Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    2016    Nová atletická hala v Ostravě

Nová atletická hala v Ostravě

Publikováno: 17.6.2016
Rubrika: 2016

Mapu ostravských sportovišť rozšířila nová atletická hala v Zábřehu. Stavba, která přímo sousedí s hokejovou arénou, byla po půldruhém roce vybudována za 337 milionů korun. Přestože hala má sloužit i dalším sportům, primárně je určena atletice a splňuje kritéria mezinárodní federace IAAF. Skýtá běžecký ovál s šesti drahami o délce 200 metrů, osm přímých drah o délce 60 metrů, sektory pro technické disciplíny a je napojena na sprinterský tunel s rovinkou o délce 100 metrů. Ostrava se tak stává místem s nejlepší atletickou infrastrukturou v zemi. Dějiště nejlépe obsazeného českého mítinku Zlatá tretra má vedle nákladně zmodernizovaného stadionu ve Vítkovicích a vedlejší rozcvičovací plochy i novou moderní halu pro zimní sezonu.

Nová hala je umístěna v blízkosti OSTRAVAR ARÉNY, s tímto záměrem se počítalo již v původním projektu Paláce kultury a sportu zpracovaném Ing. arch. Vladimírem Dědečkem. Území je dopravně dobře dostupné z ulice Závodní a to jak individuální automobilovou dopravou, tak i prostředky MHD (tramvaj popř. autobus). V předchozím období byla v území vymezeném ulicemi Závodní, Ruská, Plzeňská a Rudná vybudována řada sportovních a ubytovacích zařízení, jejichž provozy se vzájemně doplňují a vytvářejí komplexní podmínky pro pořádání sportovních, kulturních i společenských akcí.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
Atletická hala bude primárně využívána pro trénink atletů SSK Vítkovice. Definitivní situování v území bylo ovlivněno dvěma požadavky formulovanými v zadání. Prvním bylo zachování stávajícího tréninkového tunelu a jeho provozní propojení s atletickou halou. Druhým limitujícím požadavkem bylo respektování záměru na vytvoření třetí ledové plochy situované u jihozápadní strany OSTRAVAR ARÉNY v sousedství multifunkční haly a hotelu.

Záměrem bylo vytvořit budovu s jednoduchým hmotovým řešením, která nebude konkurovat dominantní OSTRAVAR ARÉNĚ. Objem vlastní haly je dán rozměry sportovišť, která splňují požadavky pravidel IAAF pro halové soutěže. Hala je „rozkročena“ nad stávajícím tréninkovým tunelem a její jednoduchý elipsovitý tvar doplňují dvě hmoty vsazené ze severozápadu (zde je situován neveřejný vstup, šatny sportovců a zázemí pro rozhodčí a organizátory soutěží) a ze severovýchodu (vstup návštěvníků, stravovací zařízení a VIP zóna). Ze severovýchodu se atletická hala těsně přimyká k podnoži OSTRAVAR ARÉNY, se kterou je provozně propojena.

Vzhledem k tomu, že hala je určena především pro trénink atletických disciplín bylo rozhodnuto na základě zkušeností s provozem podobných zařízení minimalizovat prosklené plochy fasád (jedná se zejména o štítové zdi). Hmotové řešení využívá konfigurace terénu, který se mírně svažuje k jihozápadu.

Na fasádách je použita kombinace pohledového betonu a ploch opatřených fasádními deskami CEMBRIT ZENIT v barvě šedé, fasády vstupních části jsou opatřeny velkoformátovými HPL deskami v odstínu patiny kovu. Prosklené části jsou opatřeny zasklením se satinovaným sklem, které plní zastiňovací funkci. Plechová krytina střechy je navržena v modrošedém odstínu z jakostního titanzinkového plechu.

Celkový dojem dotváří řešení venkovních ploch včetně uličního mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, vlajkové stožáry, svítidla). V nástupní ploše je situován informační pylon, který usnadní orientaci při příjezdu z ulice Závodní.

