Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Realizace    Montáž konstrukcí    Modernizace nákupní galerie Avion Shopping Park Ostrava

Modernizace nákupní galerie Avion Shopping Park Ostrava

Publikováno: 5.4.2013
Rubrika: Montáž konstrukcí

Objekt obchodního centra byl vystavěn v roce 2000. Převážná část původního objektu byla jednopodlažní s vestavěným instalačním patrem a s částečným podsklepením. Zbylá část objektu byla dvoupodlažní. Při výstavbě objektu bylo potřeba vyrovnat terén na svažitém pozemku. Pod celým objektem části MAL je cca 1,8 – 4,0 m navážek. Pro navážky byl použit nevhodný materiál – struska, která v případě nasáknutí vodou rekrystalizuje a objemově se rozpíná; toto objemové rozpínání působí škody na stavebních konstrukcích – zvedají se a praskají podlahy, deformují se kompletační konstrukce. Hlavním důvodem plánované přestavby byla výměna objemově nestálých navážek strusky navezených v rámci dřívější stavební činnosti a rozšíření prodejních ploch obchodního centra, včetně modernizace určených obchodních jednotek.

PŮVODNÍ STAV
Objekt se skládal z částí LINK, MALL, VÝŠKOVICKÁ a SEVER. Předmětem demolice byla část MALL. Nosná konstrukce haly MALL byla navržena jako jednopodlažní prefabrikovaný skelet o celkových půdorysných rozměrech 96 × 72 m a výšce cca 8 m. Objekt byl dilatován kluznými ložisky v podélném směru v řadě D a G.

Vlastní střešní konstrukce byla tvořena systémem příčných nosníků, na které byly podélně ukládány sedlové (po obvodě pultové) předpjaté vazníky. Modulová vzdálenost sloupů byla převážně 12 × 24 m, 9 × 24 m a 18 × 24 m. V podélných obvodových stěnách byl rastr sloupů zahuštěn na 12 m.

Prefabrikované základové trámy probíhaly po vnějším obvodu a byly ukládány přímo na hlavy pilotových základů. Na trámech byly uloženy parapetní panely. Suterénní konstrukce byly ŽB monolitické.

Opláštění objektu bylo ze sendvičových panelů s tepelnou izolací, střecha byla řešena jako jednoplášťová – trapézové plechy, tepelná izolace, krytina ze živičných pásů. Podlaha byla drátkobetonová, dimenzovaná na vysoké zatížení. Vnitřní dělící příčky byly zděné z plynosilikátových tvárnic, nebo sádrokartonové.

V suterénu objektu byly situovány sklady, provozní a technické místnosti objektu. Přízemí centra zaujímaly obchodní jednotky a komunikace. Ve východní části byly situovány technické prostory (diesel agregát, trafostanice, rozvodny VN a výměník). Druhé nadzemní podlaží tvořilo tzv. instalační patro s kancelářemi a technickými místnostmi (rozvodna NN, server, VZT apod.). Páteřní chodby byly průběžné přes obě podlaží, zakončené liniovým nadstřešním světlíkem vystupujícím nad rovinu ploché střechy.

Technická zařízení, umístěná v objektu MALL, obsluhovala nejen vlastní MALL, ale částečně i okolní objekty. Zařízení potřebná pro provoz okolních budov musela po celou dobu stavby zůstat v provozu – týká se zejména pracoviště ostrahy, elektrorozvoden, propojení SHZ napříč suterénem do Výškovické.

NOVÝ STAV
Navržena byla nová montovaná konstrukce skeletu, která je v místě stávajícího objektu MALLu vklíněna mezi konstrukce stávajících objektů. Zůstane zachována pouze jeho východní, technická část. Cílem odstrojovacích, bouracích a přepojovacích prací byla příprava tohoto záměru. Byly odstrojeny kompletační konstrukce, vybourány podlahy a odstraněna nadzemní část skeletu MALLu. V suterénu byly odstraněny vnitřní příčky v prostoru stávajících skladů. Vzhledem k provozu zbylé části obchodního centra během stavby bylo nutné před zahájením bouracích prací přepojit veškeré sítě tak, aby nebyl nijak narušen dosavadní bezpečný chod centra.

