Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Povrchová ochrana    Zajištění budoucnosti žárového zinkování v Evropě

Zajištění budoucnosti žárového zinkování v Evropě

Publikováno: 28.1.2013
Rubrika: Povrchová ochrana

Tato přednáška popisuje dvě odlišné oblasti práce Evropského sdružení asociací žárových inkoven – (i) oblast ekologie/regulační a (ii) technické standardizace. Závěry prezentovaných současných aktivit v této oblasti poskytují údaje o neustále se vyvíjejícím procesu identifikace, posuzování a řešení problémů, které mohou mít vliv na průmyslové výrobní provozy a dostupnost námi poskytovaných služeb ochrany proti korozi na svých trzích.

EKOLOGICKÉ AKTIVITY
Mezi dva důležité příklady práce EGGA pro evropský zinkovací průmysl patří (i) příprava pro revizi referenčního dokumentu EU BREF (Reference Document on Best Available Techniques = Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách) pro žárové zinkování a (ii) snaha zajistit, aby EU nevydávala směrnice pro přísnou kontrolu koncentrace zinku v povrchových vodách v EU.

Tyto příklady dokládají vliv práce EGGA v oblasti ekologie. Revize BREF je důležitá pro provoz žárových zinkoven a bude mít značný vliv na to, jakým způsobem budou v příštích 20-ti letech zinkovny projektovány a provozovány. Práce na téma zinku obsaženém v povrchových vodách EU je důležitou otázkou pro budoucí obchodování s pozinkovanou ocelí (také s určitým vlivem na provozování zinkoven).

Oba tyto příklady jsou vysvětleny níže.

Směrnice průmyslových emisí a revize BREF
Již od svého přijetí v roce 2001 dokument EU IPPC (Integrovaná prevence a omezování znečišťování) BREF pro zpracovávání železných kovů (část C: dávkové zinkování) poskytuje základ pro regulaci vydávání povolení pro zinkovny na národní úrovni, které jsou dostatečně roszáhlé na to, aby spadaly pod požadavky IPPC. V praxi se způsob, jakým jednotlivé členské země uplatnily BREF, značně liší v celé Evropě. To vyvolává nevyhnutelný přechod stávajících národních situací na požadavky BREF.

Již dříve byla evropská směrnice IPPC nahrazena novou směrnicí o průmyslových emisích (IED). Tato nová směrnice vyšla v platnost roku 2011 a shodovala se s plánovanou revizí BREF pro zpracovávání železných kovů. Tento sled událostí byl důležitý pro EGGA, protože nová směrnice klade větší důraz na roli BREF v nastavení systému povolení na národních úrovních. Existuje zde také řada nových aspektů pro BREF podle nové směrnice, které ovlivní důležitost příprav EGGA na revizi BREF.

EGGA úzce spolupracuje s ostatními asociacemi průmyslu zpracování kovů, které již mají určité zkušenosti s revizemi BREF podle nové směrnice – Eurometaux (Evropská asociace pro ne-železné kovy) a Eurofer (Evropská asociace pro výrobu oceli). Obě tyto organizace jsou aktivně zapojeny do stávajících procesů revizí BREF pod vedením technické pracovní skupiny (TWG) v rámci úřadu Evropské Komise IPPC. Jejich zkušenosti naznačují, že EGGA může očekávat budoucí revizi BREF pro zpracovávání železných kovů, která by se lišila v následujících bodech:

  • Přezkoumání BREF, které nezahrnuje hlavní expanzi jeho působnosti, bude nyní zahrnovat nižší úroveň konzultace v rámci technické pracovní skupiny EU. PBěhem tohoto procesu může být vytvořen pouze jeden návrh (dříve minimálně 2 návrhy).
  • ‚Rozdílné pohledy‘ na stávající formu BREF, důležitý základ diskuzí v průběhu přezkoumání (ačkoli je to pozoruhodné, že dokument BREF měl v roce 2001 vysoký stupeň konsensu pro žárové zinkování a nebyly pozorovány rozdílné pohledy mezi členskými státy).
  • Rozsáhlá sbírka dat o vlivu (tj. úrovně emisí) stávajících provozů je výraznějším krokem v procesu TWG. Je vyžadována buď sbírka dat o všech zařízeních anebo dohoda o ‚referenčních závodech‘.
  • Diskuze na politické úrovni v ‚článku 13 – Fórum‘ a v ‚článku 75 – Výbor‘ jsou stejně tak důležité jako TWG. Souvislost zastoupení národních reprezentací mezi těmito skupinami je taktéž nezanedbatelná. 
  • Usnesení ‚BAT ‘ nyní tvoří klíčovou část procesu – jsou přeloženy do všech jazyků a používají se jako přímější základ pro nastavení procesu schvalování na vnitrostátní úrovni.