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ
Situování podélné osy haly ve směru SV-JZ umožnilo striktní oddělení pohybu návštěvníků a sportovců. Dispoziční a provozní řešení haly využívá konfigurace terénu, který se svažuje směrem k jihozápadu. Atletická hala tak má tři výškové úrovně (1. PP, 1. NP a 2. NP). Provozně je hala rozdělena na neveřejnou část sloužící sportovcům a část veřejnou pro návštěvníky sportovních akcí.

NEVEŘEJNÁ ČÁST HALY
Vstup sportovců, trenérů a organizačních pracovníků je ze severozápadu z prostoru parkoviště v úrovni 1. PP. Ze vstupní haly s recepcí je přístupná chodba vedoucí k šatnám sportovců (jsou navrženy čtyři šatny, každá s kapacitou 45 osob a samostatným hygienickým zařízením), laboratoř dynamiky člověka a stávající atletický tunel.

V 1. NP se nacházejí šatny trenérů resp. organizačních pracovníků, je zde místnost pro prezentaci závodníků s výstupem přímo na plochu sportovišť. Prostor pod tribunami je využit pro případné uskladnění vybavení sportovišť. Na ploše haly je umístěn běžecký ovál s umělým povrchem a šesti dráhami o délce 200 m, osm přímých drah o délce 60 m na rovince a sektory pro závody v poli (skok do výšky, skok do dálky, trojskok, skok o tyči a vrh koulí). Všechna sportoviště jsou navržena v souladu s předpisy IAAF pro halové soutěže. Prostor u jihozápadní štítové stěny je využit pro uskladnění rozměrného vybavení sportovišť.

Ve 2. NP jsou kabiny rozhodčích a časoměřičů, režie, zasedací místnost a hygienické zařízení.

Vertikální propojení jednotlivých podlaží je schodištěm a osobo-nákladním výtahem (ten končí v úrovni 1. NP. Výtahem je možné dopravovat vybavení a materiál přímo na úroveň sportovišť.

VEŘEJNÁ ČÁST HALY
Je situována v severovýchodní části atletické haly mezi vlastní halový prostor a stávající podnož OSTRAVAR ARÉNY. Hlavní vstup návštěvníků v 1. NP je orientován směrem k obslužné komunikaci propojující ulice Závodní a Starobělskou. Před vstupem je navržen dostatečně velký rozptylový prostor, který za obslužnou komunikací pokračuje až ke stávajícímu parkovišti mezi OSTRAVAR ARÉNOU a komplexem Clarion Congress Hotel Ostrava. V 1. NP veřejné části je vstupní hala se šatnou a centrální schodištěm propojujícím společně s výtahem jednotlivá podlaží. Z haly je přístupná tribuna s kapacitou 972 sedících diváků. V 1. PP se nacházejí hygienická zařízení návštěvníků a technické zázemí haly. Do 2. NP je situován provoz stravovacího zařízení formou cateringu a VIP zóna s kapacitou 40 diváků s průhledem do haly na sportoviště. Optické propojení veřejné části s vlastním prostorem haly je tedy v obou nadzemních podlažích.

Celý provoz haly je navržen jako bezbariérový tak, aby byl zajištěn přístup osob se ztíženou schopností pohybu a orientace do všech částí haly.

ATLETICKÝ TUNEL
Realizace atletické haly a její provozní propojení se stávajícím tréninkovým tunelem vyvolalo úpravy jeho dispozičního řešení. Základní změnou byla úprava vstupu do tunelu, který byl nově navržen ze vstupní haly neveřejné části. Původní vstup byl zrušen a do jeho prostoru byla přesunuta posilovna. Toto řešení umožnilo zvětšení plochy kolem doskočiště pro skok do dálky. V současné době je hmota tunelu z větší části zapuštěna do terénu. Návrhem došlo k obnažení stěn tunelu odstraněním terénního násypu, což umožnilo provedení úprav rozvodů VZT (jejich zjednodušení) a vyústění únikových východů z tunelu přímo na terén bez potřeby stávajících schodišť. Atletický tunel bude i nadále sloužit pro trénink a v případě atletických závodů pro rozcvičení sportovců.

TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU
Základové konstrukce
Hlavní základové konstrukce jsou navrženy jako deskové, se základovou monolitickou železobetonovou deskou tl. 1 000 mm nebo 500 mm. V místě ocelobetonových vzpěr v modulové řadě „8“ byly provedeny základové ŽB patky s výztužnými žebry, založeny na základové desce ve dvou výškových úrovních.

