Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Architektura    Sykora Home Praha

Sykora Home Praha

Publikováno: 27.1.2010
Rubrika: Architektura

Architektonicky zajímavý reprezentativní obchodní dům firmy SYKORA, spol. s r. o. členěný na třípodlažní obchodní prostor a pětipodlažní část s kancelářemi a byty je stavbou, která se účastnila letošního ročníku soutěže Stavba roku 2009.

Sykora Home Praha

Projekt obchodního domu Sykora Home Praha je zajímavý hned z několika aspektů. Jedná se o architektonicky výrazný dům, který ve svých dvou křídlech vhodně kombinuje reprezentativní obchodní prostor a část s kancelářemi a byty. Jeho dominantní skosenou čelní fasádu tvoří speciální kalená skla celkové tloušťky 54 mm uchycená na ocelové konstrukci. Ta uvnitř objektu představuje výrazný interiérový prvek, od kterého se odvíjí i podoba atypických přechodových můstků a zábradlí u ochozů jednotlivých podlaží obchodní části.

Stavba se vyznačuje komplexností, kdy byla důsledně uplatněna jednota architektonického pojetí objektu a realizace jeho interiéru od úrovně dispozičního řešení až po použité materiály a detaily. Budova nabízí vysoký standard jak ve stavebně-architektonickém řešení exteriérů a interiérů, tak i v komplexním technologickém vybavení. Součástí objektu je přilehlý park řešený formou přírodního amfiteátru, doplněný o vodní plochu a světelné prvky. Toto nádvoří je funkčně a provozně napojeno na samotný objekt.

Stavba se nachází v městské části Praha – Vysočany v místě křížení silnic Českomoravská (komunikace I. třídy) a Klečákova, v těsném sousedství nového hokejového areálu SAZKA. Urbanismus okolního území určují hranolové hmoty objektů pravoúhle řazených podél linie komunikace. Výška objektů je zde od 3. NP do 6. NP. Navržený objekt nepřesahuje svou výškou sousední objekty a jeho hmota přirozeně doplňuje volné nároží komunikací. Urbanistická struktura stávající zástavby tak není narušena navrženou novostavbou.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
Vychází z jednoduché hmotové kompozice dominantní hranolové hmoty. Hlavní hmota je situována formou nábytkového tvarosloví tak, že forma odpovídá obsahu a účelu objektu. Čelní fasádu, jako prosklený stolový portál s válcovým kontejnerem a plochou loga, dynamizuje motiv plachetnice, jako symbolu techniky a poznání.

Na pozemku je umístěn třípodlažní podsklepený objekt půdorysného tvaru L, kopírující přilehlé komunikace. Konstrukčně je objekt navržen jako železobetonový skelet s prosklenou čelní fasádou, boční a zadní fasády jsou vyzděny a doplněny okny. Na hlavní objekt navazuje zděná část technického zázemí. Dispoziční řešení vychází z jeho využití – obchodní dům se zaměřením na prodej nábytku a doplňkového sortimentu. Propojení jednotlivých prodejních podlaží je eskalátory a výtahy. V „zadní“ části objektu se nachází technické, hygienické a administrativní zázemí objektu. V podzemí je umístěno parkoviště pro zákazníky. Dům je bezbariérově přístupný (všechna podlaží). Na objekt navazuje park a zásobovací dvůr.

VÝKOPOVÉ PRÁCE
Ze strany ulice Českomoravská bylo provedeno zajištění výkopu záporovým pažením (ocelové nosníky vetknuté do betonových vrtaných pilot + dřevěné pažení), které bylo ponecháno v celém rozsahu v zemi. Před zahájením výkopů byla provedena ochrana inženýrských sítí (elektrických a slaboproudých kabelů, které zasahovaly do stavební jámy).

ZÁKLADY
Budova je založena plošně na základových monolitických patkách a pasech z betonu C20/25 XC2 vyztužených armaturou řady 10 505 se zvýšeným krytím 40 mm (ochrana proti bludným proudům). Pod základovou desku podlahy tl. 180 mm vyztuženou 2× sítí a provedenou z betonu C 25/30 XC3 (vodostavebný beton) je proveden podkladní beton C 20/25 XC2 tl. 150 mm. Pod výtahovými šachtami a nádrží SHZ jsou provedeny železobetonové monolitické jímky z vodostavebného betonu C 25/30 XC3. Základy, stejně jako celý objekt, jsou rozdilatovány na dva celky (prodejní a výstavní část, technická a hygienická část) – dilatace je provedena polystyrenem tl. 25 mm.