Další personální změny na úřadu EC IPPC znamenaly, že již nehrozil nový začátek revize FM P BREF a byl pravděpodobný v 2012.

Mělo by být připomenuto, že požadavky IED by měly od ledna roku 2014 vyhovovat stávajícím provozům. Existuje také možnost, že EC, aby byl dodržen termín stanoví ‚Závěry BAT ’ na základě stávající, nerevidované BREF. Toto je zvláště pravděpodobné pro dokument BREF, který byl přijat teprve nedávno – např. BREF pro povrchové úpravy kovů a plastů (v některých zemích je tento BREF, vytvořen hlavně pro elektrolytický průmysl, je používán v žárových zinkovnách). A proto EGGA také monitoruje přístup EC k tomuto aspektu.

EGGA v současnosti zvažuje možnost přístupů k databázi dle potřebného výkonu zařízení. Toto může být pro zinkovací průmysl obecně problematické, vzhledem k velkému počtu závodů. Je dost pravděpodobné, že bude použit přístup ‚ukázkového provozu‘. Avšak, široké spektrum velikostí a typů žárových zinkoven tvoří pro regulátory potenciálně klamný postoj k ‚ukázkovým provozům‘ . EGGA bude muset vytvořit fungující politiku na přístupu k ‚ukázkovým provozům‘ před odevzdáním informací pro TWG.

Obchodní tajemství je další otázkou, která musí být vyřešena. Závody nazývané jako ‚ukázkové provozy‘ mohou být během revidování BREF označeny a jejich data budou otevřeně k dispozici, včetně informace o surovinách a využití energie.

EGGA bude svůj přístup k revizi BREF rozvíjet skrze malou pracovní skupinu pracující pod ekologickým a bezpečnostním výborem EGGA. S ohledem na velkou důležitost BREF pro národní regulátory, bude EGGA věnovat zvýšenou pozornost tomu, aby se zaručilo, že výrobní technologie a techniky popsané v BREF budou řádně posouzeny a zdokumentovány. Mezitím byly národní asociace požádány, aby určily očekávané národní orgány zastupující TWG, článek 13 Fórum a článek 75 Výbory. Tato informace bude užitečná pro zastoupení průmyslu v pozdější fázi.

Tento postup revize BREF byl zahájen v roce 2008. Nicméně, vysoká pracovní zátěž Evropské komise a zpoždění v provedení revize BREF pro další odvětví vedlo v našem postupu k oficiálnímu zprovoznění ‚po pořadí‘ v roce 2011. Poslední informací z Evropské komise je, že BREF pro zpracování železných kovů bude znovu spuštěn v roce 2014 s cílem konečného návrhu revidovaného BREF v roce 2016. Jejich cílem je využít tento revidovaný dokument BREF pro přezkoumání povolení od března roku 2021.

Otázky zinek – voda
Cílem práce EGGA v těžebním průmyslu zinku, je ovlivnit postavení zinku v Evropské komisi (EC), návrhy pro zařazení mezi prioritní látky podle rámcové směrnice o vodě byly v posledních letech hlavním zaměřením práce EGGA. Tato lobbovací činnost navazuje na úspěšné snažení evropského posuzování rizik zinku.

Tyto činnosti jsou založeny na dvou jednoduchých bodech:

  1. EGGA věří, že zde neexistují žádné vědecké poznatky, že řeky a jezera v EU jsou ohroženy zinkem vznikajícím při výrobě a používání pozinkované oceli.
  2. Bezdůvodné směrnice pro kontrolu množství zinku v řekách a jezerech budou mít vysoce negativní vliv na obchod s žárově pozinkovanými produkty.

Konečný návrh komise byl vydán v lednu 2012 – dle očekávání, zinek nebyl zahrnut do seznamu těchto látek. Tento výsledek byl přímým následkem 3-leté intenzivní vědecké a politické činnosti EGGA a jejich partnerů v zinkovém průmyslu.

