Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Svařování a dělení    Shrnutí legislativy platné pro strojírenskou firmu, která svařuje stavební konstrukce

Shrnutí legislativy platné pro strojírenskou firmu, která svařuje stavební konstrukce

Publikováno: 5.12.2015
Rubrika: Svařování a dělení

Účelem článku je shrnout požadavky platné pro strojírenskou firmu, která svařuje stavební konstrukce. Stále se na trhu objevují firmy bez platných oprávnění, ať už oprávnění pro personál nebo oprávnění firmy jako takové. Článek dává návod, co všechno by měla firma splňovat, pokud chce na trh EU dodávat svařované stavební konstrukce.

 

BEZPEČNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ
Všechny výrobky (včetně stavebních) musí být bezpečné a výrobce je odpovědný za škodu způsobenou vadou výrobků. Základním předpisem v ČR je zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků. Škoda způsobená vadou výrobku je nyní řešena § 2939 zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník), který od 1. 1. 2014 zrušil zákon č. 59/1998 Sb.

Základním dokumentem týkajícím se bezpečnosti výrobků v EU je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES (konsolidované znění) o obecné bezpečnosti (GPSD – General Product Safety Directive). Podle ustanovení této směrnice mají také výrobci a distributoři výrobků povinnost stanoveným postupem oznámit neprodleně příslušným národním orgánům, když zjistí, že uvedli na trh výrobek, který je pro zákazníky nebezpečný.

KDE JSOU STANOVENY POŽADAVKY?
Legislativní požadavky na firmy dodávající na trh stavební výrobky jsou stanoveny Evropskou směrnicí č. 305/2011, kterou se stanovují harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh. Tato směrnice obecně řeší uvádění stavebních výrobků na trh. Do českého právního prostředí tuto směrnici transformuje zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona č. 100/2013 Sb. kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb. Pokud neexistují harmonizované normy a výrobce nepožaduje vydání evropského technického posouzení, potom se na výrobek vztahuje nařízení vlády č. 163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

Technické požadavky na provádění konstrukcí jsou stanoveny v harmonizovaných normách (pro kovové konstrukce je to EN 1090‑1+A1, EN 1090‑2+A1, EN 1090‑3) nebo jiných technických dokumentech (Evropská technická posouzení, technické návody, …).

KDO MŮŽE SVAŘOVAT STAVEBNÍ VÝROBKY?
Firmy svařující stavební konstrukce je třeba pro účely tohoto článku rozdělit do dvou skupin. Za prvé jsou to firmy, které stavební výrobek svařují a dodávají na trh EU včetně označení CE značkou a vystavení prohlášení o vlastnostech (původně prohlášení o shodě). Za druhé jsou to firmy, které stavební výrobek svařují, ale nevystavují CE značku a prohlášení o vlastnostech – jedná se tedy o firmy, které působí výhradně jako subdodavatel pro firmy prvního typu. Obecně mohou stavební výrobky svařovat pouze firmy, které splňují požadavky citované v tomto článku. Ve speciálních případech, které jsou mimo rozsah tohoto článku, musí firmy splňovat ještě další požadavky.

SYSTÉM ŘÍZENÍ VÝROBY
Firma svařující stavební konstrukce musí zavést, dokumentovat a udržovat systém řízení výroby, který zajišťuje, že výrobky umístěné na trh jsou v souladu s prokazovanými funkčními charakteristikami. Systém řízení výroby se musí skládat z psaných postupů, pravidelných kontrol a zkoušek. Výsledky kontrol, zkoušek a posouzení uvedených v systému řízení výroby se musí zaznamenávat a uchovávat.

V případě firmy prvního typu (firma, která uvádí výrobek na trh) musí systém řízení výroby ověřit tzv. Notified Body (dále jen certifikační orgán). Certifikační orgán posoudí, zda firma splňuje všechny požadavky stanovené legislativou a příslušnou harmonizovanou normou. Pokud certifikační orgán shledá systém řízení výroby jako odpovídající, vystaví osvědčení o shodě systému řízení výroby. Po vystavení osvědčení certifikační orgán provádí pravidelné kontroly ve firmě, zda systém řízení výroby stále odpovídá požadavkům. Na základě platného osvědčení výrobce vydává CE značku a prohlášení o vlastnostech.

