Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Realizace    Montáž konstrukcí    Nejnovější objekty kampusu MU Brno

Nejnovější objekty kampusu MU Brno

Publikováno: 18.3.2014
Rubrika: Montáž konstrukcí

V rámci dokončení výstavby areálu Univerzitního Kampusu Bohunice (UKB) je další etapou část CEITEC, která je samostatným vysokoškolským ústavem. Zabývá se výzkumem především v oboru nanotechnologií, mikrotechnologií, strukturní biologie, genomiky, proteomiky, pokročilých materiálů a biomedicíny.

Etapa se skládá z objektů A26 a A35, které jsou napojeny na areál. Objekt A26 přímo, objekt A35 pomocí kryté spojovací lávky.

Všechny stupně projektu zpracovává brněnská architektonická kancelář A PLUS a. s., která je autorem a generálním projektantem celého komplexu. Kancelář OKF s. r. o. zpracovává části týkající se ocelových konstrukcí a opláštění objektů.

PAVILON A26
Jedná se o třípodlažní ocelový objekt s železobetonovým suterénem, který je napojen na páteřní koridor etapy CESEB. Suterénní patro je rozšířeno mimo půdorysy ocelových pater. V této části je umístěn skleník.

Ocelová část objektu je vytvořena ze čtyř podélných rámů, vnější rámy se skládají ze šestí polí s rozpětím 6 m, na konci objektu je rám vyložen na délku 4,7 m. Vnitřní rámy mají vynechán poslední sloup. Tím vzniká konzola na délku až 10,7 m. Toto vyložení je vynášeno v 2. NP závěsy na vnější rámy. Zvolené řešení umožňuje využití stejných profilů v podélných rámech. Zároveň však vznikla nutnost dočasné podpory v montážním stádiu, než bude dokončena montáž střešní plošiny a bude možné provést aktivaci závěsů.

V příčném směru spojují podélné rámy stropnice se ztužidlovými poli na rozpětí 4,65 m, 4,3 m a 4,65 m. Ve středním poli je vedena hlavní komunikace v objektu. Rozdílná zatížení na chodbách a vědeckých pracovištích umožnila při rozdílném rozpětí užití stejného profilu stropnic. Stropy jsou železobetonové s trapézovými plechy na rozpětí obvykle 2 m.

Jednotlivá podlaží jsou propojena schodišti a výtahem. Hlavní schodiště je schodnicové, schodnice jsou ze svařovaných truhlíků, stupně jsou vytvořeny z ocelových korýtek designového tvaru následně vylitých betonem. V konstrukci plošin je neobvykle mnoho prostupů z důvodu vybavení pavilonu velkým množstvím technologického zařízení.

Na střeše objektu jsou umístěny ocelové plošiny chlazení a VZT s protihlukovými zástěnami. V druhé části střechy jsou umístěny ocelové pěstební stoly se stíněním z perforované membrány.

PAVILON A35
Pavilon A35 v areálu UKB je netypický jak architektonicko-stavebním, tak i konstrukčním řešením. Jedná se o objekt eliptického tvaru. Hlavní osa elipsy je natočena o 35 ° od hlavního osového systému UKB. Rozměry eliptického objektu v místě hlavních os jsou 65 m a 45 m. Objekt má dle návazností na UKB 2 nadzemní a 3 podzemní patra. Z důvodu svažitého terénu se však do hlavního vstupu objektu vchází na úrovni 1. podzemního podlaží. Objekt je od této úrovně dispozičně řešen jako trojtrakt, který tvoří prstence ovinuté kolem atria se světlíkem (velikost atria 38 m na 16 m). Místnosti s okny jsou situovány po vnějším obvodu budovy a po vnějším obvodu atria. Mezi prstenci místností je hlavní chodba umožňující vstup do všech prostor v podlaží.

Objekt je konstrukčně řešen jako železobetonový monolitický. Jednotlivá podlaží jsou vytvořena deskami se skrytými průvlaky, které vynášejí kruhové sloupy ve třech řadách. Desky 1. PP a 2. PP jsou průběžné po celém obvodu objektu. Střešní deska a desky 1. NP a 2. NP jsou v místě hlavního vstupu přerušeny v délce (měřeno na obvodu objektu) 13,5 m vstupním atriem.

V objektu jsou užity ocelové konstrukce tam, kde by využití železobetonu nebylo konstrukčně vhodné nebo architektonicky přijatelné. Ocelové konstrukce jsou zde využity rovněž v netradiční funkci a formě.