Po dokončení bouracích prací bylo provedeno odtěžení navážek strusky pod stávajícími podlahami. V prostoru jižně od instalačního kanálu byla struska odtěžena až na úroveň původní rostlé zeminy. Severně od instalačního kanálu byla odtěžena struska a pod ní byl proveden výkop hlavní stavební jámy pro budoucí podzemní garáže – zemina byla odebrána na úroveň –4,500 m, tedy na úroveň HTÚ pro provedení nové základové konstrukce.

VLIV STAVBY NA OKOLÍ
Požadavkem investora byla minimalizace vlivu výstavby na provoz okolních budov. Zejména se požadovalo, aby stavba nepřerušila provoz v sousedních obchodních jednotkách – omezení šíření hluku a prachu, zajištění chodu všech technických zařízení, na nichž provoz sousedních obchodů závisí a jež se nacházejí v odstraňovaném objektu. Odstranění stávajících konstrukcí muselo být provedeno tak, aby hlukem a prachem nezatěžovalo okolní výstavbu, zejména obytné budovy.

ZVLÁŠTNOSTI STAVBY A TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ
Zvláštností prováděné demolice bylo umístění bourané části mezi dva funkční objekty při zachování současného provozu bez omezení.

Neobvyklost bouracích prací také spočívala v požadavku na zachování částí stavby – energocentrum při východním (dvorním) průčelí, prostor pro ostrahu objektů – nad energocentrem, a technologického zázemí v suterénu, které se nacházely uprostřed bourané části.

Po celou dobu výstavby bylo nutností zajištění každodenního přístupu do suterénu pro obsluhu a údržbu zachovávaných technických instalací, a to včetně zajištění únikových cest přes prostory staveniště. Dále existoval požadavek na zajištění dispozičního propojení jednotlivých sousedních budov obchodního centra.

Suterén a podzemní kolektor musel zůstat v provozu; vzhledem k instalovaným technologiím bylo nutno zajistit, že do interiéru po celou dobu výstavby nepoteče a že tam budou zajištěny potřebné tepelně-technické a vlhkostní podmínky.

Dalším specifikem bylo vybudování sádrokartonové konstrukce, zajišťující požární, akustické a stavební oddělení staveniště od provozovaných prostor obchodního centra. Vzhledem k výšce objektu, byly SDK instalovány na ocelovou nosnou konstrukci. Napojení těchto stěn na konstrukci stropu či střechy muselo umožňovat dilatační pohyb ve svislém směru, a to beze ztráty požadovaných vlastností (požární odolnost, prachotěsnost). Bylo nutno počítat s tím, že bouraná konstrukce v sousedství odlehčí stávající ponechávaný strop a střechu a že tudíž může dojít ke zmenšení deformace stávající konstrukce. Příčka připojená „na tvrdo“ by se v takové situaci utrhla, což by bylo samozřejmě nežádoucí.

Podpůrná ocelová konstrukce pro SDK příčku byla primárně navržena na zatížení větrem. Zároveň však sloužila jako příčné stabilitní zajištění prefa sloupů v osaměle ponechávané řadě I.

Pro návrh konstrukce byl klíčový požadavek postavit nejprve svislou plochu pro vybudování SDK příčky opláštěné pouze ze strany ponechávaného provozu obchodního centra a teprve poté zhotovit hlubinné mikropilotové založení pod příčku.

Staticky konstrukce působila jako na prefu kolmé příhradové nosníky s tím, že jeden ze svislých pásů příhradoviny je tvořen prefa sloupem vč. jeho hlubinného založení pomocí Franki pilot a druhý pás je tvořen ocelovými HE200B (do výšky +6,000 m) a HE120B (od +6,000 m až po střechu) s dodatečně prováděným hlubinným založením pomocí mikropilot. Mezi tyto pásy byla navržena příhradovina tvořená ocelovými kruhovými trubkami 102 × 4 mm, 89 × 3,6 mm a 76 × 3,6 mm. Připojení na prefa sloup bylo navrženo přes kotevní desky připevněné pomocí chemických kotev.

