Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Architektura    Sportovní a relaxační centrum Rychnovska

Sportovní a relaxační centrum Rychnovska

Publikováno: 17.2.2012
Rubrika: Architektura

Úvahy o potřebnosti a prospěšnosti zařízení tohoto typologického druhu se v Rychnově vedly dlouhodobě před finálním rozhodnutím. Stejně tak se vyvíjel a precizoval i názor na umístění, které oscilovalo mezi plochami okrajovými v návaznosti na současné venkovní koupaliště a lokalizací v širším městském centru. Výsledkem je zdařilá stavba, která v letošním roce usilovala o titul Stavba roku.

Prostor nakonec vybraný pro výstavbu areálu se nachází v SV sektoru města na pozemcích bývalého areálu Prefa. Za severozápadu se přimyká ke stávajícímu sportovnímu areálu, ze severovýchodu k němu doléhá stávající nízkopodlažní zástavba. JZ hranici vymezuje objekt supermarketu, na JV se otvírá do nezastavěných ploch. Pozemek se svažuje k jihozápadu a ve své horní části je dosud zastavěn bývalými provozními a skladovacími objekty. Jedná se tedy o prostor přestavbový s dobrou dopravní i funkční návazností na městský organismus, jehož revitalizací město nejen získalo tolik potřebné relaxační zařízení, ale současně aktivizovalo i postupně odumírající funkční plochy.

URBANISTICKÁ KONCEPCE
Rozhodnutí o umístění areálu volného času do prostoru bývalé Prefy patří k těm strategickým, které definují rozvoj centrální zóny města a jejich přilehlých částí směrem k intenzivnímu využití ploch a vzájemné kompatibility funkčních celků. Je tedy zřejmé, že koncipuje možnost založení nových sportovně-rekreačních aktivit, které společně se stávajícími zařízeními (fotbalové hřiště, tenis, volejbal, kuželník, ledová plocha) vytváří sektor rekreace a sportu v těsné návaznosti na městské centrum snadno dostupné jeho obyvatelům i návštěvníkům. Základním smyslem a cílem navrhovaného řešení bylo nabídnout také obyvatelům města Rychnova a jeho spádové oblasti další možnosti sportovně relaxačního využití s výrazným akcentem na celkovou rehabilitaci fyzickou i duševní a vytvořit tak hodnotnou nabídku pro aktivní využití volného času.

PROVOZNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ
Návrh umísťuje objekt sportovního centra k JV hranici využitelného území v podstatě do osy dnešní přístupové komunikace tak, aby umožnil maximální možný rozvoj exteriérových ploch a další doprovodné aktivity. Hlavní nástup je veden přes nově vybudované zpevněné plochy, které přebírají funkci příjezdu i přístupu návštěvníků i dopravní obsluhy, zajišťují potřebné parkovací kapacity pro osobní vozy i kola i možný příjezd autobusů. Z této hrany je také celý objekt přes rampu do suterénu provozně obsloužen.

Bezbariérově přístupný předvstupní prostor, krytý visutou markýzou, avizuje vstup do vlastního objektu, který je ve svém provozním i architektonickém konceptu členěn do dvou celků.

Vstupní a provozní část je sdružena do částečně podsklepené střízlivé dvoupodlažní hmoty, o níž se opírá partie bazénových provozů ukrytá ve dvou prosklených vzájemně výškově poskočených halách. Vlastní vstup je veden přes částečně dvoupodlažní vstupní halu, která je vizuálně propojena s prostorem vodních hrátek a atrakcí. Hala dělí provoz objektu na část servisní, která zahrnuje šatny personálu, kanceláře, pokladnu, bufet a schodiště zajišťující vazby s 1. PP a 2. NP, a část návštěvnickou, jež zahrnuje blok šaten s kapacitou 250 míst a hygienický blok, přes který je veden nástup do bazénových provozů. Ve hmotách avizované rozdělení bazénových provozů nalézá své opodstatnění v řešení dispozice, zatímco nižší protáhlá hala je určena pro 25 m bazén s pěti drahami, vyšší je rozehrána vodními atrakcemi. Návrhem je sem umísťován po vnitřním schodišti přístupný vnější tobogán, dále bazén pro neplavce, divoká řeka a vířivka, vše uspořádáno do vzájemně výškově poskočených bloků, jež jsou reflektovány pohybem podhledových akustických ker. Nechybí ani odbytová hrana pro občerstvení. Bazénové haly jsou vnitřním schodištěm a výtahem propojeny s „mokrou kavárnou“ ve 2. NP, která je středobodem doplňkových relaxačních provozů.