ODLÉVANÉ HLAVICE U SCHODIŠŤOVÉHO PROSTORU
U schodišťových prostorů je konstrukce plošin 1. PP, 1. NP a 2. NP uložena na ocelových průvlacích ze svařovaného truhlíku, které jsou vynášeny ocelovým kruhovým sloupem. Hlavice v místě uložení průvlaku na sloup byly dle architektonického zadání navrženy jako ocelové odlitky Jejich tvar je výsledkem spojení architektonických požadavků s technologickými možnostmi provádění odlitků.

Výsledný tvar a provedení odlitku byl navržen tak, aby návrh splňoval tyto požadavky:

Statické:

 • určení minimálních dimenzí částí hlavice pro přenos zatížení z plošin do sloupů,
 • navržení detailů napojení odlitku na průvlak a sloup z plechů a běžného válcovaného sortimentu,
 • použití vhodného materiálu se zaručenou svařitelností  a vlastnostmi odpovídající konstrukční oceli použiténa zbylé konstrukci.

Ekonomické:

 • odlehčení odlitku dutinami,
 • omezení typů odlitků.

Architektonické záměry:

 • správnou strukturu výsledného opracovaného povrchu,
 • umístění technologických nálitků,
 • odstranění technologických zbytků po odlévání.

Technologická realizovatelnost:

 • minimální rádius hran a křivek tvaru,
 • zajištění minimálních tlouštěk materiálu v průřezu,
 • správné rozdělení hmoty materiálu v odlitku pro zajištění rovnoměrného chladnutí,
 • navržení tvaru dutin tak aby bylo možné provést odformování.

Po návrhu tvaru proběhl proces výroby, kdy byl nejdříve vyroben dřevěný model odlitku, z modelu byly vytvořeny pískové formy, do kterých bylo provedeno odlití hlavice. Po zchladnutí a odformování prošly odlitky závěrečnou úpravou v slévárně (obrokování pro sjednocení povrchů, obrobení styčných ploch).

Opracovaný odlitek byl poté převezen do dílny, kde byly provedeny dílenské styky a následně byla provedena povrchová ochrana konstrukce. Montáž a zapojení do statického systému objektu plynule navázala na výrobní proces.

Průběh návrhu a dodávky odlitků je časově náročný, v tomto případě 11 týdnů od zadání slévárně po montáž na stavbě.

OBVODOVÁ KLEC
Po větší části obvodu objektu je realizován průběžný anglický dvorek, který umožňuje prosvětlení a přímé větrání 2. podzemního podlaží. Na hranu anglického dvorku je situována konstrukce klece, která je navržena jako diagonální rošt doplněný vodorovnými příčkami z kruhových trubek. Horní hrana klece kopíruje atiku objektu, pata klece kopíruje průběh anglického dvorku. Lokálně je klec kotvena na střešní desku přilehlé části objektu. Na vnitřní líc klece je natažená nerezová síť, která slouží jako podpora pro růst rostlin, jež jsou součástí architektonického návrhu objektu.

Kruhové trubky se stýkají v profilovaných kruhových styčnících s šesti zárodky. Zárodky slouží pro provedení montážních styků trubek klece. Z vnitřního líce styčníku vede kruhová trubka, kotvená kloubově do železobetonové konstrukce objektu. Tato vzpěra zajišťuje stabilitu konstrukce. Styčník byl původně navržen jako odlitek. Z důvodů časové náročnosti byl nakonec realizován jako svařovaný z obrobených částí. Vzhledově se původnímu návrhu přibližuje.

V místě hlavního vstupu do objektu je konstrukce klece na výšku jednoho podlaží vynechána a je zde navržena markýza. Ta je pokrytá textilní membránou. V řezu má markýza tvar křídla, který je určen příčníky ze svařovaných I profilů. Stabilita konstrukce je v rovině markýzy zajištěna křížovými ztužidly a konstrukčním propojením náběžné hrany. Stabilita ve svislé rovině je zajištěna torzní tuhostí středového nosníku z kruhové trubky a šikmými nerezovými táhly, zakotvenými do diagonál klece.

Kotvení klece je provedeno na hranu anglického dvorku pomocí svorníků přes železobetonovou stěnu anglického dvorku.

VSTUPNÍ FASÁDA
Ve vchodu do objektu je umístěno vstupní atrium na výšku dvou pater. Toto atrium je opláštěno bodovou prosklenou fasádou. Podkonstrukce této fasády je vytvořena z nerezových profilů a nerezových systémových táhel.