Konstrukce technologického kanálu pro VZT o světlosti 1,70 m a hl. 1,73 m je provedena z vyztuženého betonu se stěnami a dnem o tl. 200 a 300 mm. S ohledem na tvar ŽB základových konstrukcí a provádění hydroizolace je plocha pod kanálem vyplněna prostým betonem až do úrovně základové konstrukce 1. PP.

V případně vyšší úrovně základové spáry sousedních stávajících objektů OSTRAVAR ARÉNY a atletického tunelu jsou stávající základy podbetonovány až po úroveň nové základové spáry.

Hydroizolace
Hydroizolace spodní stavby je tvořena HDPE folií „WEPELEN“ v tl. 1 mm, s oboustrannou geotextílií – 500 (300) g/m2, položenou na podkladní beton v tl. 100 mm prováděný na upravenou základovou spáru. V případě svislých konstrukcí byla izolace prováděná až po provedení ŽB vany, ukotvení hydroizolace v horní části bylo provedeno kotevními systémovými prvky. K objektu je hydroizolace ukotvena přitížením zeminou (zásypem). V části výkopu stěny 1. PP u vnější fasády byly vloženy tepelně izolační nenasákavé XPS desky v tl. 100 mm. Hydroizolace je ukončena vždy min. 300 mm nad upravený terén. Tam, kde je hydroizolace přerušena ŽB konstrukcí, je hydroizolace zajištěna krystalizační přísadou do betonu, zajišťující odolnost betonu vůči průniku vody přes celou ŽB konstrukci. V části parkovací plochy byly ŽB konstrukce místně opatřeny vícevrstvou hydroizolační stěrkou s ochrannou vrstvou geotextílie.

Všechny ostatní základové konstrukce jsou opatřeny vícevrstvým asfaltovým lakem včetně penetrace podkladu, jako ochrana konstrukce před bludnými proudy. Před zásypy jsou nátěry chráněny geotextílií. Tloušťka nátěrového systému byla ověřena kontrolním měřením bludných proudů a případně upravena dle konkrétní situace na stavbě.

Nosná konstrukce
Konstrukce objektu haly je navržena jako monolitický železobetonový skelet s výztužnými stěnovými ŽB konstrukcemi. Vlastní hlavní objekt haly je zastřešen lehkou dřevěnou konstrukcí ve tvaru elipsy, vícepodlažní bloky jsou zastřešeny plochou střechou s nosnou ŽB deskou. Světlá výška nad atletickou plochou po spodní hranu dřevěného vazníku je cca 15 m.

VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE
Schodiště
V části hlavního vestibulu pro veřejnost se nachází ve středu dispozice dominantní dvouramenné pravotočivé schodiště nepravidelného půdorysu s nestejně dlouhými přímými rameny o velikosti stupňů cca 150/330 mm a sklonu cca 24 °. Schodiště komunikačně propojuje 1. PP na úrovni +1,05 m s 2. NP v úrovni +9,15 m. V části bloku pro atlety je umístěno další hlavní vnitřní schodiště komunikačně propojující jednotlivá patra od 1. PP až po 2. NP. Schodiště je navržené jako dvouramenné pravotočivé se zrcadlem, o šířce ramene 1,40 m a o velikosti stupňů cca 160/310 mm a sklonu cca 27 °.

V levé části tribunového sezení je dále umístěno únikové schodiště, propojující tribunový ochoz v úrovni +5,80 mm s venkovním prostředím na úrovni parkingu tj. +0,840 m, jedná se o tříramenné schodiště o velikosti stupňů cca 160/300 mm a sklonu cca 28 °.

