Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Realizace    Montáž konstrukcí    Sportovní hala Bohumín

Sportovní hala Bohumín

Publikováno: 1.4.2014
Rubrika: Montáž konstrukcí

Město Bohumín na severní Moravě se dočkalo realizace svého nového sportovního stánku. Místo po bývalém kynologickém cvičišti hned vedle bohumínského aquacentra a Penzionu ve věži je zatím jedním velkým staveništěm. Bohumínská hala bude mít na rozdíl od podobných hal nezvykle velké rozměry a nabídne sportovcům hned čtyři hřiště a tribunu pro 180 diváků. Dokončena by měla být v polovině srpna letošního roku.

Uvnitř budou k dispozici hřiště s polyuretanovým povrchem pro sálové sporty s rozměry 40 × 20 metrů, další plocha stejných rozměrů s umělým trávníkem 5. generace pro halový fotbal, nebude chybět ani tenisový kurt a rovněž sportovní sál pro badminton anebo zumbu či aerobik. Jednotlivá hřiště od sebe budou oddělovat spouštěcí sítě vysoké šest až sedm metrů. Sportovci zde najdou deset šaten a pět sociálních zařízení. Investorem stavby za 48 milionů korun bez DPH je město. Hala vzniká na ploše 3 715 metrů čtverečních.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
Hlavní objem sportovní haly, který zastřešuje hrací plochy, je tvořen systémem ocelových montovaných vazníků, které určují charakter a tvar stavby. Daný konstrukční systém vytváří objekt zastřešený sedlovou střechou bez okenních otvorů. Zvýšený objem haly zakrývá a doplňuje nižší část zázemí se vstupem, který je orientován do exponované části areálu směrem k sousedícímu aquaparku. Obvodový plášť (bílý) a střecha sportovní haly (šedá) je ze sendvičových lakovaných panelů. Objekt zázemí je jednopodlažní s plochou střechou. Krajní bloky zázemí budou obloženy modrými fasádními dekami, střední část zázemí bude omítnuta bílou, hladkou omítkou.

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ
Navrhovaný objekt sestává ze dvou samostatných, provozně-dispozičních celků. Prvním je sportovní hala se čtyřmi hřišti. V jihozápadní části haly je tribuna pro 180 diváků. Tribuna stojí podél velkého hřiště, které je primárně určeno pro florbal a basketbal. Druhé velké hřiště je určeno pro malou kopanou, třetí pro tenis. Tyto plochy budou od sebe odděleny pouze sítí. Čtvrté hřiště je víceúčelový sál s hřištěm pro badminton. Tenisové hřiště a badminton jsou z herních důvodů ochrany od sebe odděleny lehkou příčkou.

Druhý celek tvoří vstupní prostory s recepcí, hygienické a technické zázemí. Hygienické zázemí haly je děleno na 10 šaten pro 15 osob a 5 umýváren s WC. Pro diváky je sociální zařízení umístěno ve vstupních prostorách. Rovněž pro uživatele víceúčelového sálu je sociální zařízení řešeno mimo úsek šaten. Technické zázemí haly je řešeno v severovýchodní části objektu a je přístupné z nově vzniklé obslužné komunikace. Celý objekt je bezbariérově přístupný.

KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ HALY
Založení haly
Základy jsou navrženy na podkladních vrstvách patřičné únosnosti, jejichž složení je stanoveno výpočtem na základě výsledků inženýrsko-geologického průzkumu. V návaznosti na výsledky hydrochemického hodnocení bylo nezbytné používat izolaci ocelových a betonových konstrukcí nebo typ ocelových a betonových konstrukcí odolných vůči agresivitě podzemní vody. Na základě výše uvedených skutečností jsou podmínky pro založení stavby charakterizovány jako složité.

Základy haly jsou navrženy jako kombinace pilot a prefabrikovaných patek. Pod vyzdívkou obvodových stěn jsou navržené monolitické pasy. Základy zázemí jsou navrženy jako kombinace monolitických betonových pasů a základové nadezdívky ze základových tvárnic s dobetonováním.

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE
Konstrukce haly
Konstrukce je navržena jako jednolodní halová stavba o rozměrech 66 × 44,650 m (vnější líce sloupů) se symetrickou sedlovou střechou o sklonu cca 20 % (a = 11,2°). Nosná konstrukce je navržena ocelová, pro střešní a obvodový plášť´ je uvažováno s kompletizovanými panely s tepelnou izolací.

Nosnou konstrukci tvoří ocelové jednolodní rámy se sloupy proměnné výšky profilu a symetrickou příčlí, vetknuté do základové konstrukce ve vzdálenostech 6 m. Štítové rámy jsou doplněny štítovými sloupy kloubově uloženými na základové konstrukci a příčlích rámu.