V případě firmy druhého typu (firma která svařuje jako subdodavatel) musí systém řízení výroby opět odpovídat požadavkům příslušných norem. V tomto případě může systém řízení ověřit opět Notified Body, alternativně ho může ověřit a certifikovat např. akreditovaný certifikační orgán pro certifikaci výrobků.

Jak nalézt příslušný Notified Body nebo Certifikační orgán. Seznam všech Evropských Notified Body je na internetu k dispozici v tzv. databázi NANDO http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/. Seznam akreditovaných certifikačních orgánů v ČR (použitelné pouze pro firmu druhého typu) je na internetu k dispozici v databázi Českého institutu pro akreditaci http://www.cia.cz/. Jedním z akreditovaných certifikačních orgánů působících v ČR, který je zároveň i Notified Body je například DOM – ZO 13, s. r. o. http://www.domzo13.cz/.

POŽADAVKY NA KVALIFIKACI PERSONÁLU
Musí být stanovena podřízenost, odpovědnost a vzájemné vztahy mezi pracovníky, kteří řídí a pracovníky, kteří provádí nebo ověřují práce ovlivňující shodu výrobku. Pro účely tohoto článku jsou pracovníci provádějící práce ovlivňující shodu výrobku svářeči a pracovníci, kteří ověřují práce ovlivňující shodu výrobku kontroloři (NDT pracovníci). Pracovníkem, který řídí svářeče je vždy svářečský dozor a pracovníkem, který řídí kontrolory, může být např. vedoucí kontroly, manažer kvality nebo jiný pověřený pracovník.

SVÁŘEČSKÝ DOZOR
Svářečský dozor je pracovník, který dozoruje svářečské práce, stanovuje postupy svařování, atd. Svářečský dozor musí mít písemně stanovené úkoly a odpovědnosti a jednoznačně stanovené postavení v organizaci. V případě kovových konstrukcí dle EN 1090‑1+A1 je rozsah požadovaných výrobních zkušeností a technických znalostí stanoven normami EN 1090‑2+A1 a EN 1090‑3. Zjednodušeně je to pracovník s kvalifikací mezinárodní svářečský inženýr/technolog/specialista (seřazeno od nejvyšší kvalifikace po nejnižší). V České republice školení a zkoušení těchto pracovníků provádí Česká svářečská společnost ANB na jednotlivých školicích střediscích. Jedním z nejkvalitnějších školicích středisek v ČR je např. ČVUT v Praze, kde kurzy zajišťuje Ing. Ladislav Kolařík, Ph.D., ladislav.kolarik@fs.cvut.cz.

SVÁŘEČI
Svářeči jsou pracovníky provádějící svarové spoje. Požadavky na kvalifikaci svářečů stanovuje jednak česká legislativa formou vyhlášky ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb., kterou se stanovují podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách. Vyhláška stanovuje, že svářeč na svářečském pracovišti musí prokázat svou odbornou způsobilost ke svařování doklady vydanými v rámci oprávnění certifikačního orgánu akreditovaného v České republice; v případě, že není pro určitý druh svařování těmito předpisy odborná způsobilost stanovena, pak oprávněním odpovídajícím návodům výrobce nebo dovozce zařízení. Dále požadavky na kvalifikaci svářečů stanovují harmonizované normy nebo jiné technické předpisy. V podstatě vždy se jedná o požadavek kvalifikace svářeče podle EN 287‑1 nebo některé z EN ISO 9606.

