Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Povrchová ochrana

Povrchová ochrana

Ochrana ocelových konstrukcí zinkovými epoxidovými nátěry

Publikováno: 29.5.2008, Aktualizováno: 2.1.2009 10:31

Koroze oceli je v průmyslových zemích urychlována škodlivinami obsaženými v atmosféře. Odhaduje se, že náklady spojené s korozí různých staveb, konstrukcí a zařízení a s jejich údržbou tvoří asi pět procent hrubého národního produktu za rok....

Celý článek zde

Další zbraň ocelářů v boji proti požáru: ochranný nátěr s účinkem 15–90 minut

Publikováno: 22.5.2008, Aktualizováno: 2.1.2009 10:44

V dnešní době je protipožární ochrana ocelových konstrukcí velice aktuálním tématem na většině staveb. Vzniká velká spousta diskuzí na téma použitelnosti, aplikace, životnosti atd. V krátkosti se pokusíme představit jeden z nejekonomičtějších a nejvýhodnějších výrobků na evropském trhu – protipožární nátěrovou hmotu Protherm Steel....

Celý článek zde

Svařování plněnými elektrodami pod tavidlem

Publikováno: 28.4.2008, Aktualizováno: 2.1.2009 11:18

Svařování pod tavidlem je technologie, která si stále udržuje svůj stabilní podíl při výrobě svařovaných konstrukcí. Tak jako při svařování v ochranných atmosférách se při svařování pod tavidlem začínají prosazovat plněné elektrody. Svařování pod tavidlem je využíváno více méně pro silnější materiály. Dále se podíváme na možnosti svařování tenkých plechů pod tavidlem....

Celý článek zde

Nátěry ocelových konstrukcí a ochrana ovzduší II.

Publikováno: 27.4.2008, Aktualizováno: 2.1.2009 11:21

V příloze čísla 3/2007 časopisu Konstrukce byl pod názvem Nátěry ocelových konstrukcí a ochrana ovzduší uveřejněn můj článek, zabývající se problematikou ochrany ovzduší v technologii nátěrů ocelových konstrukcí. Ve článku jsem položil důraz na minimalizaci těkavých organických látek v používaných nátěrových hmotách a na správné stanovení bilancí a propočtů jejich očekávaných emisí pro účely prognózování vztahu k legislativním požadavkům a ke sku...

Celý článek zde

Antikorozní nátěrové hmoty plněné lístkovým zinkem

Publikováno: 11.3.2008, Aktualizováno: 12.1.2009 19:25

Výběr nátěrových systémů pro ochranu ocelových konstrukcí úzce souvisí s prostředím, kterému mají být konstrukce vystaveny. V těžkém korozní prostředí, se často používají nátěrové systémy, kde základní ochrannou vrstvu tvoří nátěry s vysokým obsahem zinku. U antikorozních nátěrů, které mají vysoký obsah zinkového prášku, se uplatňuje nejprve elektrochemický mechanismus ochrany. Vysoký obsah zinku v nátěrech zajišťuje vodivý kontakt mezi částicemi...

Celý článek zde

Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí bariérovými povlaky z recyklovaných plastů

Publikováno: 2.3.2008, Aktualizováno: 12.1.2009 19:34

Recyklace, z anglického slova recycling – recirkulace, vrácení zpět do procesu, znamená opětovné využití, znovuuvedení do cyklu. V původním slova smyslu se recyklací rozumí vrácení energií anebo materiálů do procesu, ve kterém odpad vzniká. Recyklaci lze považovat za strategii, jež opětným využíváním odpadů šetří přírodní zdroje a současně snižuje zatěžování životního prostředí škodlivinami. Obecně platí, že recyklační technologie musí post...

Celý článek zde

Protipožární nátěry na ochranu dřevěných konstrukcí

Publikováno: 7.8.2006, Aktualizováno: 21.2.2010 23:52

Dřevo má stále důležitější místo při výstavbách i rekonstrukcích objektů jak pro občanskou, tak i pro průmyslovou výstavbu....

Celý článek zde

Nové typy ocelí pro konstrukce se zvýšenou odolností proti požáru

Publikováno: 3.8.2006, Aktualizováno: 21.2.2010 23:33

Rostoucí nebezpečí teroristických útoků a zkušenosti s požárem a následným zřícením budov World Trade Center v září 2001 obrátily pozornost i laické veřejnosti k problematice požární únosnosti staveb a k možnostem jejího zvyšování. Renesance výstavby obřích mrakodrapů a výškových budov, zejména v Asii, pak celé problematice dodává aktuální rozměr.  ...