S ohledem na různorodost výškových úrovní jednotlivých parterů – zejména 1. PP a 1. NP je v objektu navrženo také několik vyrovnávacích schodů. Výškové propojení 1. NP s technickým zázemím  stávajícího objektu OSTRAVAR ARÉNY v úrovni 1. NP je řešeno pomocí jednoramenného schodiště s mezipodestou o 12 stupních vel 166,6/300 mm a 156,6/300 mm, jenž se nachází v chodbě. V prostoru chodby v zázemí atletů jsou vyrovnávací schody vel. 150/330 mm provedeny na celou v šíři chodby tj. 2,85 m o sklonu do 24,44 °. Pro případný vstup atletů na tribuny budou sloužit dvě rampová jednoramenná schodiště š. 1,70 m, sklonu 22,49 °, se 7 stupni vel. 142,8/340 mm a jedno vyrovnávací schodiště o 7 stupních vel. 142,8/330 mm, jenž jsou součástí tribunového ochozu. Jednotlivé výškové úrovně tribunových stupňů š. 900 mm a výšky 400 mm jsou propojeny vždy dvěma stupni 133/300 mm, provedenými na celou šíří komunikační chodby tj. 1,150 m.

Schodišťová ramena jsou řešena jako monolitická deska s nadbetonovanými stupni, vetknuta do stropní desky a železobetonové mezipodesty. Mezipodesty i podesty jsou vytvořeny jako monolitické železobetonové desky a jsou vetknuty do ztužujících železobetonových schodišťových stěn. Ramena jsou na straně zrcadla opatřena kovovým zábradlím s výplní nerezovou sítí včetně napínacího lanka ve spodní části, oboustranně pak jsou namontována madla.

Schodišťová ramena jsou provedena z kvalitního pohledového betonu, jenž spolu s vrchním uzavíracím nátěrem tvoří definitivní povrch stupňů. Jen stupně centrálního schodiště jsou obloženy keramickým obkladem. Schodiště propojující šatnový blok sportovců s atletickou plochou je opatřeno gumovým kobercem pro chůzi v tretrách. Sokl na schodištích je řešen v provedení nášlapné vrstvy, tj. keramickým obkladem soklovým páskem výšky 80 mm, nebo omyvatelnou stěrkou, hladkou, broušenou, vytaženou na stěny. Sokl u schodiště s gumovou krytinou je tvořen lištou. Nástupní a výstupní stupně schodiště jsou viditelně odlišeny polepem barevnou folií. V případě gumové krytiny a keramické dlažby jsou osazeny schodové lišty.

Výtahy
V objektu jsou navrženy dva výtahy propojující 1. PP až 2. NP. Pro osazení technologického zařízení výtahů jsou vybudovány ŽB monolitické šachty s bezpečnostními dojezdy a dostatečnými přejezdy. Při vstupu atletů je umístěn osobo-nákladní výtah „V1“ o nosnosti 1 000 kg/ tj. 13 osob. Je navržen jako elektrický lanový bez strojovny, s průchozí kabinou 1 100 × 2 100 mm s výškou 2,10 m, v provedení dle vyhl. 398/2009 Sb, pro přepravu osob se sníženou tělesnou schopností. Strojovna výtahu je řešena jako integrovaná na výtahové kabině. Světlost šachty je 1,94 × 2,51 m, výška prohlubně 650 mm, horní přejezd 3 080 mm.

V bloku pro veřejnost je umístěn osobní výtah o nosnosti 630 kg tj. 8 osob. Je navržen jako elektrický lanový bez strojovny, s neprůchozí kabinou 1 100 × 1 400 mm s výškou 2,10 m. Strojovna výtahu je řešena jako integrovaná na výtahové kabině. Světlost šachty je 1,625 × 1,80 m, výška prohlubně 1 100 mm, horní přejezd 3 400 mm.

Rampy
Hlavní vstup pro veřejnost je opatřen venkovní rampou pro bezbariérový přístup do objektu. Je navržena přímá rampa s mezipodestou, o podélném sklonu 1:17, překonávající výškový rozdíl 0,98 m. Půdorysný tvar je konického charakteru – šíře ramene rampy u nájezdu 6,145 m se ve směru rampy jednostranně zúžuje na šířku 4,80 m. Rampa podélnou stranou přiléhá k objektu haly a je jednostranně lemována betonovou zídkou s integrovaným osvětlením.