Mezi hlavní příčné příhradoviny byly postaveny osamělé sloupky ze čtverhranných trubek jäckel 200 × 120 × 6 mm, které zmenšili rozpon pro paždíky na max. vzdálenost 4,5 m. Tyto osamělé sloupky jsou vodorovně podpírány na úrovni +8,900 šikmými vzpěrami z ocelových kruhových trubek 102 × 5,6 mm, 102 × 4 mm, 89 × 3,6 mm a 76 × 3,6 mm vycházejícími z prefa sloupů v řadě I.

Paždíky jsou navrženy z HE120B (střední) a IPE140 (vrcholové). Bourání konstrukce také představovalo změnu zatížení pro stávající a ponechávané sloupy na hranicích bouraného skeletu – změní se vzpěrná délka sloupů. Základy sloupů katedrály byly částečně odhaleny při provádění HTÚ, což vyžadovalo nutnost statických opatření řešící tyto změny namáhání, včetně neustáleho monitoringu pohybu konstrukcí do doby plného statického zajištění základových patek sloupů pomocí záporového pažení.

Záporové pažení po celém obvodu bourané části bylo také nutné k provedení bouracích prací pod úrovní terénu, zejména pro výkopové práce a zajištění stavební jámy.

Záporové pažení bylo provedeno z válcovaných profilů IPE 300,  z oceli S235 v roztečích 1,7 a 1,9 m. Zápory byly vsazeny do vrtůo průřezu 620 mm. Pata vrtu byla zabetonována do úrovně budoucí pláně. Výplň mezi záporami tvoří výdřeva v tl. 100 mm. Stabilita pažení byla zajištěna kotvením v jedné úrovni pomocí kotev z pramenců Lp 15,7 mm z oceli St1570/1 770 MPa s injektovaným kořenem a napnutím na požadovanou kotevní sílu.

STABILITA VLASTNÍ BOURANÉ I PONECHÁVANÉ KONSTRUKCE S OHLEDEM NA POSTUP BOURACÍCH PRACÍ
Nenosné konstrukce se odstraňovaly bez statického zajištění. Jednalo se o povrchové vrstvy (podlahy až na nosnou konstrukci, střešní krytina, podhledy, omítky, obklady, a pod), výplně otvorů (dveře, okna, vrata, mříže), příčky (obecně stěny do tl. 100 mm nebo příčky ze sádrokartonu), fasádní prvky.

Nosné konstrukce bylo možné odstranit po příslušném zajištění demolované konstrukce a přilehlých částí dle statických návrhů na zajištění stability jednotlivých nosných prvků. Statika a statické zajištění konstrukcí při demolicích sehráli podstatnou roli. Všeobecně se dá říci, že pro zachování stability průběžně ponechávaných částí bouraného objektu bylo třeba dodržet následující:

 • při rozebírání objektu bylo postupováno směrem odshora dolů,
 • po celou dobu bouracích prací musel zůstat objekt stabilní se zajištěním nosných prvků
 • pomocné konstrukce vbudované dovnitř objektu nebo na jeho vnějších stranách nebylo možné zatěžovat vybouraným materiálem a nebyl přes ně strháván materiál z bouraného objektu, pokud nebyly k tomu účelu navrženy,
 • materiál z bourané části objektu byl odstraňován tak, aby nedošlo k přetížení podlah nebo stropů,
 • vybouraný materiál byl skladován tak, aby neomezoval další průběh bouracích prací,
 • bourání nebylo nikdy přerušeno, pokud nebyla zajištěna stabilita bourané konstrukce nebo její části. Tento požadavek platil i v případě nutného přerušení bouracích prací z důvodu náhlého zhoršení povětrnostních podmínek.

ZÁVĚR
Předmětem bouracích a přepojovacích prací byla demolice středové části Avion Shopping parku Ostrava objektu MALL při zachování plně funkčního obchodního centra a příprava stavby pro rozšíření prodejních ploch pro modernizaci nákupní galerie.

Generální zhotovitel DEMONTSTAV s. r. o. vzhledem ke složitosti demolice v návaznosti na nutnost přepojovacích prací všech technologií vedoucí přes bouranou část a nutnost složitého statického zajištění ponechávaných konstrukcí zvládl tyto práce v rekordním termínu šesti měsíců.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

 • Název stavby: Avion Shopping Park Ostrava, Nový Avion modernizace nákupní galerie, Bourací a přepojovací práce
 • Místo: Rudná 114/3114, 700 30 Ostrava-Zábřeh
 • Investor: INTER IKEA Centre Česká Republika, s. r. o.
 • Termín realizace: 02/2012 – 07/2012
 • Generální dodavatel: DEMONTSTAV s. r. o.