Obě haly je možno otevřít do venkovního prostředí a propojit tak s dalšími výhledově uvažovanými aktivitami. Provozně odděleně je navržen provozní blok koupání kojenců ve 2. NP přístupný z boku vstupního objektu.

Prostor suterénu rampou přímo přístupný pro vnější dopravní obsluhu, je věnován technologickému zázemí bazénů, trafostanici, zdroji vytápění a přípravy TUV a zázemí restauračních provozů.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
Provozní koncept se přepisuje i do výrazu stavby. Strohá, střízlivá hmota provozní části, tradiční v prostorovém konceptu i volbě materiálu a konstrukce se dostává do kontrastu s vylehčenými prosklenými bazénovými halami. Zvolená barevnost i materiály jsou dalším výrazným atributem koncepce, současně zviditelňující tu kterou část objektu. Šedá utilitární hmota vstupního objektu, antracit na struktuře opláštění bazénových hal, slunolamech a výplních otvorů, vlnitý plech na kubusu strojovny. Barevná grafika na meziokenních výplních provozní části pak už jen v detailu dotváří celkový dojem a převádí jej i do interieru stavby.

Ve standardu vnitřního prostředí objektu návrh uvažoval s použitím obdobných materiálových a barevných kombinací, které jsou dále umocněny systémově zvládnutým a barevně sladěným keramickým obkladem, nerezovými tělesy bazénů a atrakcí, zelení, svítidly a mobiliářem.

Jako s výrazným momentem ovlivňujícím uživatelský i provozní standard celého zařízení se uvažovalo celoplošné využití čipového systému pro návštěvníky areálu.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STAVBY
Základy

Jednotlivé objekty jsou založeny na plošných základech – základové pasy a patky, bazénové vany jsou osazeny jako samostatné dilatační celky na betonové základy na zhutněném štěrkopískovém podkladu. Součástí základových konstrukcí je vyztužený podkladní beton tl 150 mm, v suterénu s částečnou funkcí protivztlakové desky vyztužené ocelovou betonářskou sítí při obou površích. V suterénu je betonová deska provedena na hydroizolaci z fólie PVC. V 1. NP je podkladní beton proveden v tl. 150 mm jako podklad pod hydroradonovou izolaci. Betonová vrstva je spojena s jednotlivými základovými prvky a je vyztužena betonářskou sítí. Podkladní beton v místech bazénových hal je proveden v tl. 150 mm jako podklad pod hydroradonovou izolaci. Betonová vrstva je spojena s obvodovým betonovým soklem a je od jednotlivých konstrukcí bazénů oddilatována.

Svislé nosné konstrukce
Plné svislé nosné konstrukce jsou navrženy z keramických tepelně-izolačních bloků v tl. 365 a 440 mm s kontaktním nebo provětrávaným zateplením minerálními deskami.

Kontaktní plášť je kotven hmoždinkami a je navržen v tl. 100 mm na zdivu 365 mm a tl. 440 mm, na betonové stěně 160 mm. Desky z minerálních vláken s klasickým řazením vrstev jsou kotveny velkoplošnými plastovými hmoždinkami a jsou opatřeny difúzními tmelovými vrstvami a vrchní tenkovrstvou omítkovinou, na soklu pancéřovou vrstvou bezcementové stěrky v šedivé barvě. V okolí okenních výplní jsou použity lemovací lišty.

