Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Povrchová ochrana    Tryskání a ekonomie

Tryskání a ekonomie

Publikováno: 30.4.2016
Rubrika: Povrchová ochrana

Snahou konstruktérů je vyvinout technologie, které překonávají vlastnosti technologií předešlých. Technologie, vznikající po první dekádě 21. století, nabízejí zcela nové nástroje pro zajištění nejoptimálnějšího provozu. Již prvotní návrh a správnou funkčnost lze otestovat ve virtuálním prostředí a díky tomu systém vyladit ještě před fyzickou výrobou. Samotný provoz stroje i některé komponenty je možné řídit na dálku a optimalizovat pomocí inteligentních auto-diagnostických systémů. Obor tryskání skýtá z tohoto hlediska velký potenciál.

Nákup technologie představuje v případě tryskacího boxu investici řádově v milionech korun a z dlouhodobého pohledu i několikanásobně větší provozní náklady. Je všeobecně známo, že pořizovací cena je hlavním parametrem většiny současných výběrových řízení. Tento argument je v pořádku, pokud se jedná o komoditní zboží a náklady na provoz nepředstavují velkou zátěž pro podnikatele. Na technologii tryskání je bohužel také často pohlíženo jako na komoditu, kde dominantním rozlišovacím parametrem je často pouze její pořizovací cena.

Podnikatelé by měli před nákupem nové technologie důkladně vážit cenu pořízení společně s provozními parametry. To znamená, měli by na trhu hledat zboží, které jim z dlouhodobého hlediska přinese nejvyšší hodnotu. Neměli bychom své prostředky rozmařile utrácet, ale rozumně je investovat s vidinou návratnosti.

Aby však investice přinášela kýžený efekt, je potřeba ji také chránit, to v případě tryskacích technologií znamená kontrolovat účelný provoz a průběžně hodnotit jeho efektivitu. Nové technologie netvoří pouze milníky v rozvoji strojů, ale znamenají také progres v nárocích na obsluhu, kontrolu a údržbu.

Nová, inovativní tryskací technologie s dobře fungující obsluhou a údržbou tak dokáže ušetřit stovky tisíc korun, ty nejlepší pak i přes milion korun ročně a svým majitelům přináší klidně i poloviční dobu návratnosti investice.

Ekonomiku tryskání je nutno sledovat minimálně z pěti základních aspektů:

  • Technika
  • Obsluha
  • Abrazivo
  • Dynamická optimalizace
  • Služby

TECHNIKA
Ekonomicky výhodná je technologie, která je kromě jiného navržena účelně a jednoduše. Jednoduché systémy jsou levnější na výrobu a následnou údržbu. Jsou také méně poruchové. Je však nutné navrhnout jednotlivé prvky tak, aby odpovídaly charakteru práce a využití technologie.

V oboru tryskání je stále prostor pro nová, originální, řešení. Účelně navržené systémy zabírají menší prostor, jsou kompaktnější a minimalizují nároky na spotřebu energii, obsluhu a údržbu.

Kvalitní komponenty jsou zárukou vysoké spolehlivosti, dlouhé životnosti a především vysokého výkonu tryskání. Ty, které jsou speciálně vyvinuté, originální, jsou i několikanásobně dražší a je potřeba je pečlivě vybírat, protože mnozí „neznačkoví“ výrobci se je snaží kopírovat, avšak jen zřídka je dokáží správně aplikovat pro účely, ke kterým byly sestrojeny.

Tryskací stroj díky optimalizované konstrukci, s minimalizací ztrát, je více jak dvojnásobně výkonnější než jiné nevhodně sestavené tryskací stroje. Není výjimkou, že běžně dostupné tryskací stroje mají tlakovou ztrátu jeden, dva nebo i více barů. Obecně známé pravidlo ekonomiky tryskání říká, že doba práce se prodlužuje o 22 % za každý „ztracený bar“. Profesionálové pak dokážou takovou kvalitu využít pro vyšší výkon a nespornou provozní ekonomiku.

OBSLUHA
Obvykle se jedná o zaměstnance provozovatele nebo velmi často o externí pracovní sílu, kteří nejsou dostatečně motivováni k ekonomickému provozu, správné obsluze a údržbě zařízení, které jim svěřil jejich majitel. Tito pracovníci nejenže nemají mnohdy dostatek znalostí teorie a vlastních zkušeností, navíc časem pak sami zaučují svého následníka, který tak přejímá nejen dobré zkušenosti, ale také špatné návyky v obsluze a údržbě. Výsledkem je pak neznalost správného provozu a údržby obsluhy a mnohdy vypěstovaná povrchnost a nezájem ke svěřenému majetku. Tento přístup vede k nenadálým závadám na zařízení, nutnosti odstávek, rozsáhlejším opravám, zvýšené spotřeby abraziva a energií či ke škodě na tryskaném zařízení či majetku vlastníka.

