Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Realizace    Zajištění části stavební jámy AFI Karlín

Zajištění části stavební jámy AFI Karlín

Publikováno: 3.10.2018
Rubrika: Realizace

V létě roku 2015 se společnost Čeněk a Ježek s. r. o. začala projekčně podílet na projektu AFI Karlín. Cílem bylo naprojektovat a následně i realizovat pažící konstrukci jižní strany objektu, která naváže na zbylé části pažení navržené jiným projektantem. Projekt samotný je pak mimo architektonického hlediska zajímavý i jeho lokací včetně geologických poměrů Karlína na hranici paty svahu vrchu Vítkova.

Úroveň základové spáry objektu samotného se nachází pod hladinou podzemní vody. To v závislosti na geologických poměrech a zastavěnosti okolí, vyvolalo nutnost provedení těsněné pažené stavební jámy. Její konstrukce však musela být provedena tak, aby nebyla snížena stabilita svahu Vítkova.

GEOLOGICKÉ POMĚRY

Lokalita leží v jihovýchodním křídle barrandienské synklinály (synklinoria). Skalní podklad tvoří paleozoické ordovické horniny. V místě se jedná o souvrství bohdalecké (severněji) a šárecké (při svahu – jižněji). Výše proti svahu pak souvrství skaleckých křemenců. Bohdalecké souvrství tvoří jílovité slídnaté břidlice, šárecké souvrství tmavě šedé, jílovitopísčité břidlice, hřbet pak křemence a pískovce s vložkami siltovců.

Horniny skalního podkladu zvětrávají do jílovitých hlín s úlomky. Mocnost hloubky zvětrávání je proměnlivá (většinou první metry), v místech tektonického postižení významně hlubší. Horniny skalního podkladu pod bází terasy mají většinou zvětralinový plášť sejmutý. 

Horniny skalního podkladu jsou zvrásnělé a i jinak tektonizované (rozpukané, dislokované). Úklon vrstev je proměnlivý v místě nad stavbou. Z mapy lze odečíst, že je kolmý, až kosý ke svahu. Výše pak téměř paralelní s osou hřbetu (patou svahu).

V místě procházejí poměrně významné tektonické linie. Směrná dislokace probíhající paralelně s osou barrandienského synklinoria označovaná jako „pražský zlom“. Tato tektonická struktura prochází téměř při patě vítkovského svahu.

V nadloží leží pak kvartérní pokryvné útvary (pleistocenní a holocenní). Severně od paty svahu Vítkova jsou to říční vltavské terasové sedimenty. Pleistocenní sedimenty nejnižší maninské terasy. Reprezentují je převážně štěrkopísky, písky a štěrky. Často s vložkami a čočkami jílovitých, jílovitopísčitých a bohatě slídnatých materiálů. Na nich leží cca 2 m mocné náplavové hlíny a na mnoha místech 2 – 5 m mocné navážky (výkopky, přemístěné zeminy a industriální navážky).

Hladina podzemní vody je přímo závislá na hladině vody v toku Vltavy, která je od lokality vzdálena cca 700 m. Úroveň 20leté vody je udávána na konci ostrova Štvanice na kótě 186,19 m n. m., 50leté vody 187,39 m n. m. a 100leté vody 188,12 m n. m. Při normálním stavu, tzn. v době průzkumu, byla hladina podzemní vody zastižena cca 5,0 m pod povrchem původního terénu.

NÁVRH PAŽÍCÍ KONSTRUKCE

Na základě výše uvedeného jsme došli k rozhodnutí, že pažící konstrukce musí být navržena tak, aby její chování neovlivňovalo nepříznivě stabilitu svahu. Zvolili jsme proto dostatečně tuhou konstrukci převrtávané pilotové stěny, kotvené ve dvou úrovních dočasnými předepjatými kotvami, provedenou z úrovně původního terénu. Piloty i kotvy jsme navrhli natolik dlouhé, aby protnuly předpokládanou smykovou plochu. Dimenze prvků pažení se mohou na první pohled, v omezeném výřezu, zdát předimenzované. Je třeba si je však porovnávat s geometrií nejen jámy, ale zejména svahu Vítkova.

Provedli jsme stabilitní výpočty pažící konstrukce v jednotlivých fázích výstavby (bez pilot – piloty – 1. řada kotev – 2. řada kotev – definitivní výkop). Ověřili jsme, že navrhovaná konstrukce kotvené pilotové stěny v žádném ze zatěžovacích stavů nesnižuje stabilitu svahu jako celku.