Složitá situace nastala v květnu 2014, kdy vyšla nová norma ČSN EN ISO 9606‑1 „Zkoušky svářečů – Tavné svařování – Část 1: Oceli“ platná od 1. 6. 2014. Norma by měla od 31. 10. 2015 nahradit stávající harmonizovanou ČSN EN 287‑1 „Zkoušky svářečů – Tavné svařování – Část 1: Oceli“. Spolu se zaváděním této normy vyvstává mnoho otazníků týkajících se uznávání původní a nové normy, jejich souběhu a postupného nahrazování. Z pohledu normy ČSN EN 1090‑1+A1 a ČSN EN 1090‑2+A1 je zde jednoznačný požadavek citovaný uvnitř normy ČSN EN 1090‑2+A1 na kvalifikaci svářečů podle EN 287‑1, tedy svářeči provádějící svarové spoje na ocelových konstrukcích musí mít kvalifikaci podle „staré“ EN 287‑1. V úředním věstníku Evropské unie je v seznamu harmonizovaných norem ke směrnici 305/2011 stále ještě uvedena EN 287‑1, nikoliv EN ISO 9606‑1 (stav ke dni 16. 3. 2015). Navíc norma EN ISO 9606‑1 je velice problematické ve vztahu k posuzování shody tlakových zařízení a budoucnost harmonizace této normy je nejistá. Proto tedy kvalifikace svářečů volit vždy podle EN 287-1.

Tuto kvalifikaci svářeče můžete získat buď školením a zkouškou ve svářečské škole pod dozorem zkušební organizace nebo přímo zkouškou na pracovišti výrobce pod dozorem zkušební organizace. Největší zkušební organizací pro svářeče v ČR je DOM – ZO 13, s.r.o., která nabízí možnost kvalifikace svářečů ve svářečských školách i na pracovišti výrobce.

NDT PRACOVNÍCI
NDT pracovníci jsou pracovníci provádějící nedestruktivní zkoušení výrobku (vizuální, kapilární, magnetickou, RTG, ultrazvukovou nebo jinou kontrolu). Požadavky na kvalifikaci NDT pracovníků stanovují harmonizované normy nebo jiné technické předpisy. V podstatě vždy se jedná o požadavek kvalifikace pracovníka dle EN ISO 9712 (nebo nahrazené EN 473). Platí zde vždy pravidlo, že pro vyhodnocení NDT zkoušky a vystavení protokolu je třeba pracovník minimálně stupně 2, pracovník stupně 1 smí pouze nastavit zařízení a provést zkoušku. Pracovníky NDT lze školit, zkoušet a certifikovat na k tomu určených školicích střediscích, např. ATG nebo DOM – ZO 13, s.r.o.

POSTUPY
Pro svařování stavebních konstrukcí je třeba mít vypracovány schválené postupy svařování WPS (Welding Procedure Specification) na základě tzv. WPQR (Welding Procedure Qualification Report). V oblasti schvalování postupů svařování a kvalifikací těchto postupů dnes působí v ČR několik akreditovaných inspekčních organizací, např. DOM – ZO 13, s. r. o. Celý proces schvalování spočívá ve zpracování tzv. pWPS což je v podstatě návrh postupu, následném svaření zkušebních kusů, jejich vyhodnocení a v případě úspěšných zkoušek vystavení finální podoby postupu svařování WPS.

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY OD 1. 7. 2013
Od 1. 7. 2013 nabylo účinnost nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, které nahradilo směrnici Rady 89/106/EHS (CPD). Protože CPR je přímo použitelným legislativním předpisem, bylo k 1. 7. 2013 zrušeno nařízení vlády č. 190/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, kterým byla směrnice Rady 89/106/EHS (CPD) transponována do českého právního prostředí. Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky (neharmonizovaná oblast) zůstalo v platnosti. Adaptace CPR do českého právního řádu byla provedena zákonem č. 100/2013 Sb., kterým se mění zákon 22/1997 Sb. V dubnu 2013 vyšla v platnost oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011. V únoru 2014 vyšlo v platnost nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) č. 574/2014, kterým se mění příloha III. směrnice 305/2011 (příloha č. III. definuje vzor a způsob vyplňování prohlášení o vlastnostech). Dále v květnu 2014 vyšlo v platnost nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) č. 568/2014, kterým se mění příloha V. směrnice 305/2011 (příloha V. stanovuje postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností).