Provětrávaný plášť strojovny VZT představuje zateplený sendvič, který je tvořen kovovým roštem a obkladovými trapézovými plechy s odvětranou dutinou. Jedná se o systém s vlastními detaily řešení kotvení a styků.

Střešní konstrukce
Na objektu jsou navrženy následující skladby střešních konstrukcí:

  • Střešní konstrukce nad strojovnou VZT je řešena jako jednoplášťová nevětraná střecha, bez parozábrany s tepelnou izolací v tl. 160 mm, spádovou vrstvou a hydroizolační vrstvou z PVC fólie přitíženou kačírkem.
  • Nad objektem technické vybavenosti komplexu je navržena duo střecha s obráceným pořadím vrstev. Jedná se o střechu jednoplášťovou s parozábranou, s tepelnou izolací pod i nad hydroizolací. Tato skladba zajišťuje optimální tepelně-technické parametry konstrukce zejména s ohledem na řešení difúze vodní páry a její kondenzaci v souvrství střechy. Horní ochranná vrstva je provedena z plaveného říčního kameniva a dále následují tyto vrstvy – tepelná izolace z XPS v tl. 160 mm, hydroizolace z PVC fólie nebo živičných pásů, přídavná tepelná izolace z EPS v tl. min. 50 mm, spádová vrstva a parozábrana.
  • Střešní konstrukce nad částí vstupní haly slouží jako pochůzná střešní terasa pro ochlazovnu sauny. Jedná se o jednoplášťovou střešní konstrukci s betonovou tryskanou dlažbou kladenou na podložky. Střecha je opatřena parozábranou, hydroizolace je provedena z fólie PVC.
  • Střešní konstrukce nad bazénovými halami – nosná konstrukce střechy je ocelová s trapézovými plechy pokládanými ve spádu na ocelové vaznice. Souvrství střechy tvoří parozábrana VAEPLAN – samolepicích pásů, s tepelně-izolační vrstvou z PIR desek. Hydroizolační vrstva je z fóliového systému FRANKOPLAN. Souvrství je celoplošně lepené.
  • Atika střechy je na jihozápadě vytvořena AL konstrukcí prosklené stěny – obednění sloupků a paždíků OSB deskami s instalací tepelné izolace a hydroizolace. Ve štítech atiku tvoří zdivo štítových stěn.
  • Odvodnění střešní konstrukce je zajištěno vnitřními plastovými odtoky umístěnými v zaatikovém úžlabí střechy se zaústěním do svislých svodů a do kanalizace. Jednotlivé odtoky jsou řešeny jako tvarovky určené pro plastové hydroizolační membrány.

VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ, PROSKLENÉ STĚNY
Výplně otvorů jsou navrženy v souladu s celkovou architektonickou a technickou koncepcí objektu. Okna v obvodovém plášti jsou navržena jako plastová pětikomorová, s tepelně-izolačním sklem a polohovým kováním vyrobená na zakázku podle tvarových nákresů architekta.

Prosklené stěny bazénových hal jsou navrženy z hliníkových tepelně-izolačních profilů šíře 60 mm, zasklených tepelně-izolačními dvojskly s tlumením slunečních tepelných a světelných zisků. Hliníkový plášť je samonosný, osazený na základové pasy a polohově kotvený k ocelové konstrukci haly. Spodní tabule skel jsou do interiéru lepeny a do exteriéru kaleny (bezpečnostní požadavky proti rozbití a zranění, pozn.).