Na druhou stranu dobře motivovaný a proškolený operátor, se zájmem o technologii, je pro podnikatele v oboru tryskání doslova důl na peníze. Je zárukou správné obsluhy, včasné kontroly a údržby zařízení a jeho ekonomického využití, které nezřídka překročí i dvojnásobek provozních nákladů technologie provozované dodnes obvyklým způsobem. Z praxe vyplývá, že vice jak 90% problémů u tryskací technologie způsobuje špatně vyškolený operátor. Investice do pravidelně odborně školeného a motivovaného operátora se často vrátí v horizontu několika týdnů. 

ABRAZIVO
Zvolit správný typ abraziva na požadovanou povrchovou úpravu, je první a základní krok. Efektivita tryskání je tím značně ovlivněna. Někdy je ekonomicky výhodnější použít dražší typ abraziva. Zde však může dojít k pákovému efektu ztrát díky nezkušenému operátorovi, který se řídí heslem: „čím více abraziva proletí tryskou, tím lépe“. Druh abraziva je vhodné navrhnout po poradě s odborníky a po praktických testech.

DYNAMICKÁ OPTIMALIZACE
Revoluční faktor moderní technologie. V našich podmínkách často opomíjený a podceňovaný prvek snižování provozních nákladů tryskání. Technologie může být monitorována pomocí inteligentních čidel, napojených na minipočítač, který na základě dodaných dat optimalizuje provozní parametry technologie.

Dynamická optimalizace dokáže měnit dodávku stlačeného vzduchu, upravit intenzitu sběru abraziva aktuálnímu stavu nebo ventilovat pouze exponovanou část pracoviště. Kromě ušetření nákladů na energii se i dramaticky snižuje opotřebení a prodlužuje životnost technologie.

Inteligentní systém může automaticky informovat obsluhu, servis a management společnosti o aktuálním stavu technologie, efektivnosti za dané období nebo o případných potížích. Odpovědný manažer je pak schopen velmi jednoduše rozpoznat, zda technologie tryskání nebyla na směně pouze zapnutá a kolik času se skutečně tryskalo. Na základě sběru dat za delší časové období je následně možné celou technologii ještě lépe optimalizovat a výrazně přispět k ekonomické efektivitě provozu tryskací technologie.

SLUŽBY
Záruční i pozáruční servis je dnes samozřejmostí, stejně jako školení operátora a pravidelné prohlídky. I rychlý nákup náhradních dílů a spotřebního materiálu přes e-shop se již také stává poměrně zaběhlou praxí.

Špičkovou ekonomiku provozu tryskacích technologií je možné udržet pouze cyklickým vzděláváním všech osob zodpovědných za efektivní a bezproblémový chod tryskacího zařízení a souvisejících technologií.

Dobře zaškolený operátor je jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících ekonomiku provozu tryskací technologie. Nového operátora obvykle zaškoluje starý operátor. To platí pro obsluhu technologií starších generací. Nové, efektivní technologie s uplatněnými novými poznatky vědy a výzkumu vyžadují odborné školení a zaučení jak operátorů, tak pracovníků údržby. Pro zachování kontinuity efektivity a ekonomiky provozu tryskacích technologií je nutná kontinuální údržba znalostí a praxe operátorů a řídícího managementu.

K čemu je dobré, když si společnost pořídí úspornou a ekonomicky výhodnou technologii, když ji operátor nedovede správně obsluhovat a udržovat. Proto jsou pravidelná školení operátorů u odborníků naprosto klíčovou záležitostí. Cyklická školení se zaměřením na vyhodnocování dostupných dat a ekonomiky provozu jsou velmi vhodná i pro řídící pracovníky, přímo odpovědné za efektivní chod technologie.

Existuje i možnost nechat si provést technický audit stávající technologie, zjistit její skutečný stav a začít přemýšlet o částečné nebo komplexní ekonomické optimalizaci tryskacího pracoviště.