IZOLACE PROTI VODĚ, DRENÁŽ
Ochrana proti vodě a zemní vlhkosti je provedena modifikovanými asfaltovými pásy TERANAP 431 TP a je oboustranně ochráněna polyesterovou geotextilií hmotnosti minimálně 500 g/m2 a vodostavebným betonem XC3 25/30. Svislá izolace podzemních stěn je provedena z modifikovaných asfaltových pásů 2× PARAFOR SOLO, chráněná izolační přizdívkou. V prostorách s rozdílnými vnitřními a venkovními teplotami – 1. PP, technická a hygienická část budovy je vodotěsná izolace doplněna o tepelnou (extrudovaný polystyren STYRODUR 3035 CS). Pod nosné sloupy je použit nátěr CHS EPOXY 213. Procházející armatura je vodotěsně zajištěna. Pod nosnou železobetonovou stěnu je podél ulice Českomoravská izolace doplněna o injektážní trubičky pro možnost doizolování spáry v případě průsaku. Jako sekundární ochrana proti vodě je použita trvalá obvodová drenáž, do které jsou napojeny část anglické dvorky. Izolace slouží zároveň i jako radonová ochrana a ochrana proti zvýšené agresivitě vlivem stejnosměrných bludných proudů.

NOSNÝ KONSTRUKČNÍ SYSTÉM
a) Hlavní objekt – prodejní a výstavní část

Konstrukční systém obchodního domu je tvořen železobetonovým monolitickým skeletem s monolitickým stropem. Svislá nosná konstrukce je ze čtvercových železobetonových sloupů velikosti 450 × 450 mm a železobetonových monolitických stěn tl. 300 mm (1. PP) a tl. 250 mm v ostatních patrech. Stěny jsou v místech uložení průvlaků rozšířeny o 150 mm, tj. na tl. 400 mm. U čelní fasády (jižní) jsou v 1. až 3. NP nahrazeny betonové sloupy ocelovými ø 324 × 12 mm s železo-betonovou výplní. Konstrukce v této části je doplněna o železobetonový monolitický válec. Vodorovnou nosnou konstrukci tvoří monolitické železobetonové průvlaky šířky 1.200 mm, výšky 400 mm se stropní deskou tl. 180 mm.

Nosná konstrukce střechy je z ocelových nosníků – průvlaků, osazených na betonových a ocelových sloupech a z ocelových vazníků, osazených na průvlacích a po obvodě do kapes v betonových stěnách. Celá ocelová konstrukce je tvarově upravena ve směru spádů, zavětrována v obou směrech a doplněna o nosný trapézový plech. Vertikální propojení je železobetonovým schodištěm na obvodě a vnitřními pohyblivými schodišti a eskalátory.

b) Technická a hygienická část objektu
Svislou nosnou konstrukci tvoří v 1. PP a 1. NP železobetonový monolitický skelet – betonové obvodové stěny a vnitřní betonové sloupy. Ve 2. až 5. NP tvoří nosnou konstrukci po obvodě zdivo z keramických tvárnic tl. 365 mm, doplněné ve vnitřní dispozici o železobetonové monolitické sloupy.

Vodorovnou nosnou konstrukci nad 1. PP až 4. NP tvoří železobetonový trámový strop, nad 5. NP to je ocelový průvlak a ocelové nosníky s trapézovým plechem a betonovou mazaninou vyztuženou sítí (50 mm nad vlny). Přes všechna podlaží prochází železobetonová monolitická a zděná šachta pro nákladní a osobní výtah. Mimo vlastní půdorys je umístěno propojovací železobetonové schodiště kruhového tvaru. Nosná konstrukce je od hlavní části objektu oddilatována objektovou dilatací vloženým polystyrenem tl. 30 mm.

OBVODOVÁ KONSTRUKCE
Obvodové konstrukce jsou tvořeny železobetonovými stěnami a keramickým zdivem. Odpovídajících tepelně izolačních vlastností těchto konstrukcí je zajištěno zateplením deskami z minerálních vláken tl. 100 mm, (železobetonová konstrukce) a nebo tl. 40 mm (zdivo) ROCKWOOL, chráněných hliníkovým sendvičovým plechem GUTBOND a keramickým zavěšeným pláštěm. Doteplení obvodového „zdiva“ v rámci 1. PP je provedeno nalepeným extrudovaným polystyrenem tl. 80 mm.