Pro bezbarierový pěší přístup na tribunový ochoz atletické plochy je v úrovni 1. NP navržena vnitřní přímá rampa s mezipodestou, o podélném sklonu 1:16, překonávající výškový rozdíl 1,00 m. Půdorysný tvar je konického charakteru – šíře ramene rampy u nájezdu je 3,98 m, na opačné straně pak 2,79 m. Rampa bude po obou stranách opatřena kovovými madly ve výši 900 mm a 250 mm. Nosná konstrukce ramp je navržena jako betonová deska do ztraceného bednění s protiskluzovým povrchem, tvořeným podlahovou stěrkou s posypem křemenným pískem a s odolnou povrchovou transparentní polyuretan-akrylátovou finální uzavírací vrstvou.

OBVODOVÉ PLÁŠTĚ, FASÁDY
V návaznosti na požadované pohledové architektonické řešení objektu bylo navrženo několik skladeb obvodového pláště s rozdílnými povrchovými úpravami ze strany exteriéru. Vedle dominantního střešního pláště z titanzinkového plechu, jenž elipsoidním tvarem střešního pláště haly zasahuje z velké části i na svislé plochy fasád, je zde navržen provětrávaný obklad z vláknocementových probarvených desek v šedém odstínu (štítové stěny haly) a velkoplošný provětrávaný obklad z desek z vysokotlakého laminátu v odstínu kovové patiny (vstupní blok pro veřejnost a vstupní blok pro sportovce). Kontrastním prvkem jsou zde plné plochy kontaktního zateplovacího omítkového systému, imitující vzhled pohledového betonu (sloupy, průvlaky, plné stěny čelní fasády vstupu pro veřejnost) nebo kontaktního zateplovacího omítkového systému se světle šedou omítkou zrnitosti do 2 mm.

Plná fasáda – kontaktní zateplovací systém s provětrávaným obkladem
Obvodové stěny jsou převážně navrženy jako nenosné vyzdívky z keramických tvárnic vyzděných na příslušnou systémovou maltu do ŽB skeletu, s pružným uložením pod stropní konstrukcí, aby byly schopny přenést deformace nosné konstrukce. Vyzdívky jsou založeny na pásu asfaltové lepenky, kotveny k nosné konstrukci pomocí nerezových kotev proti zamezení trhlin. Zdivo v tl. 380 mm je opatřeno tepelnou izolací ve formě kontaktního fasádního zateplovacího systému s provětrávaným venkovním obkladem.

Místně, respektive všude tam, kde je to ze statického hlediska požadováno, jsou obvodové stěny železobetonové, ztužující. Stěny v tl. 300 mm jsou opatřeny tepelnou izolací ve formě kontaktního fasádního zateplovacího systému s provětrávaným venkovním obkladem.

Plná fasáda – kontaktní zateplovací omítkový systém
Povrchová úprava vystupujících ŽB sloupů, sokl a plné ŽB stěny v čelní fasádě u vstupu pro veřejnost je navržena v provedení vnější omítky imitující vzhled betonu. Povrchová úprava fasády dvou podlažního šatnového bloku plné ŽB stěny je provedena v systému vnější pastovité probarvené omítky „Quick-Mix“. V oblasti soklu do výše 400 mm nad UT byla provedena betonová dvouvrstvá soklová hlazená stěrka v odstínu šedé. Podkladem pro provedení byly XPS desky opatřené armovací stěrkou s vloženou síťovinou.

Prosklená fasáda
Prosklená fasáda je navržena v části čelní fasády obou vstupů. Byly osazeny výplně s hliníkovými rámy plně prosklené izolačním bezpečnostním sklem, v členění dle projektové dokumentace. V zasedací místnosti a ve svolatelně závodníků jsou součásti prosklené výplně pásy ventilačních křídel. V prostoru atletické haly jsou prosklené výplně osazeny pouze ve středové části podélné stěny – v šesti modulech a dále pak v jednom modulovém poli ve tvaru trojúhelníku ve štítové SV stěně. Tyto výplně jsou navrženy s vertikálním a horizontálním členěním.

Nosná konstrukce výplní je tvořena hliníkovými profily s přerušeným tepelným mostem upraveny práškovým vypalovaným lakem dle vzorníku RAL 9007. Základní zasklení je provedeno satinovaným a protislunečním izolačním dvojsklem s teplým rámečkem a s dutinou naplněnou argonem.