Nicméně, návrh komise obsahoval některé aspekty, které znepokojují EGGA. Ty by mohly ovlivnit příští revizi směrnice a také mohou nepříznivě ovlivnit pozici zinku. Konkrétně pro ‚seznam sledovaných‘ látek, který může být přednostně vytvořen na základě velmi omezené sady monitorujících dat od členských států.

Kromě toho, Evropská komise a členské státy vyvinuly ‚Normu Kvality Životního prostředí‘ (EQS) pro zinek na základě návrhu Velké Británie. Z části lze EQS uvítat v průmyslu. Je to krok vpřed od velmi primitivní PNEC (Předpokládaná koncentrace bez účinku), což bylo 7,8 μg/l, citováno v EU RAR roku 2008. Velká Británie navrhla odstranění “bezpečnostního faktoru“ 2, dříve používaného v EU RAR , po dalších úpravách na hodnotu EQS 10,1 μg/l. Důležitější je, že tato norma EQS je doporučena jako screeningová hodnota, po které je biologická dostupnost oprav a úprav pro přirozené úrovně prostředí používána ještě před vznikem závěrů o riziku. Tento tak zvaný “stupňovitý přístup“ má obecnou podporu kovoprůmyslu (nejen zinku, ale také mědi a dalších kovů v povrchových vodách). Jedinou obavou EGGA je, že členské státy a místní vodohospodářské úřady mají schopnost a touhu uplatňovat tento stupňovitý přístup. Hrozí nebezpečí, že hranice 10,1 μg/l je jednoduše používána bez budoucího nastavení pro místní podmínky.

Stav této nové EQS pro zinek zůstává nejasný, ale může se očekávat, že EK připomene její použití všem členským státům bez ohledu na stanovení priorit v rámci směrnic o vodě.

Přestože je EGGA především zaměřena na politické lobbování, máme také vytvořeny důležité příspěvky k vývoji podporující vědecké informace. Příkladem toho bylo podrobné zkoumání údajů o obsahu zinku v řekách a jezerech v Rumunsku. Zprávy o vysokém obsahu zinku v rumunských povrchových vodách byly použity jako ospravedlnění pro návrhy, že regulační opatření je potřebné. EGGA a IZA byly silně nedůvěřivé, že tyto data, prezentovány rumunskými orgány Evropské komisi (EC), neodrážely správně “okolní” úrovně v rumunských vodách. Vzniklo podezření, že naměřená data byla shromážděna v místech známých zdrojů znečištění, jako jsou nevyužívané důlní lokality, či oblasti s vysokou přírodní mineralizací. Toto zpochybnění by ale nemělo být vysloveno bez tamějších znalostí. Záruku místní znalosti a odbornosti poskytla ANAZ (Asociace Rumunských Zinkoven), která úzce spolupracovala se zaměstnanci EGGA a IZA při provádění podrobných zkoušek všech vzorkovacích stanic, které používaly rumunské orgány. Pro každou vzorkovací stanici, byla provedena kontrola známých zdrojů zinku (doly, hutě, historické znečištění). Výsledky prokázaly opak proti návrhu, že data představovaly “běžnou” úroveň zinku v rumunských vodách.

Nejnovější situací je návrh komise pro vytvoření nového seznamu “prioritních látek” (zinek není na seznamu), který by měl být přezkoumán evropským parlamentem a ministerstvem. První analýza návrhu nevedla v parlamentu k návrhům na přidání zinku na seznam. Nicméně, objevil se tam návrh ze Strany zelených na přidání zinku na “seznam sledovaných” látek, které mají být monitorovány pro možné budoucí zahrnutí do “seznamu prioritních látek”. EGGA a IZA v současné době lobbuje a vynakládá úsilí, aby zinek nebyl přidán do “seznamu sledovaných” látek a představila další drobné (ale důležité) doplňky do obsahu směrnice, které zlepší vědecký základ budoucí identifikace prioritních látek.

