Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Architektura    Multifunkční sportovní hala Skuteč

Multifunkční sportovní hala Skuteč

Publikováno: 21.3.2012
Rubrika: Architektura

Budova sportovní haly je umístěna mezi objekty školy a zimního stadionu na místě dožilé sokolovny, která již nedostačovala potřebám města a místních škol. Objekt přirozeným způsobem doplňuje mezeru mezi oběma sousedícími, poměrně objemnými domy a stává se vstupní branou do areálu městských sportovišť s lehkoatletickým stadionem, fotbalovým hřištěm, tenisovými kurty a hřištěm s umělou trávou. Z dálkových pohledů nenarušuje panorama města a přirozeným způsobem kopíruje sklonitost území.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
Architektonický výraz odpovídá charakteru provozu. Převýšená centrální loď s převislou severní a jižní fasádou, která plynule přechází atikovým obloukem v pultovou střechu, ukrývá za bazilikálními okny východní a západní fasády hlavní sál sportovní haly. V nižší severní části pak tělocvičnu stolního tenisu. Boční křídla budovu opticky snižují a ocelové rámy vytvářejí opěrný systém známý z historických staveb. Tato křídla tvoří boční oporu celé stavbě a zároveň jejich využití odpovídá podpůrným provozům tělocvičen.

Velká sportovní hala – je dimenzována jako „případně dvojnásobná hala“ o rozměrech 22,0 × 42,1 m umožňující rozdělit prostor na dvě hřiště o rozměrech 28,4 × 22,0 m a 22,0 × 13,7 m, případně na tři hřiště o rozměrech 2 × 22,0 × 13,7 m a 1 × 22,0 × 14,7 m pomocí síťových rolet.

Malá tělocvična na severní straně budovy je určena pro komornější sportovní aktivity, jako jsou stolního tenis, badminton apod.

Obě tělocvičny jsou v patře vizuálně propojeny příčnou chodbou. Diváci tak mohou během cesty k tribunám či k občerstvení postupně sledovat dění v obou tělocvičnách. Pro sledování zápasů ve velké hale jsou vyčleněny tribuny o kapacitě cca 140 míst. Pohled do malé tělocvičny je umožněn z ochozů chodby, občerstvení a od schodiště. Z občerstvení je umožněn pohled nejen do obou tělocvičen, ale rovněž i na lehkoatletický stadion.

V patře jsou kromě tribun a občerstvení umístěny na východní straně klubovny, které mohou při soustředěních sloužit pro ubytování sportovců. Na západní straně v blízkosti občerstvení se do budoucna počítá s vybudováním bowlingové dvoudráhy. V současné době je místnost využívána pro trénink startů mladých běžců a pro nácvik požárního útoku, ve kterém skutečské dívky dosahují skvělých výsledků.

Materiálově dominuje fasáda z lakovaných, trapézových plechů převislých stěn včetně lemování přesahů těchto konstrukcí. Svislé fasády přístaveb a východního a západního průčelí haly je obloženo deskami CETRIS PROFIL FINISH v břidlicové barvě. Šikmý lehký obvodový plášť je navržen z kazetového systému Rockprofil, který je tvořen nosnou kazetou šířky 145 mm a výšky 600 mm s tepelné izolační deskou Airrock ND s naříznutou drážkou s přesahem 40 mm. Celková tloušťka izolace je 180 mm. Šikmé fasády jsou uzavřeny pohledovým trapézovým plechem, který je do nosných kazet kotven samovrtnými šrouby SDC2 s tenkostěnnou podložkou. Barevný odstín trapézového plechu – RAL 9006 bílý hliník.

