Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Architektura    Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre – II. etapa

Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre – II. etapa

Publikováno: 13.4.2012
Rubrika: Architektura

Vedením univerzity bolo rozhodnuté lokalizovať novú Univerzitnú knižnicu v priestore bývalého areálu S.I.T. na Dražovskej ceste, ktorý je vo vlastníctve UKF. V tomto areáli UKF prestavala jestvujúce objekty pre Pedagogickú fakultu, študovňu, čitáreň a pastoračné centrum, ktoré tvoria I. etapu Univerzitnej knižnice a Fakultu stredoeurópskych štúdií. V areáli sú územné rezervy pre ďalšie rozširovanie univerzity. Vybraná lokalita je v tesnom susedstve internátneho areálu, čo je veľká výhoda. Táto lokalizácia dáva predpoklady pre bohaté využívanie knižnice študentmi.

AUTORI ARCHITEKTONICKÉHO RIEŠENIA:

Ing. Ľubomír Holejšovský – autorizovaný architekt
Ing. Arch. Vladimír Jarabica – autorizovaný architekt

PROJEKTANT ARCHITEKTONICKEJ A ROZHODUJÚCEJ ODBORNEJ ČASTI :

SAN-HUMA´90, s.r.o.

HLAVNÝ ZHOTOVITEĽ STAVBY :

ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o.

STAVEBNÍK:

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
stavebné náklady s dph: 3 106 974 €
lehota výstavby: 8/2009 – 2/2011

Novostavba, ktorá bola postavená v II. etape tvorí ťažisko Univerzitnej knižnice. Urbanisticky uzatvorí pohľad pri nástupe do areálu zo Svätourbanskej ulice. Cez tento objekt bude hlavný vstup do všetkých priestorov knižnice z ústredného vonkajšieho priestoru areálu, z ktorého je i nástup do Pedagogickej fakulty a Fakulty stredoeurópskych štúdií.

ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE
Valcový tvar hmoty objektu s kruhovým pôdorysom, s jedným podzemným a tromi nadzemnými podlažiami, tvorí výrazný akcent areálu. Je dostatočne odsadený od okolitých objektov. Prepojený je na druhom nadzemnom podlaží s objektom študovne a čitárne – I. etapou knižnice. Kruhový pôdorys umožnil vytvoriť architektonicky zaujímavý vnútorný priestor s centrálnym komunikačným priestorom schodiska a výťahu prepájajúcim všetky podlažia.

Architektonickým zámerom bolo i výberom materiálov pripomenúť pôvodný priemyselný charakter areálu. Zvolili sme oceľobetónovú nosnú konštrukciou, z časti priznanú i v interiéri. Fasáda objektu je tvorená predsadenou hliníkovou konštrukciou presklenou rôznofarebným sklom. Pred túto konštrukciu je predsadená tieniaca konštrukciu z nerezovej ocele a zavesenej nerezovej sieťoviny – Haver-Boecker. Tieniaca nerezová sieť mení vzhľad objektu podľa osvetlenia. Objekt mení svoju tvár podľa počasia i podľa dennej doby. Inak vyzerá ráno a inak večer. Zámerom bola i transparentnosť objektu, kde za presklenou fasádou je možné cítiť život knižnice. Pocit transparentnosti je umocnený i zaplavením objektu denným svetlom cez centrálny svetlík umiestnený nad schodiskom. Objekt novostavby evokuje zásobník (nádrž), v našom prípade zásobník vedomostí, čím v skutočnosti každá univerzitná knižnica je.

DISPOZIČNÉ A PREVÁDZKOVÉ RIEŠENIE
Výstavbou tohto objektu sa doplnila Univerzitná knižnica na potrebné plochy pre jej plnohodnotnú prevádzku. Vznikol jeden funkčne – prevádzkový celok modernej univerzitnej knižnice.
 
V tomto objekte je na 1. NP hlavný nástup do knižnice so vstupnou halou v rámci ktorej je umiestnená recepcia knižnice. Z tohto priestoru je prístupná veľká študovňa, WC pre návštevníkov a cez samostatné schodisko do suterénu aj šatňa, v ktorej si návštevníci povinne odložia tašky a kabáty pred vstupom do knižničných priestorov. Po zaregistrovaní na recepcii sa cez kontrolovaný vstup návštevník dostane na centrálne schodisko s preskleným výťahom, ktorým sú prístupné všetky podlažia knižnice.

Na 2. NP sú priestory knižnice so stolmi pre štúdium a prístupom do knižničnej počítačovej siete, WC pre návštevníkov je na 2. NP v mieste prechodu do vedľajšieho objektu s tým, že budú využívané návštevníkmi oboch priestorov. Radiálne radenie regálov na tomto podlaží poskytne dostatočný prehľad a úložnú kapacitu.