Směrnice pro stavební výrobky a CEN TC 351: ‘Uvolňování nebezpečných látek ze stavebních výrobků’
Velkým evropským úsilím, které zahrnuje jak CEN, tak Evropskou komisi, je, aby byly zavedeny v platnost požadavky Směrnice EU o stavebních výrobcích (nyní Nařízení o stavebních výrobcích), a aby bylo informováno o uvolňování nebezpečných látek a provádělo se jejich měření a vytvořeno prohlášení o jejich uvolňování ze stavebních výrobků. Zinek byl identifikován jako ‘nebezpečná látka’ , protože se již reguluje jeho vyplavování z betonových výrobků. To představuje nebezpečí, že by některé ocelové poznikované výrobky mohly být zahrnuty mezi produkty uvolňující zinek v souvislosti s příslušnou normou pro výrobky CEN. EGGA se na toto téma ujala vedoucí role v kovoprůmyslu a aktivně se podílí na aktivitách různých pracovních skupin CEN TC 351 (příslušný výbor standardizace pro danou otázku). V současné době kovové povrchy spadaly mimo rozsah zkušebních metod, které navrhují TC 351. Toto je přímý důsledek vstupu EGGA do diskuze CEN. Nicméně, tyto diskuze stále probíhají a zcela jistě bude potřeba vynaložit další práci pro dosažení příznivého výsledku.

Metodiky recyklace v normách LCA a CEN pro posouzení staveb (CEN TC 350)
Většina stanovených metod pro posouzení působení stavebních konstrukcí na životní prostředí je založena na kvantitativním posouzení jejich životnosti. To je životně důležité pro kovové výrobky (zvláště ocel), při provádění těchto výpočtů, jsou energie a další zdroje, které jsou využity pro recyklaci na konci životnosti výrobku, považovány za ‘kredit’ . Bohužel, mnoho národních i mezinárodních systémů, včetně CEN normy pro tyto systémy (prEN15804), neumožňují použití takových ‘recyklačních kreditů’. EGGA je aktivně zapojena v hutním průmyslu do aliance ‘Kovy pro stavby’ a lobuje v evropských a národních institucích, aby zajistila povolení těchto kreditů, a aby byly k dispozici požadované informace o jejich použití.

REACH – Chemická legislativa
Ačkoli hlavní práce na legislativě REACH pro zinkování byla ukončena v roce 2010, některé zbývající otázky stále vyžadují pozornost EGGA:

Chromátování: Zajistit, aby průmysl chápall důsledky připravovaných požadavků pro vydávání povolení v používání přípravků s obsahem šestimocného chromu. Výbor pro bezpečnost a ochranu životního prostředí EGGA nedávno rozhodl nepokračovat v autorizaci podle nařízení REACH v používání chromanových látek v žárovém zinkování. Toto rozhodnutí bylo přijato, protože většina národních průmyslových odvětví již postupně vyřadila používání technologií úprav na bázi chromu.

Scénář použití zinkového odpadu: další požadavky podle REACH , které jsou v platnosti nedávno, platí pro dokumentování látek, aby zahrnovaly posouzení vlivu na životní prostředí látky ve fázi ´odpadu´. IZA v současné době vypracovává dokumentaci pro EK, která bude posuzovat environmentální rizika působení výrobku včetně zinkované oceli, ve fázi odpadu své životnosti. EGGA spolupracuje s IZA, aby zajistila přesnost předpokladů a detailů, které jsou zahrnuty v žárovém zinkování. Pokud to
není provedeno správně, pak by tato otázka mohla být pro žárově zinkované ocelové výrobky velmi důležitou v budoucím přístupu na trh.

‘4MS Iniciativa’ – Materiály přicházející do styku s pitnou vodou
Po zhroucení ‘Evropského systému posouzení’ mateirálů, které jsou používány ve výrobcích přicházejících do kontaktu s pitnou vodou, se čtyři členské země EU (Itálie, Velká Británie, Německo a Francie) rozhodly pokračovat v prosazování dobrovolného system vzájemného schvalování materiálu používaných v těchto aplikacích. Německo převzalo odpovědnost za schvalování kovových materiálů. Proto bude seznam schválených materiálů vypracován dle německé národní normy (DIN), která stanoví základy pro přijetí v těchto členských zemích (a později také v ostatních členských zemích EU).

EGGA proto společně s ESTA 1 and EMAFIDA 2, vynakládá intenzivní úsilí, aby zajistila, že zinkovaná ocel bude zahrnuta do seznamu schválených kovových materilálů. Vstup EGGA je koordinován Industrieverband Feuerverzinken, úzce pracující s výrobcem pozinkované armatury, Georgem Fischerem GmBH. V programu vědecké práce bylo požadováno řešení:

  • Testy pro stanovení migrace zinku oproti limitu 2,7 mg/l, který se zabývá poškozením chuti vody (nejedná se toxicitu).
  • Průzkum existujících zařízení, ve kterých může být prověřena životnost zinkovaného ocelového potrubí (pro řešení problémů ‘červené vody’ a uvolňování železa ve starších zařízeních.