STŘEŠNÍ PLÁŠTĚ
Zastřešení haly
Hlavní zastřešení halového objektu je tvořeno plochou tvarovanou do tvaru elipsy. Nosná konstrukce je vzhledem k velkému rozponu a tvaru tvořena lepenými vazníky ve tvaru elipsy, nesoucími lehký střešní plášť. Z důvodu časové úspory při montáži byl střešní plášť proveden formou kompletizovaných panelů ve skladbě:

 • bednění z OSB desek tl. 22 mm,
 • provětrávaná vzduchová mezera v š. 120 mm mezi kontralatě 60/120 á 600 mm,
 • kontaktní hydroizolační folie, paropropustná, ve spojích lepená – JUTADACH 135,
 • tepelná izolace ve dvou vrstvách tl. 60 + 240 mm
  • ISOVER UNI (ISOVER FASSIL) tl. 60 mm mezi kontralatě 60/60,0 mm
  • ISOVER ORSIK (ISOVER UNI) tl. 3 x 80 mm mezi žebrování panelu 80/240,0 a 60/24,0 mm,
 • parotěsná zábrana ve spojích lepená folie Jutafol N110,
 • celoplošné bednění z OSB desek tl. 15 mm,
 • laťování podhledu 60/80,0 nosné + 40/60,0 nese pouze HERADESIGN,
 • akusticky podhled desky HERADESIGN PLANO/SUPERFINE tl. 25,0 mm s pohltivou vložkou HERADESIGN BPE BB5 tl. 50,0 mm mezi latě + zatemňovací folie XT LINE, třídy reakce na oheň min. B-s1-d0, index šíření plamene is = 0 mm.min–1.

Po dokončení montáže kompletizovaných dílců, včetně propojení a utěsnění jednotlivých vrstev, byla provedena pokládka střešní krytiny sestávající z oddělovací strukturní rohože s difúzní fólií a plechová krytina z jakostního titanzinkového plechu tl. 0,7 mm – spoj dvojitá stojatá drážka, v horní části těsněna vkládáním těsnící pásky.

Odvětrání střešního zatepleného pláště je provedeno v hřebeni, u okapu a taky v patě střešního pláště a to průběžnou průběžnou mezerou chráněnou mřížkou proti vniknutí hmyzu. Dešťové vody jsou svedeny po obou stranách do zapuštěných plechových žlabů šířky min. 250 mm umístěných na rozhraní ploché části elipsovitého tvaru s plochou strmější. Další záchytný dešťový zapuštěný žlábek je umístěn v pravé mansardě – v lomu zaoblené části. Dešťové vody jsou dále svedeny pomocí svodů do ležaté kanalizace. Žlaby jsou vyhřívány odporovými dráty (součást elektroinstalace). Na střeše jsou provedeny systémové sněhové zábrany. V řadě „1“ v části mezi osou „N-X“, je střešní plášť ukončen již v úrovni atiky šatnového bloku. Dešťové vody jsou zde svedeny do zaatikovaného žlabu vyloženého foliovou hydroizolací z mPVC s vytažením na atiku. Tepelná izolace je tvořena spádovými deskami EPS a tuhou deskou z minerální plsti v tl. 40 mm.

Střešní plášť v předsazené části před fasádou v řadě „1“ mezi osou „A-K“ je součástí provedení montované stěny ve skladbě dtto jako kompletizovaný panel. Nosná konstrukce této levé masky (mansardy) je navržena z dřevěných ramenátů a vodorovného dřevěného roštu.

Střešní konstrukce v předsazené části před fasádou v řadě „8“ je provedena jako nezateplená, sestávající pouze z bednění a střešní krytiny titanzinkových plechů spolu se separační podkladní rohoží. Nosná konstrukce této pravé masky (mansardy) je navržena z dřevěných příhradových ramenátů, jednotlivé pruty jsou spojovány pomocí kovových styčníkových desek s prolisovanými hřeby.