Na 3. NP je umiestnená administratíva knižnice a oddelenie historického fondu. V rámci administratívnych priestorov knižnice sú tu kancelárie personálu – riaditeľky knižnice a administratívnych pracovníkov knižnice, nachádza sa tu i WC a denná miestnosť. Jedna kancelária je aj na 1. NP a je priamo prístupná samostatným vchodom, ktorý bude slúžiť i pre prísun nového knižničného fondu a odvoz vyradeného fondu.

V suteréne sa nachádza depozit a sklady pre spracovanie fondu. Okrem toho sú tu technické priestory – strojovňa VZT, elektrorozvodňa a serverovňa – a sociálne priestory personálu a upratovačky.

STAVEBNO‑TECHNICKÉ RIEŠENIE
Konštrukčná výška podlaží je rôzna. Podzemné priestory majú konštrukčnú výšku 3,220 m, 1. NP má k.v. 4,615 m a poschodia majú konštrukčnú výšku 3,750 m.

Z hľadiska variability priestorov sme navrhli konštrukčný systém skeletový v kombinácii s nosnými stĺpmi a stenami v rozponoch 2,98/2,48/6,74 m. Stropné dosky sú z vystuženého betónu bezprievlakové. Vnútorné deliace murivá a priečky z keramických materiálov alebo zo sadrokartónu. Strechy sú s vnútorným spádom. Cez hliníkový svetlík v strešnom priestore je riešené presvetlenie priestoru hlavného schodiska. Prepojenie s jestv. objektom študovne a čitárne je cez spojovací krčok v úrovni 2. NP.

V suteréne je hrúbka stien 300, 200 a 220 mm, v zostávajúcich podlažiach sú piliere po obvode a v strede na medzikruží, kde je umiestnená výťahová šachta. Hrúbka stien je tu 200 a 150 mm. Medzi týmito nosnými prvkami sú aj stĺpy kruhového pôdorysu, vo vyšších podlažiach obdĺžnikového pôdorysu na osi s polomerom 5,46 m od stredu kružnice.

V druhom nadzemnom podlaží sú na osi vynechané steny. Preto steny tretieho N.P. a stropy tvoria stenový nosník, prierez v tvare „I“.

Všetky interiérové stĺpy na 1. až 3. NP a aj celé vnútorné schodisko sú ako pohľadové hladké. Pred betonážou boli do nich vložené rúrky potrebné pre inštalačné rozvody.

Objekt knižnice je oddilatovaný dilat. škárou širokou 20 mm od jestv. objektu študovne a čitárne.

Fasáda objektu je tvorená predsadenou hliníkovou konštrukciou Schuco Fw50+ presklenou čírym a farebným sklom. Pred túto konštrukciu je predsadená tieniaca konštrukcia zo zavesenej nerezovej sieťoviny Haver + Boecker Multi Berrette 8301. Táto konštrukcia je vysunutá pomocou nerezových plechových konzol, ktoré prenikajú cez stĺpiky zasklenej fasády Schuco a sú kotvené do stropnej železobetónovej dosky každého podlažia pomocou nerezových plechov. Obslužná lávka medzi presklenou fasádou Schuco a nerez. sitom je tvorená morenými nerezovými pororoštami, ktoré sú položené a na nerezové konzoly.

Pred preslnením sú vnútorné priestory chránené okrem vonkajšieho tienenia i interiérovými reflexnými žalúziami s motorovým pohonom, ktoré sú ovládané jednak ručne a jednak automaticky – snímačmi polohy a intenzity slnka.

Novostavbou II. etapy Univerzitnej knižnice bola dobudovaná knižnica na plnohodnotnú modernú inštitúciu, ktorá je prvým predpokladom kvalitného vzdelávania každej univerzity. Okrem toho doplnením tejto stavby do areálu UKF pod Zoborom bol uzatvorený pohľad od prístupu z hlavného parkoviska a táto stavba vymedzuje spolu s objektom Pedagogickej fakulty a Fakulty stredoeurópskych štúdií vonkajší nástupný priestor do týchto objektov, ktorý je ústredným priestorom univerzitného areálu. Architektonickým vzhľad objektu má čiastočne priemyselný výraz ako pripomenutie pôvodnej priemyselnej funkcie areálu, v ktorom ostatné objekty sú rekonštrukcie objektov pôvodne určených na spracovanie tabaku a distribúciu tabakových výrobkov. Objekt novostavby evokuje zásobník (nádrž), v tomto prípade zásobník vedomostí, čím v skutočnosti každá univerzitná knižnica je.

Objekt je presiaknutý svetlom, ale napriek jeho transparentnosti vzhľadom na použité materiály a technológie nemá problém s nadmerným prehrievaním v lete a neprimeraným ochladzovaním v zime. Z toho vyplývajú nízke energetické nároky na chladenie objektu v lete a vykurovanie objektu v zime.

V rámci architektonického výrazu boli použité netradičné materiály u takéhoto typu objektov – pohľadový betón a tieniaca nerezová sieť v kombinácii s automatickými roletami. Okrem toho sú v objekte použité moderné technológie jednak na pohodlné používanie knižnice (prístup na internet, moderný knižničný systém) a jednak na zabezpečenie kontroly a bezpečnosti (prístupový systém, kamerový systém).