Za vnitřním lícem skla je umístěn sloupek ze subtilní kruhové trubky, na které jsou kotveny pavouky bodového zasklení. Tyto sloupky tvoří pasy svislých příhrad, které zajišťují přenos silových účinků od tlaku a sání větru. Diagonály jsou ze systémových táhel Macalloy. Stabilita pasů příhrad je zajištěna systémem nerezových lanek ve dvou výškových úrovních.

SVĚTLÍK NAD VNITŘNÍM ATRIEM
Vnitřní atrium je zakryto světlíkem o eliptickém půdorysu, ocelová konstrukce světlíku je vytvořena z obloukových vazníků s osovou vzdáleností 4,0 m. Vazníky jsou z profilů kruhových trubek, středový vazník je na rozpětí 17 m se vzepětím 2,87 m. Vazníky jsou kotveny na železobetonovou atiku pomocí předem zabetonovaných desek. Vazníky jsou propojeny pomocí vaznic z obdélníkových trubek, ty doplněné o vazničky ze čtvercových trubek tvoří rovinu pro zasklívací systém. Konstrukce je doplněna pochozími lávkami, pro čistění skel světlíku. Stabilita konstrukce je zajištěna křížovými ztužidly.

INTERIÉROVÁ LÁVKA
Konstrukce Interiérové lávky pro pěší překlenuje v úrovni 2. NP šikmo atrium v objektu A35 na rozpětí 18,517 m.

Nosná konstrukce je trámová se dvěma hlavními nosníky. Hlavní nosníky jsou svařované plnostěnné I‑profily s výškovými náběhy, v osové vzdálenosti 1,2 m, max. výšky 1 100 mm. Horní pásnice I‑profilů tvoří uzavřenou deskovou mostovku, která staticky působí jako ortotropní deska se systémem podélných a příčných výztuh. Vnější okraje mostovky tvoří římsovou podkonstrukci pro ukotvení šikmého zábradlí a podhledu. Funkci podélného ztužení zajišťuje mostovka. Ztužení příčného řezu je realizováno plnostěnnými příčníky v oblasti podpor. Konstrukce lávky je uložena na ocelové konzoly přes atypická elastomerová ložiska (pevná a podélně pohyblivá). Ocelové konzoly jsou připevněny k předem zabetonovaným kotevním prvkům.

Nosná ocelová konstrukce lávky je zakryta podhledem z umělého kamene Corianu. Lávka je opatřena skleněným zábradlím s nerezovým madlem.

SPOJOVACÍ LÁVKA A35-A36
Konstrukce spojovací lávky A35 (etapa CEITEC) – A36 (etapa CESEB) je krytou lávkou pro pěší spojující objekty A35 a A36 na rozpětí 13,95 m.

Konstrukce lávky sestává ze dvou příhradových nosníků s taženými diagonálami. Na hlavní nosníky je uložena podlaha, podkonstrukce střechy a opláštění lávky. Příhradové nosníky o statické výšce 3,206 m jsou uloženy v osové vzdálenosti 2,46 m. Typický modul příhrady je 2,60 m. Pásy příhradoviny jsou navrženy z válcovaných otevřených profilů HEA 140 a ze svařovaného I profilu výšky 234 mm, svislice z profilu HEA 140. Svislice u objektu A36 jsou z profilu HEB 140 uzavřené plechem, svislice u objektu A35 jsou ze svařovaného I profilu výšky 250 mm. Na tyto svislice jsou připojeny krátké konzoly, přes které jsou hlavní nosníky uloženy na ložiska (z důvodů výškových rozdílů nosných konstrukcí plošin jednotlivých objektů). Tažené diagonály jsou navrženy jako táhla průměru 30 mm z oceli vyšší pevnosti (Macalloy 460).

Podlaha je vynášena pomocí příčníků z profilů HEA 120, střešní konstrukce je vynášena pomocí příčníků z profilů IPE 120. V rovině podlahy a střechy je konstrukce ztužena křížovými ztužidly z profilů L70 × 6. Na podlahové příčníky je uložen trapézový plech, který má funkci ztraceného bednění pro železobetonovou podlahovou desku. Střešní plášť je uložen na trapézovém plechu.

Lávka je zakryta hliníkovou sloupko‑příčkovou fasádou, doplněnou o bondové zateplené kazety.