Samotný výpočet vnitřních sil a deformací pažící konstrukce – opět v jednotlivých zatěžovacích stavech – jsme provedli programem pro posouzení pažení. Návrh pažení byl proveden v souladu s EC7 použitím v praxi vyzkoušené metodiky navrhování metodou závislých tlaků. Ve výpočtech byl ve všech posuzovaných řezech modelován postup realizace díla v etapách těžení a kotvení pažících stěn. V návrhu bylo uvažováno s úrovní podzemní vody na úrovni dvouleté povodně.

Konstrukce pažící stěny byla zvolena z převrtávaných pilot průměru 1 000 mm spřažených ve zhlaví pilot ŽB trámem a kotvených ve dvou výškových úrovních dočasnými vícepramencovými lanovými kotvami s injektovaným kořenem. Horní řada kotev pak byla navržena v ŽB trámu, spodní řada kotev byla prováděna přímo přes primární (nevyztužené) piloty.

Půdorysná geometrie pažící stěny byla dána tvarem objektu tak, že líc pilotové stěny byl odsazen 75 mm od líce monolitu; v definitivním stádiu byl vyrovnán vyztuženým stříkaným betonem, kotveným k pilotám. Před realizací byl vypracován návrh monitoringu konstrukce pažící stěny. V rámci něj bylo navrženo osazení tří měřičských bodů na ŽB trám pro třídimenzionální měření deformací. Dále pak inklinometrické měření v šesti sekundárních pilotách a osazení šesti dynamometrů pro sledování změn předpětí ve vybraných kotvách.

Výsledky měření posloužily i pro zpětnou vazbu a potvrdily správnost návrhu i provedení celé konstrukce, která byla realizována v období leden – březen 2016.

ROZSAH ZAJIŠTĚNÍ

  • Převrtávané piloty průměr 1 000 mm 2 210 m
  • Lanové kotvy 5 – 6 pramenců 2 869 m
  • Vyrovnávací torkret 951 m2

V článku jsme použili výtah z IGP zpracovaného RNDr. Schroeflem a Ing. Valentou.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Realizace pilotRealizace pilot převrtávané pilotové stěny pod ochranou provozního pažení do vodících zídek zaručujících polohovou správnost vrtu.Návrh pilotové stěny v typickém řezuPohled na pilotovou stěnu ze stavební jámy při dokončování finálního povrchu ze stříkaného betonu. Jasně je viditelná spodní úroveň kotvení.

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Palác NárodníPalác Národní (102x)
Palác Národní je projekt víceúčelového domu v srdci Prahy, který doplňuje nároží Národní třídy a Mikulandské ulice, posl...
Obchodní dům Galerie Dvořák – nová dominanta centra PlzněObchodní dům Galerie Dvořák – nová dominanta centra Plzně (68x)
Obchodní dům Galerie Dvořák v Plzni je jednou z dvaašedesáti staveb, které aspirovaly na titul Stavba roku 2008. Do užší...
Ocelové konstrukce ČIIRK – objekt AOcelové konstrukce ČIIRK – objekt A (66x)
Výstavba sídla sdružujícího excelentní vědu napříč informatickými obory začala v listopadu 2014 a realizuje ji sdružení ...

NEJlépe hodnocené související články

Přestavba nosné konstrukce dvorany Masarykova nádraží v PrazePřestavba nosné konstrukce dvorany Masarykova nádraží v Praze (5 b.)
Masarykovo nádraží v Praze je již několk let v centru pozornosti investorů a developerů a předmětem jednání politiků. Ve...
„Z historické haly jsme udělali supermoderní provoz“„Z historické haly jsme udělali supermoderní provoz“ (5 b.)
říká generální ředitel společnosti Vítkovice Machinery Group Ing. Jan Světlík....
Ve Vítkovicích se rozjíždí rychlokovárna třetího tisíciletíVe Vítkovicích se rozjíždí rychlokovárna třetího tisíciletí (5 b.)
Doslova průlomovou investici v oblasti strojírenské metalurgie představuje moderní linka rychlokovacího stroje, jakou ne...

NEJdiskutovanější související články

Nadčasový vzhled montované prodejní haly v Českých BudějovicíchNadčasový vzhled montované prodejní haly v Českých Budějovicích (1x)
Prodejní a administrativní hala pro firmu Starka – Půjčovnictví a obchod, v. o. s. je ukázkou moderní, architekton...
Laboratorní a konstituční model cementovaného jílu (1x)
Zpevněné vzorky jílu byly připraveny ze směsi kaolínu a portlandského cementu. Provedly se laboratorní zkoušky pevnosti,...
Celodřevěná hala skladu posypové soli v Rychnově u Jablonce nad Nisou (1x)
Na místě původního skladu posypové soli v areálu SÚS v Rychnově u Jablonce nad Nisou byl v roce 2004 vybudován nový obje...
Video

Google

Server Vodohospodářské stavby

Příklad rekonstrukce (sanace) vodojemu

Příklad rekonstrukce (sanace) vodojemu