Modernization of a Shopping Gallery Avion Shopping Park Ostrava
A building of shopping centre was constructed in 2000. Approximately 1.8 – 4.0 m of backfill was placed under the whole object of a section called MALL. However, an inappropriate material – a slag, which if soaked up with water, does not crystallize and expands its capacity, was used for backfilling. This expanding of capacity causes  damages to building structures – floors are lifted and cracking and complementary constructions are deformed. Replacement of slag backfills unstable from the point of view of their capacity and placed during the previous construction activity and extension of shopping premises of the shopping centre, including modernization of selected shopping units represent the main reasons for a planned reconstruction.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Výstavba ocelové konstrukce pro dělicí SDK příčky při plném provozuStatické zajištění ponechávané konstrukce skeletuPohled na bouranou konstrukci po demontáži střešních světlíkůStávající stav skeletu po demontáži nenosných konstrukcíBourání železobetonového skeletuOdtěžení strusky a zeminy při zajištění záporovým paženímPohled na dokončenou část bouracích a přepojovacích pracíStavební připravenost pro budoucí výstavbu

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Ocelové konstrukce v závodě Škoda Auto a. s. Mladá BoleslavOcelové konstrukce v závodě Škoda Auto a. s. Mladá Boleslav (407x)
Rychlá, někdy až hektická výstavba nových výrobních objektů naší největší automobilky přináší projektantům i realizačním...
Konstrukce výsuvné střechy stadionu Krestovsky v Sankt-PetěrburguKonstrukce výsuvné střechy stadionu Krestovsky v Sankt-Petěrburgu (380x)
Konstrukce pohyblivé střechy je součástí nového stadionu, který vznikl pro nadcházející mistrovství světa ve fotbale v r...
Sklad s unikátní technologií ULO naskladňuje první ovoceSklad s unikátní technologií ULO naskladňuje první ovoce (310x)
V první polovině roku 2017 byla postavena v katastrální území obce Žernov nedaleko Turnova jedna z největší hal s chlaze...

NEJlépe hodnocené související články

Marlenka má nový sklad s kapacitou 1 821 paletMarlenka má nový sklad s kapacitou 1 821 palet (5 b.)
Frýdeckomístecký výrobce medových dortů Marlenka rozšířil stávající areál o chlazený sklad hotových výrobků, sklad obalů...
Nová sportovní hala v Dolních Břežanech – mistrovský výkon architektů a dodavatelůNová sportovní hala v Dolních Břežanech – mistrovský výkon architektů a dodavatelů (5 b.)
Ve čtvrtek 2. listopadu 2017 se v Dolních Břežanech uskutečnilo slavnostní otevření nové sportovní haly. Podle Jakuba Na...
Deflector pro projekt ARIANE 6Deflector pro projekt ARIANE 6 (5 b.)
Evropská kosmická agentura v současnosti používá pro vynášení satelitů tři druhy raket. Vega pro lehké náklady, Sojuz pr...

NEJdiskutovanější související články

Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na PankráciTrimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci (1x)
Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pank...
Lávka přes řeku Svratku v Brně‑KomárověLávka přes řeku Svratku v Brně‑Komárově (1x)
Lávka pro pěší celkové délky 60,40 m je popsána s ohledem na architektonické a konstrukční řešení a postup stavby. Konst...
Ocelové konstrukce lanové dráhy na SněžkuOcelové konstrukce lanové dráhy na Sněžku (1x)
Zatímco v minulém vydání KONSTRUKCÍ jsme se věnovali využití dřeva na stavbě nové lanové dráhy na Sněžku, v tomto čísle ...
Aktuální číslo časopisu
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
pozemních staveb?
Potom využijte možnosti registrace
za akční cenu 300,-/rok

do Katalogu firem.

Google

Časopis SILNICE ŽELEZNICE

Konference Asfaltové vozovky 2017

Konference Asfaltové vozovky 2017

Zavřít [x]