ÚČASTNÍCI VÝSTAVBY

 • Investor: Masarykova univerzita Brno
 • Architektura: A PLUS a. s. Brno
 • Generální projektant: A PLUS a. s. Brno
 • Projekt OK a PO: OKF s. r. o. Brno
 • Generální dodavatel: KONSIT a. s. Praha
 • Dodavatel OK: IMOS Brno a. s., OK-BE s. r. o. Nový Knín, MEGAMONT s. r. o. Brno

The Newest Objects of the MU Brno Campus
CEITEC, separate university institute, represents another phase of completion of construction of premises of the University Campus Bohunice (UCB).It deals with researches especially in the field of nanotechnologies, microtechnologies, structural biology, genomics, proteomics, advanced materials, and biomedicine. The phase includes objects A26 and A35 connected to the premises. The object A26 is connected directly, while the object A35 via a covered connecting bridge. The drawing office of OKF, s. r. o. is preparing sections concerning steel constructions and sheathing of the objects for Aplus, a. s.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Obr. 1 – Areál CEITECObr. 2 – Skelet objektu A26Obr. 3 – Dočasné podpory vnitřních rámůObr. 4 – Pohled na objekt A35Obr. 5 – 3D model hlaviceObr. 6 – Opracovaný odlitekObr. 7 – Montáž odlitku do konstrukce0br. 8 – Styčníky kleceObr. 9 – Markýza u vstupní fasádyObr. 10 – Řez markýzou a vstupní fasádouObr. 11 – Pohled na interiérovou lávku a světlíkObr. 12 – Pohled na spojovací lávku A35-A36

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Konstrukce výsuvné střechy stadionu Krestovsky v Sankt-PetěrburguKonstrukce výsuvné střechy stadionu Krestovsky v Sankt-Petěrburgu (885x)
Konstrukce pohyblivé střechy je součástí nového stadionu, který vznikl pro nadcházející mistrovství světa ve fotbale v r...
Lávka pro pěší přes řeku Otavu, Hradiště – Sv. Václav, Písek – SO 301 LávkaLávka pro pěší přes řeku Otavu, Hradiště – Sv. Václav, Písek – SO 301 Lávka (296x)
Řeka Otava je nad jezem u Václavského předměstí přemostěna dvěma nestejně dlouhými lávkami pro pěší a cyklisty šířky 3,3...
Úspora ve výšce i objemu budovy – Peikko DELTABEAM® spřažený nosník pro tenké stropní konstrukceÚspora ve výšce i objemu budovy – Peikko DELTABEAM® spřažený nosník pro tenké stropní konstrukce (270x)
Železobetonový monolit kombinovaný s prefabrikovanými stropy tvoří na stavbě FN Olomouc železobetonový sloupový bezprůvl...

NEJlépe hodnocené související články

Nová vodní linka Ústřední čistírny odpadních vod v Praze dokončenaNová vodní linka Ústřední čistírny odpadních vod v Praze dokončena (5 b.)
Po necelých třech letech od zahájení se dne 19. září 2018 za účasti primátorky hlavního města Prahy Adriany Krnáčové kon...
Nový montovaný showroom Praha‑RuzyněNový montovaný showroom Praha‑Ruzyně (5 b.)
Nedaleko letiště Václava Havla na příjezdu k terminálu 3 se nachází nový montovaný showroom, který má na svědomí společn...
Marlenka má nový sklad s kapacitou 1 821 paletMarlenka má nový sklad s kapacitou 1 821 palet (5 b.)
Frýdeckomístecký výrobce medových dortů Marlenka rozšířil stávající areál o chlazený sklad hotových výrobků, sklad obalů...

NEJdiskutovanější související články

Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na PankráciTrimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci (1x)
Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pank...
Lávka přes řeku Svratku v Brně‑KomárověLávka přes řeku Svratku v Brně‑Komárově (1x)
Lávka pro pěší celkové délky 60,40 m je popsána s ohledem na architektonické a konstrukční řešení a postup stavby. Konst...
Ocelové konstrukce lanové dráhy na SněžkuOcelové konstrukce lanové dráhy na Sněžku (1x)
Zatímco v minulém vydání KONSTRUKCÍ jsme se věnovali využití dřeva na stavbě nové lanové dráhy na Sněžku, v tomto čísle ...
Aktuální číslo časopisu
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
pozemních staveb?
Potom využijte možnosti registrace
za akční cenu 300,-/rok

do Katalogu firem.

Google