Celý článek zde

Ochrana kovových povrchů nátěry z vodou ředitelných nátěrových hmot

Publikováno: 25.7.2006, Aktualizováno: 21.2.2010 23:47

Nátěry z vodou ředitelných nátěrových hmot se pro povrchovou úpravu různých podkladů používaly již v minulosti. Jednalo se hlavně o emulzní nátěrové hmoty olejové, alkydové, nitrocelulózové, kaseinové a latexové [1]. Současné vodou ředitelné nátěrové hmoty (NH) jsou na bázi řady upravených organických pojiv, které jsou v určité základní podobě hlavní složkou rozpouštědlových nátěrových hmot....

Celý článek zde

Neomezené možnosti žárově zinkovaných materiálů

Publikováno: 20.7.2006, Aktualizováno: 21.2.2010 23:40

Možnosti užití žárově pozinkovaných materiálů v současné architektuře jsou téměř neomezené a fantazii tvůrců meze rozhodně nekladou. Nabízíme vám čtyři diametrálně odlišné varianty využití prvků s touto povrchovou úpravou z realizací v Německu....

Celý článek zde

Vybrané pohledy na ekonomiku povrchových úprav

Publikováno: 18.7.2006, Aktualizováno: 21.2.2010 23:39

Ekonomika hýbe světem a ignorace této skutečnosti nemůže přinést nic dobrého. Platí to bezezbytku i v oboru povrchových úprav. Poněvadž problematika ekonomiky povrchových úprav je mimořádně rozsáhlá, ze spektra vyjímám pouze několik poměrně úzce zaměřených pohledů, které mají přímou souvislost s organickými nátěry na nové ocelové výrobky, zejména ocelové konstrukce....

Celý článek zde

Fasádní práškové barvy

Publikováno: 6.7.2006, Aktualizováno: 26.12.2008 10:52

Polyesterové práškové barvy jsou na evropském trhu nejpoužívanějším typem pro aplikace práškových barev určených do exteriéru. Vedle těch (tzv. průmyslová kvalita), které jsou určeny pro běžné venkovní aplikace a u nichž se nevyžadují dlouhodobější garance životnosti, se vyrábějí také práškové barvy v tzv. fasádní kvalitě, které jsou nejčastější v aplikacích práškových barev pro venkovní použití....

Celý článek zde

Moření kovů z pohledu ekologie (část 2.)

Publikováno: 29.4.2006, Aktualizováno: 26.12.2008 10:01

Moření je základní operací používanou u řady procesů povrchových úprav kovů. Předchází galvanickému nanášení kovů, žárovému zinkování i nanášení konverzních povlaků, např. fosfátu, před dalším mechanickým zpracováním – tažením a lisováním....

Celý článek zde

Moření kovů z pohledu ekologie

Publikováno: 21.3.2006, Aktualizováno: 25.12.2008 23:18

Moření je základní operací používanou u řady procesů povrchových úprav kovů. Jedná se o galvanické nanášení kovů, žárové zinkování i nanášení konverzních povlaků, např. fosfátu, před dalším mechanickým zpracováním – tažením a lisováním....

Celý článek zde

Konference Projektování a provoz povrchových úprav – zajímala především nová legislativa

Publikováno: 19.3.2006, Aktualizováno: 25.12.2008 23:14

Dvě stě osmdesát odborníků zamířilo 8. března do Prahy na 32. konferenci s mezinárodní účastí Projektování a provoz povrchových úprav. V oboru je akcí s nejdelší tradicí....

Celý článek zde

Nejnižší cena = nejkvalitnější produkt?

Publikováno: 13.3.2006, Aktualizováno: 25.12.2008 23:08

V jednom z loňských čísel časopisu KONSTRUKCE mě zaujal rozhovor šéfredaktora Stanislava Cieslara se zástupci firmy Servind. Jsem si vědom, že rozhovor nemůže být příliš rozsáhlý a nemůže příslušnou problematiku rozvádět do hloubky, proto je možné, že některé skutečnosti z mého příspěvku mohly být neuveřejněnou částí původního rozhovoru. Oba zástupce firmy znám a jsem přesvědčen, že moje názory neodmítnou. Článek nadepisuji titulkem, který jsem o...