Čelní (uliční) část obvodové konstrukce je ze šikmého (náklon ~80 °) bodově kotveného zasklení uchyceného k nosné ocelové konstrukci. Jedná se o tepelně izolační vrstvené sklo U = 1,1 W/m2.K (kalené + bezpečnostní sklo) tl. 48 mm s reflexními účinky (DIAMANT).

Velikost skel je 3,0 × 1,8 m, tepelně izolační dvojsklo (vnější lepené, vnitřní kalené) je použito s následujícími hodnotami: Umin = 1,1 W/m2.K, prostupnost světla cca 60 %, stínící faktor cca 40 %. Vlastní uchycení skla k ocelové konstrukci je řešeno pomocí kotevních křížů z ušlechtilé oceli a rektifikačních válečků. Po obvodě, v návaznosti na hliníkový kazetový obklad GUTBOND a „parapet“ je sklo ukončeno hliníkovým typovým profilem s přerušeným tepelným mostem. Vnitřní únikové schodiště je opláštěno sloupkopaždíkovým hliníkovým systémem SCHÜCO s bezpečnostním tepelně izolačním dvojsklem U = 1,1 W/m2.K.

STŘEŠNÍ KONSTRUKCE
a) Hlavní objekt

Na nosnou ocelovou konstrukci je provedena parotěsná zábrana a tepelná izolace deskami z minerálních vláken minimálně 175 kg/ m3 v tl. 180 mm, včetně spádových klínů ORSIL). Izolace je mechanicky uchycena k trapézovým plechům. Hydroizolační souvrství, tvořené modifikovanými asfaltovými pásy GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL + ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR je celoplošně nataveno k ukotvenému podkladu.

Střecha je jednoplášťová nevětraná, spád je zajištěn nosnou konstrukcí a spádovými klíny, vytvořenými v rámci izolace. Do střešní konstrukce jsou provedeny otvory pro kouřové klapky, světlíky a prostupy pro vzduchotechniku. Pro přístup k technickým zařízením, umístěným na střeše, slouží volně položené betonové dlaždice. Z důvodu požární ochrany je střecha doplněna o vodotěsnou izolaci typu A (požární dělící pás).

b) Technická a hygienická část objektu
Rozdilatování střešního pláště je provedeno v rámci zdvojené „atiky“. Nosná konstrukce střechy je tvořena ocelovou konstrukcí s trapézovými plechy a betonovou mazaninou vyztuženou sítí (50 mm nad vlny). Spádová vrstva je tvořena spádovými klíny tepelné izolace (extrudovaný polystyren). Tepelná izolace, včetně vodotěsné, je navržena v obdobné skladbě jako u hlavního objektu, ukotvení tepelné izolace do betonové mazaniny. Po obvodě je vodotěsná izolace vytažena přes atiku. Finální ochrana atiky, včetně izolace, je provedena hliníkovým plechem. Střešní vtoky jsou temperované.

Atypicky je provedena skladba střešního pláště v prostoru „whirlpoolu“ – je provedena jako „obrácená“ střecha s dvojitým střešním vtokem a umožněním odtoku vody po obvodě nosné železobetonové desky (zatížení 700 kg/m2). Část této střechy je využita jako pochůzí – dřevěný rošt na ocelové konstrukci. Kromě otvorů pro ocelovou konstrukci prochází přes střešní plášť vzduchotechnické potrubí, odvětrání kanalizace a prostupy pro elektro, vodu a odpad (WHIRLPOOL).

VNĚJŠÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA FASÁDY
Vnější povrchová úprava fasády je zateplená a následně opatřena větraným pláštěm. Zateplení je v různých tloušťkách dle tepelně technických parametrů obvodové konstrukce z hydrofobních minerálních desek ROCKWOOL, které jsou vkládány mezi pomocnou pozinkovanou konstrukci opláštění a jsou mechanicky upevněné. Vlastní obklad je navržen z keramických tvarovek TRIANGEL v kombinaci s hliníkovými sendvičovými kazetami GUTBOND v různých barevných odstínech.