Svislý obvodový plášť je tvořen deskami Cetris profil finnish (reliéf břidlice) tl. 12 mm s předvrtanými otvory na tzv. loďové kladení. Rozměr desek Cetris činí 1 250 × 350 mm, překrytí desek při loďovém kladení je 50 mm. Barevný odstín desek – RAL 7015 břidlicové šedá. Desky Cetris jsou upevňovány do svislého roštu z omega profilu tl. 35 mm. Omega profily jsou přichyceny do nosných kazet samovrtnými šrouby SDC2. Připevněním těchto profilu vznikla ve skladbě plášte vzduchová mezera určená pro provětrávání. Do W profilu jsou kotveny vždy dvojice desek Cetris. Svislá spára mezi deskami je 10 mm, spáry jsou mezi sebou vystřídány. Pod svislým W roštem probíhá difúzní fólie, která zabraňuje pronikání vetru a vody spárami desek Cetris do vnitřní skladby obvodového plašte. Z vnitřní strany obvodového plašte je přidána sádrokartonová predstěna s vloženou tepelnou izolací tl. 40 mm z desek z minerálních vláken ORSIK a parozábranou z PE fólie.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
Konstrukčně je budova řešena v modulovém rastru 500/500 cm s doplňkovými vloženými poli 250 cm.

Konstrukčně se jedná o ocelový skelet s vazníky zastřešující sportovní halu s opěrnými rámy bočních křídel. Opláštění je sendvičovými konstrukcemi, interiérové stěny a příčky jsou ze sádrokartonu. V přízemí je konstrukce kombinovaná s cihelnými příčkami Ocelová konstrukce je řešena v tělocvičně jako viditelná. V ostatních místnostech je obložena sádrokartonem o požadované požární odolnosti.

V hale je realizovaná kombinovaná sportovní podlaha s pružnou nášlapnou vrstvou na bázi zdvojené roštové konstrukce z multiplexu a dvojitým homogenním záklopem Na záklop je přilepena bodově pružná sportovní PU podlaha s pružnou prefabrikovanou podložkou na bázi pojeného SBR granulátu tl. 8 mm (pásy desky) a 2 mm tl. nášlapnou vrstvou, provedenou ze dvou PU vrstev (vrchní je samonivelační) a finálním dvojitým nátěrem speciální PU lakem v barevném odstínu dle půdorysu barevného řešení sportovní plochy. V sále pro stolní tenis je podlaha bodově pružná na bázi sportovní PU podlahy s pružnou podložkou na bázi ZPE.

Nosná konstrukce – Objekt haly tvořen ocelovým skeletem, který lze rozdělit do několika částí, jež jsou však pevně propojené. Hlavní sportovní sál o rozměrech 25 × 45 m je vymezen soustavou příčných rámů se sloupy z válcovaného profilu HEB a příhradovou příčlí z bezešvých trubek s rozponem 25 m světlou výškou 7 m. Rámy jsou rozmístěny v modulové vzdálenosti 5 m. V modulových osách 3, 5, 8 a 10 jsou sloupy rámů přerušeny na výšku patra a vazba je vynášena pomocí podélného obvodového příhradového nosníku se stejnou konstrukční výškou, kterou mají příčle příčných rámů. Na podélných stěnách jsou do sálu v úrovni patra vysunuty plošiny tribun.

Za hlavním sálem je umístěn malý sál s rozměry 15 × 15 m a na šířku hlavního sálu jsou konstrukce doplněny patrovou podestou šířky 5 m na obou podélných stranách. V jednom tomto modulu je umístěno hlavní schodiště pro výstup do patra. Nosnou konstrukci tvoří příčné rámy ze sloupů z válcovaných průřezů a příhradových příčlí z bezešvých trubek. Na boční stěně nad hlavním vstupem je umístěna prosklená zavěšená markýza svařená z válcovaných profilů HEA a konstrukce je žárově pozinkovaná.

Na podélné stěny jsou připojeny patrové přístavky v délce 47,5 m. Konstrukce jsou navrženy z příčných patrových nesymetrických dvoupólových rámů z válcovaných průřezů. Nesymetrie rámů je daná dispozicí objektu, kdy v každém podélném traktu je umístěna průběžná chodba a řada místností pro zázemí haly a tyto prostory jsou odděleny příčkou, v níž jsou umístěny vnitřní sloupy rámů. Pro zajištění úniku z této části objektu jsou u štítů v ose dvě úniková schodiště z válcovaných profilů U, pochůznou plochu tvoří podlahové rošty a konstrukce je žárově pozinkovaná.