ZÁVĚR
Poptávka po co nejlevnější technologií tryskání a zároveň snaha výrobců nabídnout zákazníkovi něco kvalitního, ale přitom uspět v cenové válce, vede konkurenci k inovaci pouze části technologie. Taková změna je pak mnohdy pouze reklamním trikem a její význam má pouze marginální ekonomický efekt. Něco jako výhoda instalace motoru z F1 do Trabantu, zatímco vy potřebujete rodinný vůz. Dokázat navrhnout a nabídnout efektivní technologii komplexně, včetně služeb, zvládnou pouze ti nejlepší a nejzkušenější výrobci.

Kvalitní rozhodnutí o nákupu tryskací technologie vyžaduje dostatek informací a času. Prvořadým úkolem výrobců technologií, které přinášejí zákazníkům hodnotu a konkurenční výhodu, je tyto informace šířit mezi současné i budoucí uživatele. K dispozici musí být nejenom operátorům a servisním technikům, ale především majitelům a řídícímu managementu. Ti by měli svou situaci a potřeby dobře zanalyzovat a prověřit možnosti a dostupnost nových technologií. Při nákupu tryskacího boxu není nic horšího, než silně emocionální a ukvapená rozhodnutí, kde se nízká pořizovací cena stává neodolatelným lákadlem. Důsledky se pak jen těžko daří napravit. Je to past na provozní náklady.

Pokud je tryskání součástí i vašeho výrobního procesu, je účelné se začít zajímat, zda i na pohled bezproblémový provoz je skutečně ekonomický. Nikdy není pozdě na změnu. Jste si jisti, že firma, která vám zajišťuje tryskání jako službu, opravdu využívá ekonomicky výhodnou technologii a její zaměstnanci jsou skutečně vyškoleni a motivováni k efektivnímu provozu „pískovačky“?

Blasting and Economy
Constructors strive to develop technologies which could surpass the features of the former ones. The technologies that originated after the first decade of the 21st century offer completely new tools to provide the most optimal operation. The initial design and proper functionality can be already tested in virtual environment and adjusted the system accordingly before the physical production. The machine operation itself and some components can be remotely controlled and optimized due to the intelligent auto-diagnostic systems. The field of blasting shows a great potential from this point of view.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Mobilní tryskací jednotkaTechnologie tryskacího boxuVzdálený přístup – online dataKomponenty tryskací jednotkyŠkolení v praxi

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

AČSZ – Navrhování součástí pro žárové zinkováníAČSZ – Navrhování součástí pro žárové zinkování (764x)
Protikorozní ochrana je nedílnou a velmi důležitou součásti výrobního procesu jakékoliv ocelové konstrukce. Kromě dekora...
AČSZ – Aktuální ekologické otázky EU pro odvětví žárových zinkoven (741x)
Ekologické a legislativní otázky představují velice důležitou součást práce evropského sdružení asociací žárových zinkov...
Termodifuzní zinkováníTermodifuzní zinkování (214x)
Proces termodifuzního zinkování (Sherardování) spočívá v difuzním napouštění ocelových předmětů zinkem. Reakce probíhá v...

NEJlépe hodnocené související články

Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí duplexními povlaky (5 b.)
Ocelové konstrukce jsou součásti našeho života a ve velké míře nás obklopují. Setkáváme se s nimi jak při výrobě různých...
Tryskání a ekonomieTryskání a ekonomie (5 b.)
Snahou konstruktérů je vyvinout technologie, které překonávají vlastnosti technologií předešlých. Technologie, vznikajíc...
Hempel a Volkswagen AG: úspěšná spolupráce v ruském městě KalugaHempel a Volkswagen AG: úspěšná spolupráce v ruském městě Kaluga (5 b.)
Na pozvání Volkswagen Group Rus se společnost Hempel nedávno zúčastnila důležitého projektu zajištění protikorozní ochra...

NEJdiskutovanější související články

Ochranná maskovací páska do žárového zinkuOchranná maskovací páska do žárového zinku (3x)
Na základě poptávky našich zákazníků na maskování částí ocelových konstrukcí před žárovým pozinkováním jsme se začali za...
Povrchová úprava při výstavbě a rekonstrukcích fotbalových stadionů v JARPovrchová úprava při výstavbě a rekonstrukcích fotbalových stadionů v JAR (2x)
Přelom června a července letošního roku bude ve znamení Mistrovství světa ve fotbale 2010. Tuto sportovní událost poprvé...
Pasivní protipožární ochrana (1x)
Ocel je nehořlavý anorganický materiál používaný pro své fyzikální a mechanické vlastnosti ve stavebnictví a v dalších o...
Google