Tyto studie budou ukončeny v říjnu 2012 a současné výsledky ukazují na to, že pozinkovaná ocel bude zařazena do seznamu schválených materiálů, což bylo navrženo
Německem.

AKTIVITY V TECHNICKÝCH OTÁZKÁCH EVROPSKÉ STANDARDIZACE
Role EGGA v oblasti evropské standardizace se neustále vyvíjí s procesem revizí a přezkoumání různých norem, které ovlivňují průmysl. Technické normy se staly důležitými zejména proto, že podporují pozici žárového zinkování na trhu. Zavedení dalších ‘harmonizovaných norem’ pro ocelové výrobky ve stavebnictví a s nimi spojené CE označení výrobců těchto produktů výrazně zvýšily potřebu EGGA, aby bylo zajištěno, že zinkovací průmysl je dobře reprezentován ve výborech CEN a ECIS, které vyvíjejí tyto normy. EGGA je také aktivnější v technických výborech v rámci Evropské úmluvy o konstrukční oceli (ECCS ), aby podpořila standardizaci a CE označení.

Současné klíčové oblasti těchto opatření jsou:

CE označení konstrukční oceli a řízení výroby (FPC)
Po nedávném prodloužení lhůty, budou evropští stavební konstruktéři požadovat používání CE označení výrobků konstrukční oceli s platností od června 2014. V některých zemích bude CE značení zavedeno dříve (na dobrouvolném základě). Základem CE označování je norma EN 1090-1 and EN 1090-2. Klíčovou otázkou pro EGAA je vztah mezi zinkovnou a výrobcem oceli, aby systém řízení výroby (FPC) požadovaný pro výrobce oceli byl rozšířen a zahrnoval i dodavatele zinkování. Existuje značný prostor pro vysvětlení požadavků provozu žárového zinkování. Postoj EGGA je, aby zinkovna podporovala FPC dodavatele oceli, nemělo by být požadováno, aby se zaváděl kompletní systém FPC v žárových zinkovnách. Zinkovny nepoužívají CE označování.

EGGA úzce spolupracuje s výborem ECCS TC 9, aby požadavky pro zinkovny byly vyjasněny a zjednodušeny. Zejména the ECCS ‘Průvodce označením CE’ byl výborem ECCS změněn tak, aby se zabránilo tomu, že bude odděleně vyžadováno úplné FPC pro provoz žárových zinkoven. Další řešení může být proveditelné při dosažení stejných cílů.

Revize EN 1090-2 (Ocelové konstrukce) a vývoj na úrovni ISO
EGGA je kontaktním členem CEN TC 135 a bude v budoucnosti hrát aktivní roli v případných změnách EN 1090-, které by mohly ovlivnit žárové zinkování. Diskuze o další revizi EN 1090-2 začaly v září 2012. Mělo by být připomenuto, že ISO TC /167 souhlasil že tato norma bude podobná normě EN 1090 na celosvětové úrovni. Velká Británie převzala v rámci tohoto výboru ISO předsednictví v pracovní skupině ‘ochrany proti korozi´.

EN 10025 ‘Výrobky z konstrukčních ocelí válcovaných za tepla’
Prostřednictvím ECIS TC /103, EGGA velmi úzce následuje revize skupiny norem EN 10025. Tyto normy zahrnují požadavky na chemické složení oceli (t.j., úroveň Si a P) ‘vhodných’ pro žárové zinkování. Značného pokroku bylo dosaženo zvyšováním požadavků pro chemické složení oceli za tepla válcované oceli, která je speciálně objednávána pro žárové zinkování. – t.j., ‘Volba 5’ v normách. EGGA dosáhla objektivního souladu s EN ISO 14713-2. Konečný návrh revidovaných norem je očekáván před koncem roku 2012. Podobná práce probíhá pro normy za tepla a za studena válcovaných dutých profilů. (EN 10210 a EN 10219).