Prvky stěnové konstrukce tvoří paždíky METSEC s profily C a stěnová ztužidla z ocelových válcovaných profilů.

Prostorová tuhost konstrukce je zajištěna systémem střešních a stěnových ztužidel. Nosné rámy tvoří jednolodní symetrické ocelové rámy ze svařovaných plnostěnných nosníků ocelových I profilů. Sloupy jsou navrženy jako profily proměnné výšky, příčel konstantní výšky. Montážní spoje v rozích rámů, na příčli a ve vrcholu jsou šroubované.

Nosné konstrukce zázemí budou provedeny zděné z keramických tvárnic. Obvodové stěny budou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem.

Zatížení
Při výpočtu bylo uvažováno se stálým zatížením podle ČSN EN 1999-1-1. Vlastní tíha opláštění činí 0,30 kN/m2. Přídavné zatížení (rozvody VZT, osvětlení, drobná zařízení) 0,250 kN/m2. Zatížení klimatická jsou uvažována pro sníh podle ČSN EN 1991-1-3, II. sněhová oblast sk = 1,00 kN/m2 a pro vítr podle ČSN EN 1991-1-4, II. větrová oblast vb.o = 25,00 m/s.

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE
Stropní konstrukce zázemí je navržena z prefabrikovaných železobetonových předpjatých panelů uložených na obvodové a vnitřní zdivo. V úrovni panelů bude proveden ztužující věnec.

Pro halu se předpokládá jednoplášťová konstrukce s vnějšími svody. Střecha bude provedena jako sedlová se spádem 20 %. Prvky střešní konstrukce budou tvořit paždíky METSEC profil Z, systém SLEEVED cca 1,6 m uložené na horní přírubě příčle. Prvky ztužení ve střešní rovině a mezi rámy, příhradové diagonální z ocelových válcovaných profilů L, případně profilů I.

Na nosnou konstrukci ocelových rámů se provedou střešní sendvičové samonosné panely s PUR (PIR) výplní.

U zázemí se předpokládá jednoplášťová konstrukce s vnitřními svody. Střecha bude provedena jako plochá se spádem 3 %. Na konstrukci stropu se provede vrstva tepelné izolace z EPS. Na tuto vrstvu se provede druhá vrstva izolace. Následuje spádová vrstva – spádové klíny z prvků tepelné izolace. Na tyto vrstvy bude provedena hydroizolace. Hydroizolace se předpokládá z dvojice asfaltových pásů, nebo z PVC fólie. Krytina bude mechanicky kotvená k podkladu. Vpusti budou vyhřívané odporovým drátem.

VZT
Vzduchotechnika bude zajišťovat potřebnou výměnu vzduchu ve sportovní hale a přilehlé budově šaten a koupelen. Ve velkoprostorové hale bude zároveň sloužit jako zdroj vytápění pomocí teplého vzduchu.

Podíl čerstvého vzduchu v celkovém množství větracího vzduchu je dán hygienickými, případně normovými požadavky, především vyhláškou č. 361/2007. To znamená, že u teplovzdušného větrání prostor sportovní haly nebude menší než 15 %. V přístavbě sociálního traktu je množství čerstvého vzduchu dáno hygienickým požadavkem v množství 20 m3/h na jedno šatní místo a množstvím větracího vzduchu na 1 sprchu 150 m3/h, na 1 WC 50 m3/h.

Větrání a teplovzdušné vytápění sportovní haly bude provedeno centrálními vzduchotechnickými jednotkami. Jednotky budou dvě. Jedna bude sloužit pro společný prostor dvou hlavních sportovišť, druhá pro oddělený prostor tenisového kurtu a malé tělocvičny. Jednotky budou směšovacího typu s rekuperátorem tepla a budou umístěny na střeše přístavku šaten.

VZT jednotka pro šatny bude pracovat se 100 % čerstvého vzduchu s rekuperací tepla a bude rovněž umístěna na střeše šaten. Větrání ostatních místností a prostorů objektu bude přirozené pomocí otevíravých oken opatřených kováním umožňujícím mikroventilaci. 

ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD TEPLA A KOUŘE
Princip požárního větrání spočívá v usměrnění toku zplodin hoření a jejich odvedení vně objektu při současném zajištění přívodu čerstvého vzduchu do odvětrávaného prostoru. Prostor sportovní haly bude větrán nuceným způsobem pomocí požárních ventilátorů umístěných na střeše objektu. Přívod vzduchu do objektu bude zajištěn vraty v obvodové stěně.

