Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Projektování    Problémy návrhu a posouzení vysokých ocelových stožárů záchytných sítí

Problémy návrhu a posouzení vysokých ocelových stožárů záchytných sítí

Publikováno: 22.12.2016
Rubrika: Projektování

U stožárů záchytných sítí je často podceňován návrh a dimenzování, Text se zaměřuje na návrh a výpočet štíhlých, vysokých ocelových stožárů záchytných sítí. Pro názornost je analyzován příklad realizované a havarované konstrukce včetně přepočtu a fotografií poškození.

U vysokých ocelových stožárů záchytných sítí je často přehlížen jejich návrh a dimenzování. Pro názornost je analyzován příklad takového podcenění (včetně podrobného přepočtu a fotografií). Jedná se o oplocení hřiště, složeného z ocelových stožárů výšky až 9,0 m, pokrytých záchytnou sítí. Při působení větru, velikosti nepřevyšující normové hodnoty, se konstrukce zhroutila. Štíhlé ocelové stožáry, nesoucí síť, se zlomily. Ke konstrukci nebyla k dispozici žádná výkresová dokumentace, rozměry konstrukce a jejich detaily byly ověřeny měřením a dokumentovány fotograficky [1, 4 až 6]. Konstrukce je neznámého stáří.

POPIS ANALYZOVANÉ KONSTRUKCE

Konstrukce byla postavena z ocelových pozinkovaných stožárů (obr. 1) – trubek délky 9,0 m (délka trubky měřena nad terénem) průměru ∅ 89 mm se stěnou tloušťky 4 mm (obr. 4).

Jednotlivé stožáry byly umístěny ve vzdálenostech 4,50 m od sebe. U části delších stožárů došlo nejprve k deformacím (obr. 2) a později k jejich zlomení (obr. 3) tam, kde končilo vnitřní vyztužení další vnitřní trubkou průměru ∅ 76 mm se stěnou tloušťky 7 mm [2]. Konstruktivně bylo toto uspořádání provedeno tak, že na vnitřní trubku byla zřejmě nasazena vnější trubka (bez vzájemného propojení obou trubek viz obr. 3). O založení stožárů není nic známo, sondy nebyly z provozních důvodů provedeny. Mezi stožáry byla pak natažena záchytná síť. Z vnějšího vzhledu stavby bylo zřejmé, že byla již dříve opravována. Rozsah a způsob provedené opravy však není známý.

PORUŠENÍ KONSTRUKCE

Před časem došlo k havárii stožárů. Směr zlomení odpovídá předpokládanému směru převládajícího působení větru (obr. 1 a obr. 2). Lze vyloučit, že by výklon a havárie mohly být vyvolány působením sněhu, námrazy či jiné vnější akce.

Přepočet stožárů však prokázal, že i běžný „normový“ vítr nebyla konstrukce schopna bez poškození přenést. To, že konstrukce tak dlouho odolala účinkům větru lze přisoudit tomu, že jeho intenzita byla do doby havárie menší, než požaduje norma.

Je ovšem zvláštní, že k poruše konstrukce nedošlo již v prvých zimních měsících po jejím postavení, kdy síť byla jistě pokryta námrazou a zachyceným sněhem.

PŘEPOČET KONSTRUKCE STOŽÁRŮ

Konstrukce stožárů byla staticky přepočítána. Byl vytvořen prutový model (obr. 5) obou trubek programu SCIA ENGINEER 15.1.100, který byl zatížen vlastní tíhou a větrem dle normy ČSN EN 1991-1-4 „Zatížení konstrukcí větrem“. Materiál trubek byl předpokládán třídy S235, síť pak dle podkladu [3] polyethylenová PET, s oky 20 × 20 mm a provazci ∅ 1,1 mm (vypočítaný součinitel plnosti 11 %). 

Protože v normě pro zatížení větrem není zatížení na síť jasně stanoveno, bylo uvažováno jako zatížení na vlajky, násobené výše uvedeným součinitelem plnosti.

Výpočet byl proveden lineárně a nelineárně pro kombinace mezního stavu únosnosti (obr. 6) a použitelnosti (obr. 7). Pro nelineární analýzu byl použit výpočet pomocí Newton-Rhapsonovy modifikované metody.

ZÁVĚR

Analýza prokázala, že konstrukce stožárů pro normové zatížení větrem překračovala mezní stav únosnosti 4,36× a zároveň bylo dosaženo průhybu volného konce 2,099 m (od nelineární charakteristické kombinace obr. 7).

Staticky se u konstrukce záchytné sítě jednalo o konstrukci pochybnou, její stabilita na vodorovné zatížení (vítr) byla zásadně podceněna. I mírný vítr mohl vyklonění konstrukce výrazně negativně ovlivnit.