Další aktivity v oblasti standardizace
Další technické normy, na kterých se EGGA aktivně podílí jsou:

Normy výrobků:
prEN 1317-5 – ‘Silniční záchytné systémy’
prEN 10348 – ‘Pozinkovaná výztuž pro beton’
prEN 10223-8 – ‘Ocelové dráty a drátěné výrobky pro ploty a pletiva – Část 8: Svařované výrobky - gabiony’

Korozní normy:
ISO 9227 – ‘Korozní testy v umělé atmosféře – testy v solné komoře
FDIS 16701 – ‘Koroze kovů a slitin – Koroze v umělé atmosféře – Zrychlené korozní testy zahrnující expozici za kontrolovaných podmínek vlhkosti a občasným postřikem solným roztokem’
ISO WD TR 16335 – ‘Koroze kovů a slitin – Korozní testy v umělé atmosféře – Pokyny pro výběr zrychlených korozních testů pro kvalifikaci výrobků’

Normy pro povlaky:
ISO TC /35 SC14 WG10 – Normy pro inspektory nátěrů a povlaků
CEN TC 139 WG13 – vývoj nové normy pro reaktivní nátěry pro protipožární ochranu kovových podkladů’.

ZÁVĚRY
Tato přednáška ukázala několik příkladů činností a aktivit národních asociací zinkoven na evropské úrovni prostřednictvím EGGA, aby zajistily budoucnost žárového zinkování v Evropě. Toto zajisté není úplný seznam aktivit EGGA. Činnosti jako je politické lobbování, statistika, marketing, komunikace, akce, výzkum a další technická práce zde vůbec nebyly popsány.

Nicméně, práce v oblasti životního prostředí, regulační a standardizační aktivity provedené EGGA jsou často nejméně viditelnou částí její činnosti. Tyto aktiviy vyžadují partnerství mezi EGGA (rozvíjí pozice a monitoruje vývoj) a národních asociací (účast v národních rozhodovacích orgánech a standardizačních výborech). Je to způsob fungování, který se stává stále efektivnějším – protože je tvořen silnými národními sítěmi a koordinovaným evropským systémem.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

AČSZ – Navrhování součástí pro žárové zinkováníAČSZ – Navrhování součástí pro žárové zinkování (777x)
Protikorozní ochrana je nedílnou a velmi důležitou součásti výrobního procesu jakékoliv ocelové konstrukce. Kromě dekora...
AČSZ – Aktuální ekologické otázky EU pro odvětví žárových zinkoven (765x)
Ekologické a legislativní otázky představují velice důležitou součást práce evropského sdružení asociací žárových zinkov...
Povrchové úpravy materiálů, jejich účel a prováděníPovrchové úpravy materiálů, jejich účel a provádění (233x)
Firma provádějící povrchové úpravy musí splňovat požadavky na bezpečné a ekologické vybavení i zařízení, kvalifikaci per...

NEJlépe hodnocené související články

Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí duplexními povlaky (5 b.)
Ocelové konstrukce jsou součásti našeho života a ve velké míře nás obklopují. Setkáváme se s nimi jak při výrobě různých...
Tryskání a ekonomieTryskání a ekonomie (5 b.)
Snahou konstruktérů je vyvinout technologie, které překonávají vlastnosti technologií předešlých. Technologie, vznikajíc...
Hempel a Volkswagen AG: úspěšná spolupráce v ruském městě KalugaHempel a Volkswagen AG: úspěšná spolupráce v ruském městě Kaluga (5 b.)
Na pozvání Volkswagen Group Rus se společnost Hempel nedávno zúčastnila důležitého projektu zajištění protikorozní ochra...

NEJdiskutovanější související články

Ochranná maskovací páska do žárového zinkuOchranná maskovací páska do žárového zinku (3x)
Na základě poptávky našich zákazníků na maskování částí ocelových konstrukcí před žárovým pozinkováním jsme se začali za...
Povrchová úprava při výstavbě a rekonstrukcích fotbalových stadionů v JARPovrchová úprava při výstavbě a rekonstrukcích fotbalových stadionů v JAR (2x)
Přelom června a července letošního roku bude ve znamení Mistrovství světa ve fotbale 2010. Tuto sportovní událost poprvé...
Pasivní protipožární ochrana (1x)
Ocel je nehořlavý anorganický materiál používaný pro své fyzikální a mechanické vlastnosti ve stavebnictví a v dalších o...
Google

Zavřít [x]