NORMATIVNÍ ZMĚNY
V lednu 2012 vyšla v platnost norma ČSN EN 1090-2+A1, která nahrazuje ČSN EN 1090-2 z dubna 2009. V květnu 2012 vyšla norma ČSN EN 1090-1+A1, která s účinností od 1. 7. 2014 nahrazuje ČSN EN 1090-1 z března 2010, která do uvedeného data platila souběžně s touto normou. Bohužel v této verzi se ČSN EN 1090-1+A1 stále ještě odvolává na neplatnou CPD a požaduje prohlášení o shodě namísto prohlášení o vlastnostech požadované CPR.

The Summary of the Legislation Applying to an Engineering Company Welding Construction Structures
The aim of the article is to summarize requirements valid for an engineering company that welds construction structures. Companies without a valid licence are constantly entering the market, either without a licence for personnel or a licence as such. The article deals with the requirements a company should comply with if it wants to supply the EU market with welded constructions.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Hliník a možnosti jeho svařováníHliník a možnosti jeho svařování (1183x)
Hliník se nesvařuje s takovou samozřejmostí jako jiné kovy. Jeho velká afinita ke kyslíku, rychlá tvorba kysličníku hlin...
Svařování slabých plechůSvařování slabých plechů (854x)
Nejprve to hlavní – co si představit pod pojmem slabý plech. Je to tenký plech válcovaný za studena plech tloušťky 0,6 –...
Volba konstrukčních ocelí pro stavební svařované konstrukce podle významu označeníVolba konstrukčních ocelí pro stavební svařované konstrukce podle významu označení (776x)
Pro stavební svařované staticky, dynamicky a únavově namáhané konstrukce, pracující za teplot v podcreepové oblasti jsou...

NEJlépe hodnocené související články

První jeřábový hák na světě vyrobený 3D tiskemPrvní jeřábový hák na světě vyrobený 3D tiskem (5 b.)
První jeřábový hák na světě vyrobený technikou 3D tisku úspěšně prošel zátěžovými testy na 80 tun a souvisejícími kontro...
„Robotické nahrazení svářeče u našich aparátů pro nejbližší budoucnost nevidím jako možné,“„Robotické nahrazení svářeče u našich aparátů pro nejbližší budoucnost nevidím jako možné,“ (5 b.)
uvedl v rozhovoru pro časopis KONSTRUKCE Ing. Lumír Al-Dabagh, generální ředitel ZVU STROJÍRNY, a. s....
Eurazio center – největší předváděcí centrum laserů a CNC strojů zahájilo výstavbuEurazio center – největší předváděcí centrum laserů a CNC strojů zahájilo výstavbu (5 b.)
Časům nakupování průmyslových strojů na slepo, bez osobního vyzkoušení a podrobné znalosti strojů, provozních nákladů a ...

NEJdiskutovanější související články

Použití ocelí normalizačně tepelně zpracovaných S355NL a termomechanicky zpracovaných S355MLPoužití ocelí normalizačně tepelně zpracovaných S355NL a termomechanicky zpracovaných S355ML (3x)
Při návrhu svařované mostní konstrukce pro městkou komunikaci v Praze Troji byla posuzována možnost použít místo klasick...
Varianty obalených elektrod – obalené elektrody s dvojitým obalemVarianty obalených elektrod – obalené elektrody s dvojitým obalem (3x)
Svařování obalenou elektrodou rozhodně nepatří mezi zastaralé metody. Použití kvalitní obalené elektrody umožňuje vytvoř...
Hliník a možnosti jeho svařováníHliník a možnosti jeho svařování (1x)
Hliník se nesvařuje s takovou samozřejmostí jako jiné kovy. Jeho velká afinita ke kyslíku, rychlá tvorba kysličníku hlin...
Aktuální číslo časopisu
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
pozemních staveb?
Potom využijte možnosti registrace
za akční cenu 300,-/rok

do Katalogu firem.

Google