Proti oslnění sluncem jsou instalovány nad poutci prosklených stěn na vnější straně slunolamy s vodorovnými lamelami, odsazené od plochy skla o cca 150 mm, což zajišťuje čištění. Svislá vzdálenost lamel je závislá na rozměru lamely a bude zvolena tak, aby se přední hrana lamely kryla se zadní hranou lamely při úhlu dopadu slunečního záření pod úhlem 45 °.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ
Název stavby: Sportovní a relaxační centrum Rychnovska
Místo stavby: Rychnov nad Kněžnou
Investor: Město Rychnov nad Kněžnou
Projektant: Ateliér Adip, sdružení architektů Pošepný-Čížek
- odpovědný projektant: Ing, arch.Vladimír Pošepný
- architektonická část: Ing. arch. Vladimír Pošepný
Ing. arch. Adéla Kopecká
- stavební část: Ing. Jaromír Hroch
Ing. Jiří Strnad
- statika: Ing. František Futera
Ing. Miloš Halama

Sport and Wellness Centre in Rychnov Region
The need and usefulness of the facility of this type was considered and discussed for a long time in Rychnov before making the final decision. Also the opinion for its location, which oscillated between the boundary areas in connection with the current outdoor pool and location in the wider city centre, evolved and was made more specific in time. The result is a successful building, which was one of the nominees for the title of the “Building of the Year” this year.

Z podkladů Ateliér Adip, sdružení architektů Pošepný-Čížek

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Projektová dokumentace – řezyHlavní vstup do centraObě haly je možno otevřít do venkovního prostředí a propojit tak s dalšími výhledově uvažovanými aktivitami.Prosklené stěny bazénových hal jsou navrženy z hliníkových tepelně-izolačních profilů.FoyerProstor pro plavání kojenců a batolatHlavní bazénová halaVodní atrakce – divoká řekaOdpočívárna finské sauny

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Sykora Home PrahaSykora Home Praha (907x)
Architektonicky zajímavý reprezentativní obchodní dům firmy SYKORA, spol. s r. o. členěný na třípodlažní obchodní prosto...
Galerie Grand Prix BrnoGalerie Grand Prix Brno (888x)
DIPLOMOVÉ PRÁCE MLADÝCH ARCHITEKTŮ V. - V minulém vydání Konstrukcí jsme zavítali s architektonickým návrhem do Brna. V ...
Most ako Annelida (886x)
Jednou z mojich srdcových záležitostí je mesto, v ktorom som žil a vyrastal. Ku ktorému neodmysliteľne patrí jeho krásne...

NEJlépe hodnocené související články

Polyfunkční centrum AFI VokovicePolyfunkční centrum AFI Vokovice (5 b.)
Budova Polyfunkčního centra AFI Vokovice je primárně administrativní budova, nabízející variabilní řešení kancelářských ...
Rekonstrukce Paláce ŠporkRekonstrukce Paláce Špork (5 b.)
Rekonstrukce Paláce Špork je příkladem řešení revitalizace souboru budov na území Pražské památkové rezervace. Původní p...
Architekti volili nejoblíbenější software: Allplan je Architect’s Darling 2016 (5 b.)
Allplan byl vyznamenaný po roce 2012 a 2014 již po třetí oceněním Architectsʼ Darling® Award. Prestižní socha zlatého Fé...

NEJdiskutovanější související články

Projekt Nové Vítkovice odstartovalProjekt Nové Vítkovice odstartoval (4x)
Bývalé ocelové srdce Česka – Ostrava, stojí na prahu dalšího monstrózního projektu. Nejde o nic menšího, než o rev...
Předsazená montáž oken a dveří (2x)
Řešení zabudování oken do stavby nebyla donedávna přisuzována velká důležitost. S nárůstem počtu novostaveb a rekonstruk...
Nákupno-zábavné centrum AUPARK KošiceNákupno-zábavné centrum AUPARK Košice (2x)
Navrhované Nákupno-zábavné centrum AUPARK Košice je kompozične rozdelené na dva stavebné objekty SO 101 a SO 102 a tri k...
Aktuální číslo časopisu
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
pozemních staveb?
Potom využijte možnosti registrace
za akční cenu 300,-/rok

do Katalogu firem.

Google

Zavřít [x]