Střešní plášť je navržen jako skládaný, kdy nosnou funkci plní trapézové plechy s rozponem 5 m. Stěnový plášť je navržen jako skládaný s vodorovnými nosnými kazetami s tepelnou izolací z minerální vaty a krycí vrstvou z trapézového plechu, resp. desek Cetris. Nosnou konstrukci podlah tvoří železobetonová deska tloušťky 200 mm, resp. 150 mm na ochozech, která je vybetonována do trapézových plechů sloužících jako ztracené bednění. Plechy v polích s rozponem 5 m musí být v době betonáže uprostřed podepřeny a u malého sálu nadvýšeny o 15 mm.

Tělocvičny jsou vytápěny a větrány pomocí VZT jednotek. Ostatní provozy jsou vytápěny z centrální kotelny teplovodním systémem. Osvětlení hrací plochy bylo navrženo s ohledem na požadované multifunkční využívání haly pro více sportů, pro mistrovská utkání na hlavním kurtu a tréninkový proces na třech oddělených kurtech. Důraz byl kladen na optimalizování osvětlení – tj. zamezení oslnění hráčů při pohledech nahoru. Pro osvětlení hrací plochy ve sportovní hale jsou použita speciální výbojková svítidla s asymetrickým reflektorem. Návrh a výpočet osvětlení byl proveden ve spolupráci s odbornou firmou.

Materiál byl prezentován na konferenci Konstrukce 2011 v Lednici.

Skuteč Multifunctional Sports Hall
The building of the sports hall is located between the objects of a school and a ice-hockey stadium at a place of former culturalsports hall which was not longer satisfactory for the needs of town and local schools. The object naturally completes the gap between adjacent, quite large buildings and it becomes the entrance gate into the complex of town sports grounds with amateur athletics stadium, football pitch, tennis courts, and artificial grass turf pitch. From a distant view it does not disturb the panorama town line and in a natural way it copies the decline of the land.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Multifunkční sportovní hala SkutečKonstrukci haly tvoří ocelový skelet s vazníky.V hale je realizovaná kombinovaná sportovní podlaha.Materiálově dominuje fasáda z lakovaných hliníkových plechů.

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Sykora Home PrahaSykora Home Praha (907x)
Architektonicky zajímavý reprezentativní obchodní dům firmy SYKORA, spol. s r. o. členěný na třípodlažní obchodní prosto...
Galerie Grand Prix BrnoGalerie Grand Prix Brno (889x)
DIPLOMOVÉ PRÁCE MLADÝCH ARCHITEKTŮ V. - V minulém vydání Konstrukcí jsme zavítali s architektonickým návrhem do Brna. V ...
Most ako Annelida (885x)
Jednou z mojich srdcových záležitostí je mesto, v ktorom som žil a vyrastal. Ku ktorému neodmysliteľne patrí jeho krásne...

NEJlépe hodnocené související články

Polyfunkční centrum AFI VokovicePolyfunkční centrum AFI Vokovice (5 b.)
Budova Polyfunkčního centra AFI Vokovice je primárně administrativní budova, nabízející variabilní řešení kancelářských ...
Rekonstrukce Paláce ŠporkRekonstrukce Paláce Špork (5 b.)
Rekonstrukce Paláce Špork je příkladem řešení revitalizace souboru budov na území Pražské památkové rezervace. Původní p...
Architekti volili nejoblíbenější software: Allplan je Architect’s Darling 2016 (5 b.)
Allplan byl vyznamenaný po roce 2012 a 2014 již po třetí oceněním Architectsʼ Darling® Award. Prestižní socha zlatého Fé...

NEJdiskutovanější související články

Projekt Nové Vítkovice odstartovalProjekt Nové Vítkovice odstartoval (4x)
Bývalé ocelové srdce Česka – Ostrava, stojí na prahu dalšího monstrózního projektu. Nejde o nic menšího, než o rev...
Předsazená montáž oken a dveří (2x)
Řešení zabudování oken do stavby nebyla donedávna přisuzována velká důležitost. S nárůstem počtu novostaveb a rekonstruk...
Nákupno-zábavné centrum AUPARK KošiceNákupno-zábavné centrum AUPARK Košice (2x)
Navrhované Nákupno-zábavné centrum AUPARK Košice je kompozične rozdelené na dva stavebné objekty SO 101 a SO 102 a tri k...
Aktuální číslo časopisu
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
pozemních staveb?
Potom využijte možnosti registrace
za akční cenu 300,-/rok

do Katalogu firem.

Google

Zavřít [x]