Prostory sportovní haly a zázemí haly budou vybaveny autonomními opticko-kouřovými případně multisenzorovými hlásiči požáru, které budou napojeny pomocí bezdrátového ZDP (zařízení dálkového přenosu) na pult Integrovaného bezpečnostního centra v Ostravě (IBC). Požární poplach bude vyhlášen po zpozorování požáru prvním hlásičem. Signalizace požáru bude provedena pomocí sirén a majáku, které budou rozmístěny po zázemí objektu. V prostoru sportovní haly bude systém EPS aktivovat systém evakuačního rozhlasu. Tlačítkové hlásiče požáru jsou navrženy u východů z objektu a u východů na volné prostranství.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

  • Investor: Město Bohumín
  • Generální dodavatel: Sdružení SH Bohumín, RIDERA S – RIDERA B, Ridera Stavební a. s.
  • Dodavatel ocelové konstrukce a opláštění: FEMONT OPAVA s. r. o.
  • Zpracovatel PD: ATELIER 38 s. r. o., Ing. Tomáš Mička
  • Zodpovědný projektant: Ing. Luděk Valík
  • Statika: Ing. Petr Veselovský
  • Statika montované haly: Staprom CZ spol. s r. o. 
  • Tepelná technika, VZT: THERMES spol. s r. o.
  • Zařízení pro odvod tepla a kouře: LUING spol. s r. o.

Z podkladů atelier38

Sports Hall Bohumín
After long expectation, implementation of a new sports centre has been finally initiated in the town of Bohumín situated on the Northern Moravia. However, at the moment, its future premises, former dog training area right next to the aquacentrum in Bohumín and bed and breakfast “Penzionu ve věži”, represent only one big construction site. Contrarily to other similar halls, the sports hall in Bohumín is to be built in unusually large dimensions, and is to offer four courts to sportsmen and stand for 180 spectators. Its completion has been planned for the half of August 2014.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Vizualizace – interiér sportovní halyVizualizace – exteriér sportovní halyOcelová konstrukce – příčný řezOcelová konstrukce – podélný řezOcelová konstrukce – vizualizaceOcelová konstrukce – vizualizace

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Konstrukce výsuvné střechy stadionu Krestovsky v Sankt-PetěrburguKonstrukce výsuvné střechy stadionu Krestovsky v Sankt-Petěrburgu (1018x)
Konstrukce pohyblivé střechy je součástí nového stadionu, který vznikl pro nadcházející mistrovství světa ve fotbale v r...
Most přes Rouštanský potok na obchvatu RouštanMost přes Rouštanský potok na obchvatu Rouštan (346x)
Silnice I/34 (Havlíčkův Brod – Svitavy) je jednou z páteřních komunikací severní části Českomoravské vysočiny. Na své tr...
Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice II – SO 35-19-13 ocelový most přes řeku OlšiOptimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice II – SO 35-19-13 ocelový most přes řeku Olši (337x)
Stavba „Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice“ je součástí III. železničního tranzitního koridoru České republiky...

NEJlépe hodnocené související články

Ostravská průmyslová zóna rosteOstravská průmyslová zóna roste (5 b.)
Průmyslový park v Ostravě – Porubě přivítal první nájemce a investory. Dostal také nové jméno NP AREA (dříve Soltex). Po...
Nová vodní linka Ústřední čistírny odpadních vod v Praze dokončenaNová vodní linka Ústřední čistírny odpadních vod v Praze dokončena (5 b.)
Po necelých třech letech od zahájení se dne 19. září 2018 za účasti primátorky hlavního města Prahy Adriany Krnáčové kon...
Nový montovaný showroom Praha‑RuzyněNový montovaný showroom Praha‑Ruzyně (5 b.)
Nedaleko letiště Václava Havla na příjezdu k terminálu 3 se nachází nový montovaný showroom, který má na svědomí společn...

NEJdiskutovanější související články

Trimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na PankráciTrimaran – komerční a kongresové centrum v Praze na Pankráci (1x)
Předmětem článku je projekt, výroba, montáž a předpínání ocelové superkonstrukce nového objektu Trimaran v Praze na Pank...
Lávka přes řeku Svratku v Brně‑KomárověLávka přes řeku Svratku v Brně‑Komárově (1x)
Lávka pro pěší celkové délky 60,40 m je popsána s ohledem na architektonické a konstrukční řešení a postup stavby. Konst...
Ocelové konstrukce lanové dráhy na SněžkuOcelové konstrukce lanové dráhy na Sněžku (1x)
Zatímco v minulém vydání KONSTRUKCÍ jsme se věnovali využití dřeva na stavbě nové lanové dráhy na Sněžku, v tomto čísle ...
Aktuální číslo časopisu
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
pozemních staveb?
Potom využijte možnosti registrace
za akční cenu 300,-/rok

do Katalogu firem.

Google

Server Vodohospodářské stavby

VOD-KA 2019 letos po jednadvacáté

VOD-KA 2019 letos po jednadvacáté

Zavřít [x]