Celý článek zde

Role legujících prvků v roztaveném zinku při kusovém pozinkování

Publikováno: 11.1.2006, Aktualizováno: 25.12.2008 12:24

Do taveniny pro kusové pozinkování se vedle zinku a železa přidávají i další prvky k ovlivnění: • mechanických vlastností zinku jako je jeho viskozita a povrchové napětí, • projevů pozinkovaného materiálu, • vynášení zinku při pozinkování reaktivních ocelí....

Celý článek zde

Ekonomická a ekologická hlediska volby protikorozní ochrany

Publikováno: 3.1.2006, Aktualizováno: 25.12.2008 12:21

K selhání protikorozní ochrany dochází v první řadě vinou nerespektování obecně platných zákonitostí o korozním chování materiálů, nedodržením technologických postupů a kontroly kvality práce. Obecně se málo uvádějí finanční ztráty, způsobené korozí materiálů, přičemž se přímé roční náklady pohybují v několika procentech hrubého domácího produktu. Současný ekonomický tlak na investory i dodavatele zcela pomíjí hodnocení nákladovosti na ochranu pr...

Celý článek zde

Doporučené nátěrové systémy pod tepelnou izolaci

Publikováno: 19.12.2005, Aktualizováno: 25.12.2008 12:16

Správné navržení nátěrového systému pod tepelnou izolaci má výrazný vliv na životnost potrubí a aparátů, pracujících při zvýšených teplotách, a tam, kde agresivní životní prostředí může mít vliv na povrchovou úpravu. Správným výběrem nátěru lze prodloužit životnost zařízení a vyvarovat se vysokých nákladů na opravy či odstávky. Velké nebezpečí spočívá v neočekávaných poruchách, jelikož nelze prověřit skutečný stav zaizolovaných částí během provoz...

Celý článek zde

Přípravné operace před galvanickým pokovením

Publikováno: 1.11.2005, Aktualizováno: 25.12.2008 01:11

Vývojový trend v oblasti povrchových úprav vykazuje za poslední několikaleté období značný nárůst povrchové úpravy zinkováním. K nárůstu dochází v celé oblasti zinkovacích technologií počínaje žárovým a konče galvanickým. Hnacím motorem hlavně v oblasti galvanického zinkování je automobilový průmysl. Je realizována řada nových investic, kde konečnou povrchovou úpravou je galvanický zinek nebo jeho slitiny, převážně zinek – nikl....

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

AČSZ – Navrhování součástí pro žárové zinkováníAČSZ – Navrhování součástí pro žárové zinkování (764x)
Protikorozní ochrana je nedílnou a velmi důležitou součásti výrobního procesu jakékoliv ocelové konstrukce. Kromě dekora...
AČSZ – Aktuální ekologické otázky EU pro odvětví žárových zinkoven (741x)
Ekologické a legislativní otázky představují velice důležitou součást práce evropského sdružení asociací žárových zinkov...
Termodifuzní zinkováníTermodifuzní zinkování (214x)
Proces termodifuzního zinkování (Sherardování) spočívá v difuzním napouštění ocelových předmětů zinkem. Reakce probíhá v...

NEJlépe hodnocené související články

Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí duplexními povlaky (5 b.)
Ocelové konstrukce jsou součásti našeho života a ve velké míře nás obklopují. Setkáváme se s nimi jak při výrobě různých...
Tryskání a ekonomieTryskání a ekonomie (5 b.)
Snahou konstruktérů je vyvinout technologie, které překonávají vlastnosti technologií předešlých. Technologie, vznikajíc...
Hempel a Volkswagen AG: úspěšná spolupráce v ruském městě KalugaHempel a Volkswagen AG: úspěšná spolupráce v ruském městě Kaluga (5 b.)
Na pozvání Volkswagen Group Rus se společnost Hempel nedávno zúčastnila důležitého projektu zajištění protikorozní ochra...

NEJdiskutovanější související články

Ochranná maskovací páska do žárového zinkuOchranná maskovací páska do žárového zinku (3x)
Na základě poptávky našich zákazníků na maskování částí ocelových konstrukcí před žárovým pozinkováním jsme se začali za...
Povrchová úprava při výstavbě a rekonstrukcích fotbalových stadionů v JARPovrchová úprava při výstavbě a rekonstrukcích fotbalových stadionů v JAR (2x)
Přelom června a července letošního roku bude ve znamení Mistrovství světa ve fotbale 2010. Tuto sportovní událost poprvé...
Pasivní protipožární ochrana (1x)
Ocel je nehořlavý anorganický materiál používaný pro své fyzikální a mechanické vlastnosti ve stavebnictví a v dalších o...
Google