Ploché střechy
Snížené třípodlažní části objektu na SV a JZ straně od haly jsou zastřešeny plochou jednoplášťovou střechou s dvouvrstvým hodnotným bitumenovým hydroizolačním systémem na tepelné izolaci z EPS 100S desek. Hydroizolace střechy je navržena ze dvou elastomerbitumenových pásu celkové tl. 8 mm – podkladní pás Icolep 30 L – celoplošně lepený na EPS + mechanické dokotvení, a vrchní pás Euroflex 5,2 mm s povrchovou úpravou přírodní břidlice v barvě šedé – celoplošně natavený. Nosná konstrukce je tvořena železobetonovou stropní deskou opatřenou parozábranou – Elastobit GG 40 – celoplošně natavený. Spádování střešních plášťů o sklonu 3 % je provedeno pomocí spádových EPS 100S klínů.

Pro instalaci VZT jednotek jsou na plochých střechách osazeny ocelové rámové konstrukce povrchově upraveny žárovým zinkováním, s horní hranou v úrovni cca 800 mm nad střešním pláštěm. V úrovni střešního pláště jsou kruhové nožky rámu vyplněny PUR pěnou z důvodu přerušení tepelných mostů.

Pohyb osob na střechách je zajištěn pomocí bezpečnostního záchytného systému.

Nosná konstrukce haly a bočních stěn
Štítové stěny jsou doplněny předsazenou čelní maskou šíře cca 2,35 m kopírující tvar střechy. Nosná konstrukce je tvořena dřevěným roštem zavěšeným na nosnou konstrukci střešního pláště. V dolní části, pak kotvenou na štítovou stěnu, v řadě „8“ pak částečně na ramenáty. Konstrukce je opláštěna OSB deskami pro venkovní použití v tl. 12,5 mm, kladenými ve dvou vrstvách s přesahem desek v obou směrech minimálně o 1/3 délky desky. Celá konstrukce je kapotována hladkými konickými plechy z jakostního titanzinku spojovanými na stojatou drážku. Pro zabránění negativního spojení titanzinkového plechu s OSB deskou je mezi obě konstrukce vložena separační rohož.

ATLETICKÁ PLOCHA
Podlaha atletické plochy je tvořena spádovou kovovou příhradovou konstrukcí z pozinkovaného materiálu, celoplošně zakrytou voděodolnou překližkou v tl. 30 mm položenou na dřevěný rošt. Rovinnost povrchu pro pokládku sportovního povrchu je ± 3 mm pod 4m latí.

Na připravený podklad byl aplikován umělý polyuretanový vodonepropustný povrch tl. 14 mm v provedení „FULL-PUR“ v barvě červené odstín 082 (Brigit red), s platným certifikátem Mezinárodní atletické federace IAAF „Class 1“.

Povrch se skládá ze tří vrstev:

 • 1. Podkladní polyuretanová stěrka z gumového barevného EPDM pěněného granulátu 1–4 mm, ručně vrstvená,
 • 2. polyuretanová stěrka z gumového barevného EPDM pěněného granulátu 1–4 mm, ručně vrstvená
 • 3. finální polyuretanová stěrka z gumového barevného EPDM granulátu 1–4 mm, ručně vrstvená.
 • Následně bylo provedeno nalajnování plochy pro jednotlivé atletické disciplíny.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

 • Investor: VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.
 • Generální projektant: OSA projekt s. r. o.
 • Generální dodavatel: EKKL, a. s.
 • Dodavatel betonových směsí: CEMEX Czech Republic, s. r. o.
 • Celkové náklady: 337 mil. Kč
 • Výše dotace: max. 85 % (279 214 tis. Kč)
 • Poskytovatel dotace: ROP Moravskoslezsko
 • Termín realizace/ukončení: 7/2014 – 11/2015

Z podkladů OSA projekt s. r. o.