Na tomto příkladu je vidět, že havárie konstrukce byla vyvolána především její problematickou konstrukcí; pečlivý návrh podobných konstrukci není tedy možné podceňovat. Je třeba vždy zohlednit působení větru, příp. sněhu a námrazy. Namáhání stožárů je do značné míry závislé na propustnosti záchytné sítě (v příkladu 11 %) a jejímu uložení (kde jsou volné konce). V normě ČSN EN 1991-1-4 „Zatížení konstrukcí větrem“ není stanoven postup výpočtu těchto konstrukcí; nicméně podobnost s vlajkami se nabízí.

Článek byl vytvořen v rámci řešení projektu č. LO1408 „AdMaS UP – Pokročilé stavební materiály, konstrukce a technologie“ podporovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové podpory programu „Národní program udržitelnosti I“.

LITERATURA:
[1] Měření a fotodokumentace zřícené konstrukce
[2] Fuchs, J., Rec, M., Šefl, E.: Statické hodnoty kovových válcovaných průřezů. SNTL Praha 1989
[3] http://www.dobes-site.cz/katalog/site-na-golf.html 
[4] Černohorský, V.: Rozlítávací voliéra. http://docplayer.cz 
[5] Pume, D., Čermák, F.: Průzkumy a opravy stavebních konstrukcí. ARCH Praha 1993
[6] Bažant, Z., Klusáček, L.: Statika při rekonstrukcích. 6. vydání (upravené) CERM Brno, 01/2015

Problems of Design and Assessment of High Steel Poles for Safety Nets
Concerning poles of safety nets, the design and dimensioning are often underestimated. The contribution is focused on the design and calculation of thin high steel poles of safety nets. The example of built and crashed structure is provided and analysed, including the calculation and photographs of the damage.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Obr. 1 – Havarovaná konstrukce záchytné sítěObr. 2 – Detail zlomeného stožáru; zlomení v místě zesíleníObr. 3 – Detail zlomení s pohledem na vnější a vnitřní trubkuObr. 4 – Detail vnější a vnitřní trubky (průměry Ø 89,4 mm, Ø 76,7 mm)Obr. 5 – Statický model, příčný řez a detail spojení trubek (umožňuje poklouznutí v podélném směru trubky)Obr. 6 – Průběh normálové síly (vlevo) a momentu (vpravo) pro ULS kombinaci počítanou nelineárněObr. 7 – Průhyb od charakteristické kombinace počítané nelineárně

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Campus Science Park objekt C pohledem projektantůCampus Science Park objekt C pohledem projektantů (1376x)
Administrativní budova Campus Science Park C o dvou podzemních podlažích a osmi nadzemních podlažích je objekt s označen...
Kampus Bohunice pohledem projektantaKampus Bohunice pohledem projektanta (850x)
Oku odborníka ani laika patrně neunikla výstavba brněnského Univerzitního Kampusu Bohunice (UKB). Stavba se vyznačuje ne...
Problémy návrhu a posouzení vysokých ocelových stožárů záchytných sítíProblémy návrhu a posouzení vysokých ocelových stožárů záchytných sítí (840x)
U stožárů záchytných sítí je často podceňován návrh a dimenzování, Text se zaměřuje na návrh a výpočet štíhlých, vysokýc...

NEJlépe hodnocené související články

„Pilotní projekt nasazení BIM naplno poukázal nutnost komplexní změny přístupu všech na staveništi. BIM prostě není jen 3D model…,“„Pilotní projekt nasazení BIM naplno poukázal nutnost komplexní změny přístupu všech na staveništi. BIM prostě není jen 3D model…,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE vedoucí oddělení rozvoje Statutárního města Třinec Ing. Daniel Martynek....
Od určité výšky haly byla z důvodu urychlení výstavby uplatněna ocelová konstrukceOd určité výšky haly byla z důvodu urychlení výstavby uplatněna ocelová konstrukce (5 b.)
Společnost Fatra v červnu dokončila výstavbu Nové válcovny za 1,4 miliardy korun, silně pokročila v oblasti montáže výro...
Rozšírenie výrobného areálu ZKW SLOVAKIA KRUŠOVCERozšírenie výrobného areálu ZKW SLOVAKIA KRUŠOVCE (5 b.)
STAT‑KON úspešne dokončil projekt rozšírenia výstavby – expanzia závodu ZKW Krušovce s náročným technologickovýrobným pr...

NEJdiskutovanější související články

Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na PankráciTrimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci (1x)
Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pank...
Normalizace v oboru ocelových konstrukcí (1x)
Tento příspěvek navazuje na informaci o současném stavu a výhledech technické normalizace z minulé konference [1]....
Výpočetní modely styčníků ocelových konstrukcíVýpočetní modely styčníků ocelových konstrukcí (1x)
Při návrhu ocelové konstrukce využije statik nejčastěji prutové prvky, ale na konstrukci je řada míst, kde prutová teori...
Video

Google

Server Vodohospodářské stavby

Příklad rekonstrukce (sanace) vodojemu

Příklad rekonstrukce (sanace) vodojemu