zatížení mostu: zatížení chodci dle ČSN EN 1991-2

KONSTRUKČNÍ OCEL
Duté profily dle ČSN EN 10 210:

 • S355 J2H Plechy dle ČSN EN 10 025-2:
 • <35 mm – S355 J2 + N
 • 35 – 45 mm – S355 K2+N
 • >45 mm – S355 NL

Systém táhel:

 • Min. mez kluzu 520 N/mm2
 • Min. mez pevnosti 660 N/mm2
 • Modul pružnosti 205 kN/mm2
 • Výrobní skupina dle ČSN EN 1090-2 + A2 – EXC3
 • Jakost svarů B dle ČSN EN ISO 5817 – svary jsou uzavřené, vodotěsné a parotěsné. Tupé svary jsou provedeny s bezvrubým přechodem do základního materiálu.

Z podkladů Novák & partner s. r. o.

Hýskov Bridge – Steel Following Czech Kings Footsteps
Hýskov Bridge is one of the successful steelwork projects, qualifying for the second round of this year’s competition Construction of the Year. The bridge connects the cycle track of Hýskov to the main track Beroun – Nižbor. Titled “Following Czech Kings′ Footsteps”, the track links castles and palaces in the Beroun Region (Žebrák, Točník, Karlštejn and Nižbor). 

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Přehledné výkresyPohled na konstrukciPilíř pod pylonemOpěra O1Čep pylonuDílec EPředmontáž dílců na stavběMontáž ocelové konstrukceMontáž dílců D+EPasivní tlumič kmitání (KGF Hydrulika s. r. o.)Pohled od opěry 2

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Konstrukce výsuvné střechy stadionu Krestovsky v Sankt-PetěrburguKonstrukce výsuvné střechy stadionu Krestovsky v Sankt-Petěrburgu (395x)
Konstrukce pohyblivé střechy je součástí nového stadionu, který vznikl pro nadcházející mistrovství světa ve fotbale v r...
Nová sportovní hala v Dolních Břežanech – mistrovský výkon architektů a dodavatelůNová sportovní hala v Dolních Břežanech – mistrovský výkon architektů a dodavatelů (220x)
Ve čtvrtek 2. listopadu 2017 se v Dolních Břežanech uskutečnilo slavnostní otevření nové sportovní haly. Podle Jakuba Na...
Ocelové konstrukce v závodě Škoda Auto a. s. Mladá BoleslavOcelové konstrukce v závodě Škoda Auto a. s. Mladá Boleslav (204x)
Rychlá, někdy až hektická výstavba nových výrobních objektů naší největší automobilky přináší projektantům i realizačním...

NEJlépe hodnocené související články

Marlenka má nový sklad s kapacitou 1 821 paletMarlenka má nový sklad s kapacitou 1 821 palet (5 b.)
Frýdeckomístecký výrobce medových dortů Marlenka rozšířil stávající areál o chlazený sklad hotových výrobků, sklad obalů...
Nová sportovní hala v Dolních Břežanech – mistrovský výkon architektů a dodavatelůNová sportovní hala v Dolních Břežanech – mistrovský výkon architektů a dodavatelů (5 b.)
Ve čtvrtek 2. listopadu 2017 se v Dolních Břežanech uskutečnilo slavnostní otevření nové sportovní haly. Podle Jakuba Na...
Deflector pro projekt ARIANE 6Deflector pro projekt ARIANE 6 (5 b.)
Evropská kosmická agentura v současnosti používá pro vynášení satelitů tři druhy raket. Vega pro lehké náklady, Sojuz pr...

NEJdiskutovanější související články

Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na PankráciTrimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci (1x)
Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pank...
Lávka přes řeku Svratku v Brně‑KomárověLávka přes řeku Svratku v Brně‑Komárově (1x)
Lávka pro pěší celkové délky 60,40 m je popsána s ohledem na architektonické a konstrukční řešení a postup stavby. Konst...
Ocelové konstrukce lanové dráhy na SněžkuOcelové konstrukce lanové dráhy na Sněžku (1x)
Zatímco v minulém vydání KONSTRUKCÍ jsme se věnovali využití dřeva na stavbě nové lanové dráhy na Sněžku, v tomto čísle ...
Aktuální číslo časopisu
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
pozemních staveb?
Potom využijte možnosti registrace
za akční cenu 300,-/rok

do Katalogu firem.

Google

Zavřít [x]