ROZHODUJÚCE TECHNOLÓGIE VÝSTAVBY

 • Nosné konštrukcie sú z pohľadového monolitického oceľobetónu.
 • Izolácie proti tlakovej vode bentonitovými rohožami.
 • Drenáž REHAU
 • Strešné izolácie PVC fólia Fatrafol
 • Hliníková fasáda Schuco Fw50+
 • Nerezová tieniaca sieť Haver + Boecker Multi Berrette 8301
 • Interiérové reflexné žalúzie s motorovým pohonom, ktoré sú ovládané jednak ručne a jednak automaticky – snímačmi polohy a intenzity slnka NICOBUS
 • Vonkajšie obklady vstupov – ALUCOBOND a TRESPA
 • Prírodné linoleá TARKETT xf
 • Vnútorné osvetlenie PHILIPS
 • Presklený výťah SCHINDLER
 • Vykurovanie kotlom VITOPLEX 100 – VIESSMANN
 • Stropné jednotky DAIKIN FWC07 AT
 • Klimatizačná jednotka LENOX
 • Vzduchová elektrická tepelná clona AC CORINTE 2000
 • Chladiaca jednotka DAIKIN
 • Meranie a regulácia
 • Štrukturovaná kabeláž
 • Kamerové rozvody
 • Prístupový systém
 • Evakuačný rozhlas
 • Posuvné regály Dexion

University Library of Constantine The Philosopher University in Nitra – Stage 2
Management of the university decided to locate the new university library into the area of former S.I.T. complex on Dražovská road which is in the UKF ownership. It reconstructed existing objects in this UKF complex into objects of Faculty of Education, a study, a reading-room and a youth centre that all form stage 1 of University library and Faculty of Central European Studies. Cylinder shape of the object substance with round floor projection with one underground and three above ground floors forms significant part of the complex. The architectural objective along with materials selection was to remind of the original industrial character of the area.

Z podkladů ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o.

 

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Pohľad od Pedagogickej fakulty UKF – východnýInteriérDetail fasády – tienenie nerezovou sieťou Haver-Boecker

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Sykora Home PrahaSykora Home Praha (990x)
Architektonicky zajímavý reprezentativní obchodní dům firmy SYKORA, spol. s r. o. členěný na třípodlažní obchodní prosto...
Galerie Grand Prix BrnoGalerie Grand Prix Brno (975x)
DIPLOMOVÉ PRÁCE MLADÝCH ARCHITEKTŮ V. - V minulém vydání Konstrukcí jsme zavítali s architektonickým návrhem do Brna. V ...
Most ako Annelida (958x)
Jednou z mojich srdcových záležitostí je mesto, v ktorom som žil a vyrastal. Ku ktorému neodmysliteľne patrí jeho krásne...

NEJlépe hodnocené související články

Architekti volili nejoblíbenější software: Allplan je Architect’s Darling 2016 (5 b.)
Allplan byl vyznamenaný po roce 2012 a 2014 již po třetí oceněním Architectsʼ Darling® Award. Prestižní socha zlatého Fé...
Vývojové a konstrukční centrum společnosti Huisman Konstrukce s. r. o.Vývojové a konstrukční centrum společnosti Huisman Konstrukce s. r. o. (5 b.)
Nová třípodlažní budova s možností nástavby slouží zároveň jako administrativní centrum společnosti a je dominantou celé...
Návrh ocelové konstrukce automatizovaného parkovacího domu – Automatizované dopravní centrum OstravaNávrh ocelové konstrukce automatizovaného parkovacího domu – Automatizované dopravní centrum Ostrava (5 b.)
Odborný příspěvek je zaměřen na návrh a posouzení nosných ocelových konstrukcí automatizovaného parkovacího domu Automat...

NEJdiskutovanější související články

Projekt Nové Vítkovice odstartovalProjekt Nové Vítkovice odstartoval (4x)
Bývalé ocelové srdce Česka – Ostrava, stojí na prahu dalšího monstrózního projektu. Nejde o nic menšího, než o rev...
Předsazená montáž oken a dveří (2x)
Řešení zabudování oken do stavby nebyla donedávna přisuzována velká důležitost. S nárůstem počtu novostaveb a rekonstruk...
Nákupno-zábavné centrum AUPARK KošiceNákupno-zábavné centrum AUPARK Košice (2x)
Navrhované Nákupno-zábavné centrum AUPARK Košice je kompozične rozdelené na dva stavebné objekty SO 101 a SO 102 a tri k...
Aktuální číslo časopisu
Katalog firem - registrace

Působíte v oboru
pozemních staveb?
Potom využijte možnosti registrace
za akční cenu 300,-/rok

do Katalogu firem.

Google

Časopis SILNICE ŽELEZNICE

Silniční obchvat Kaznějova

Silniční obchvat Kaznějova