A New Athletic Hall in Ostrava
The range of the sports facilities of Ostrava was widened by a new athletic hall in Zábřeh. The building directly adjacent to the hockey arena was built for CZK 337 mill. in a year and a half. Although the hall should be available for other sports as well, it is primarily intended for athletics and meets the criteria of the International Association of Athletics Federations. It includes a running oval with six lanes of the length of 200 m, eight straight lines of 60 m and sections for technical disciplines. The hall is also connected to a sprint tunnel with a home straight of the length of 100 m. Thus, Ostrava became a place of the best athletic infrastructure of the country. The venue of the meeting participated by the best world athletes in the Czech Republic – Ostrava Golden Spike, has, besides an expensively modernized stadium in Vítkovice and an adjacent warm-up area, a new modern hall for winter seasons.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Atletická hala na vizualizaci před zahájením výstavbyNosná konstrukce je tvořena železobetonovým monolitem a lepenými obloukovými dřevěnými vazníky. Celkovou tuhost objektu zajišťuje řada ocelobetonových vzpěr.Štětovnicová stěna k ochraně středotlakého plynovoduBetonáž základových konstrukcí v klimatický náročných podmínkáchPříprava výztuže podlahových konstrukcí 1. PPŘada monolitických základových patek pro ukotvení ocelobetonových vzpěrBetonáž konstrukcí 1. NPVýztuž monolitické konstrukce tribunyHotové betonové stupně monolitické konstrukce tribunyMasivní ocelové prvky pro kotvení dřevěných vazníků k monolitickému průvlaku a řadě ocelobetonových vzpěrMontáž vazníků probíhala postupně od jihozápadní štítové stěny.Detail spojení dřevěných vazníků v hřebeni střechyDetail kotvení dřevěných vazníků k monolitické konstrukci tribunyMontáž dřevovláknitých desek, tvořících základ pro střešní skladbu, na ramenáty střechyMontáž střešních kompletizovaných panelů probíhala následně za montáží vazníků.Hala je vybavena výkonnou vzduchotechnikouProvádění monolitických sportovních povrchůHlavní vstup do dokončené atletické haly – v popředí pylon z patinující oceliHlavní vstup pro návštěvníkyDokončená atletická hala s podzemním parkovištěmJiž krátce po dokončení a předání díla probíhaly v hale první mítinky

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Stotunový jeřáb dorazil ze Sviadnova do Abú Dabí za 30 dní (933x)
Největší kompletní jeřáb vyrobený ve sviadnovském Huismanu v celé jeho 20leté historii převážela společnost DAN-CZECH SP...
Veletrh BAU 2017Veletrh BAU 2017 (869x)
Veletrh BAU prezentuje na prostoru 185 000 m² možnosti architektury, materiály a systémy pro komerční, bytovou výstavbu ...
80 let Blaser Swisslube (868x)
„Bez práce nejsou koláče“ – s tímto heslem letos slaví výrobce chladicích a mazacích látek Blaser Swisslube své 80-ti le...

NEJlépe hodnocené související články

80 let Blaser Swisslube (5 b.)
„Bez práce nejsou koláče“ – s tímto heslem letos slaví výrobce chladicích a mazacích látek Blaser Swisslube své 80-ti le...
V Huismanu vyrobili specifický tensioner o váze 485 tunV Huismanu vyrobili specifický tensioner o váze 485 tun (5 b.)
Sviadnovští odborníci společnosti Huisman navrhli a vyrobili specifický tensioner o váze 485 tun. Zařízení je součástí p...
PSJ v Rusku dokončuje závod na výrobu rajčatové pastyPSJ v Rusku dokončuje závod na výrobu rajčatové pasty (5 b.)
V Charabalinském okrese Ruské federace finišuje netradiční zakázka exportní divize PSJ. V městečku Zavolžskoe by měla bý...

NEJdiskutovanější související články

„Hrozivá“ kampaň Poslední strojař začala. Akademici a průmyslníci spojili síly a lákají ke studiu techniky společně„Hrozivá“ kampaň Poslední strojař začala. Akademici a průmyslníci spojili síly a lákají ke studiu techniky společně (3x)
Zástupci Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava vytvořili ojedinělou kampaň, jež se poprvé nesnaží jen o samoúčelnou propagaci v...
Vítkovice personálně zbrojí, do vedení přichází uznávaný Libor Witassek (1x)
Skupina VÍTKOVICE MACHINERY GROUP (VMG), respektive její společnost VÍTKOVICE, a.s., personálně posiluje. Do léta ji dop...
Aktuální číslo časopisu
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
pozemních staveb?
Potom využijte možnosti registrace
za akční cenu 300,-/rok

do Katalogu firem.

Google

Server Vodohospodářské stavby

VOD-KA 2019 letos po jednadvacáté

VOD-KA 2019 letos po jednadvacáté

Zavřít [x]