Fasáda je doplněna pevnými hliníkovými clonami, reklamními plochami a plastickými prvky z hliníkového plechu. Soklíková část je provedena ze stěrky PAULÍN GRAIN COAT č. 22 (VERDI ALPI), natažená na zateplení z tvrzeného polystyrenu STYRODUR 3035 CS, mechanicky a tmelem uchyceného k podkladu. Atiky jsou z vnitřní strany opatřeny cementovou soklíkovou omítkou. Součástí fasády kruhového schodiště jsou „zavěšené“ prosvětlené krychle (nerezová konstrukce + bezpečnostní sklo mléčné).

Autor: Ing. arch. Richard Turna, Atelier 91, spol. s r. o.
Dodavatel: PSJ, a. s.
Investor: SYKORA, spol. s r. o.

Sykora Home Praha
Architectonically interesting representation department store of the company SYKORA, spol. s r. o. Structured into the three-storey commercial premises and five-storey section with offices and apartments is the structure which participated this year in the  ompetition for the award of the Construction of the year 2009. It is architectonically significant house combining commercial part and residential and administration part efficiently in its two wings. Its dominant cut front facade is made of special hardened glass of total thickness of 54 mm attached to a steel structure. In the inside of the structure, this represents significant interior elements deriving also the non-typical cross-over bridges and railings of the galleries of individual floors of the commercial part.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Objektu dominuje skosená čelní fasáda. (foto: PSJ, a. s.)Reprezentativní obchodní dům společnosti Sykora (foto: PSJ, a. s.)Průhled budovou, v níž tvoří výrazný architektonický prvek speciální kalená skla uchycená na ocelové konstrukci. (foto: PSJ, a. s.)Řez budovou (foto: PSJ, a. s.)Architektonicky zajímavý dům půdorysného tvaru L je členěn na dvě části – třípodlažní obchodní prostor a pětipodlažní část s kancelářemi a byty. (foto: PSJ, a. s.)Reprezentativní objekt firmy Sykora vyrostl na Českomoravské ulici v Praze. (foto: PSJ, a. s.)

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Sykora Home PrahaSykora Home Praha (850x)
Architektonicky zajímavý reprezentativní obchodní dům firmy SYKORA, spol. s r. o. členěný na třípodlažní obchodní prosto...
Galerie Grand Prix BrnoGalerie Grand Prix Brno (831x)
DIPLOMOVÉ PRÁCE MLADÝCH ARCHITEKTŮ V. - V minulém vydání Konstrukcí jsme zavítali s architektonickým návrhem do Brna. V ...
Most ako Annelida (827x)
Jednou z mojich srdcových záležitostí je mesto, v ktorom som žil a vyrastal. Ku ktorému neodmysliteľne patrí jeho krásne...

NEJlépe hodnocené související články

Nové centrum Vinařství Lahofer – moderní architektura mezi vinicemiNové centrum Vinařství Lahofer – moderní architektura mezi vinicemi (5 b.)
Návrh nového reprezentativního centra Vinařství Lahofer ve vinicích nad Dobšicemi u Znojma, vznikl v brněnském studiu Ch...
Polyfunkční centrum AFI VokovicePolyfunkční centrum AFI Vokovice (5 b.)
Budova Polyfunkčního centra AFI Vokovice je primárně administrativní budova, nabízející variabilní řešení kancelářských ...
Rekonstrukce Paláce ŠporkRekonstrukce Paláce Špork (5 b.)
Rekonstrukce Paláce Špork je příkladem řešení revitalizace souboru budov na území Pražské památkové rezervace. Původní p...

NEJdiskutovanější související články

Projekt Nové Vítkovice odstartovalProjekt Nové Vítkovice odstartoval (4x)
Bývalé ocelové srdce Česka – Ostrava, stojí na prahu dalšího monstrózního projektu. Nejde o nic menšího, než o rev...
Předsazená montáž oken a dveří (2x)
Řešení zabudování oken do stavby nebyla donedávna přisuzována velká důležitost. S nárůstem počtu novostaveb a rekonstruk...
Nákupno-zábavné centrum AUPARK KošiceNákupno-zábavné centrum AUPARK Košice (2x)
Navrhované Nákupno-zábavné centrum AUPARK Košice je kompozične rozdelené na dva stavebné objekty SO 101 a SO 102 a tri k...
Video

Google

Server Vodohospodářské stavby

Příklad rekonstrukce (sanace) vodojemu

Příklad rekonstrukce (sanace) vodojemu