Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8433
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Povrchová ochrana

Povrchová ochrana

AČSZ – „Studené zinkování“ vs. žárové zinkování

Publikováno: 29.7.2013

Kdo se pohybuje v oboru protikorozní ochrany ocelových konstrukcí nebo protikorozní ochrany obecně, určitě se již setkal s termínem „studené zinkování“ nebo také „galvanizace zinkem za studena“. Kdo se s tímto termínem setká poprvé, zjistí, že „studené zinkování“ je marketingový termín a ne reálný technologický proces a používá se pro nátěrové hmoty s vysokým obsahem zinku. Jak ale naložit s informací „galvanizace zinkem za studena = náhrada žáro...

Celý článek zde

Inovace v problematice přenosu proudu v galvanotechnice

Inovace v problematice přenosu proudu v galvanotechnice
Publikováno: 21.6.2013

V oblasti povrchových úprav, konkrétně v galvanotechnice, je otázka přenosu elektrického proudu na katodové či anodové tyče často klíčovou pro výslednou kvalitu povrchové úpravy. Takový přenos proudu bývá často řešen pomocí elektrovodných lůžek, která jsou přímo napojena na zdroj elektrického proudu a svými kontaktními plochami jej přenášejí na tyč či pásnici. Základní kriteria ovlivňující kvalitu elektrického spojení jsou zejména: použité materi...

Celý článek zde

Univerzální PosiTector® – komplexní přístrojový systém pro posuzování kvality povrchových úprav

Univerzální PosiTector® – komplexní přístrojový systém pro posuzování kvality povrchových úprav
Publikováno: 27.5.2013

Přístroje PosiTector® amerického výrobce DeFelsko Corp. jsou známě již více než 40 let. V poslední době se výrazně rozšířily jejich měřicí možnosti a přibylo mnoho nových a užitečných uživatelských vlastností. Díky novému uspořádání základní jednotky přístroje PosiTector® a použitím systémového konektoru pro snímače a sondy se podařilo obsáhnout všechny potřebné měřicí metody jednotným typem přístroje. Tak je možné přístroj PosiTector® konfigurov...

Celý článek zde

Ochrana výztuže a ocelových prvků v konstrukci proti korozi dle EN 1504-7 v návaznosti na povrchové úpravy a izolace mostních konstrukcí – teorie a praxe – technologie BASF

Publikováno: 20.3.2013

V rámci rekonstrukcí mostních konstrukcí a konstrukcí mostům podobných se jeví příprava podkladu a ochrana výztuže a ocelových prvků v konstrukci jako jedna z nejdůležitějších pro následnou 100% funkčnost izolací na těchto typech konstrukcí. Materiály společnosti BA SF v této oblasti představují ve světě pojem již několik desítek let. Článek popisuje možnosti a typy ošetření výztuže a ocelových prvků dle EN 1504-7 a návazných norem a předpisů pře...

Celý článek zde

Korozní chování zinkových povlaků v specifickém mikroklimatu tunelu

Publikováno: 15.2.2013

Tento příspěvek uvádí výsledky hodnocení korozního chování žárových zinkových povlaků v prostředí několika tunelů po různé době expozice. V tunelu Mrázovka bylo měřeno znečištění prostředí a stanovena korozní agresivita pro základní používané kovové materiály včetně zinku. Nejvýznamnější složkou znečištění jsou chloridy....

Celý článek zde

Trendy vývoje lázní pro žárové zinkování

Publikováno: 12.2.2013

V článku jsou předloženy možnosti využití lázně Zn‑Al k vytváření povlaků při kusovém zinkování. Doposud se povlaky Zn-Al vyrábí výlučně kontinuální metodou. Dobré vlastnosti těchto povlaků a zvláště odolnost proti korozi způsobují, že vytvoření technologie jejich výroby je určujícím směrem vývoje kusového zinkování. V článku jsou předloženy výsledky výzkumu získávání povlaků v lázních Zn-Al s vysokým obsahem Al: 7, 15, 23 a 31 hmot. %. Dodatečně...

Celý článek zde

Výzkum vlivu tepelného zpracovávání oceli na vznik povlaků žárového zinku

Publikováno: 31.1.2013

V článku jsou předloženy výsledky výzkumu kinetiky růstu a struktury zinkových povlaků získaných na vybraných druzích ocelí v normalizovaném stavu a po tepelném zušlechťování (kalení a popouštění). V poslední době se čím dál víc chrání pomocí žárového zinkování článkové řetězy používané při práci v hornickém průmyslu, a také v mořské technice. K výzkumu byly zvoleny materiály používané na výrobu článkových řetězů. Bylo určeno, že složité chemické...

Celý článek zde

Spracovanie hrubozrnnej frakcie zinkového popola pyrometalurgickým postupom v laboratórnych podmienkach

Publikováno: 30.1.2013

V súčasnosti kvôli nárastu dopytu po zinku, tak ako z ekonomických a ekologických hľadísk, sa riešia otázky súvisiace s jeho výrobou. Množstvo vyrobeného zinku z primárnych surovín nepokrýva dopyt po danej komodite. Preto sa z daných dôvodov využívajú také technológie, ktoré by efektívne nahradili výrobu zinku z primárnych surovín. Ide najmä o technológie výroby zinku z druhotných surovín s obsahom zinku. Najväčším odberateľom zinku sú zinkovne, ...

Celý článek zde

Zajištění budoucnosti žárového zinkování v Evropě

Publikováno: 28.1.2013

Tato přednáška popisuje dvě odlišné oblasti práce Evropského sdružení asociací žárových inkoven – (i) oblast ekologie/regulační a (ii) technické standardizace. Závěry prezentovaných současných aktivit v této oblasti poskytují údaje o neustále se vyvíjejícím procesu identifikace, posuzování a řešení problémů, které mohou mít vliv na průmyslové výrobní provozy a dostupnost námi poskytovaných služeb ochrany proti korozi na svých trzích....

Celý článek zde

Nátěry na bázi fluoropolymerů

Publikováno: 16.10.2012

Vývojové oddělení společnosti Helios jako vždy hledá způsoby, jak vyrobit lepší, trvanlivější a šetrnější nátěry pro uživatele i přírodu. V roce 2011 jsme kromě jiného vyvinuli i nátěry na bázi fluoropolymerů určených pro průmyslovou antikorozní ochranu....

Celý článek zde

Ověření požární odolnosti žárově zinkovaných prvků zkouškou ve Veselí nad Lužnicí

Ověření požární odolnosti žárově zinkovaných prvků zkouškou ve Veselí nad Lužnicí
Publikováno: 27.9.2012

Pátý článek o požárních zkouškách na dvoupodlažní budově uskutečněných 6. a 15. září 2011 v areálu Požární zkušebny PA VUS, a. s. ve Veselí nad Lužnicí popisuje ověření emisivity povrchu zinkovaných prvků za požáru. Výsledky experimentu jsou porovnány s výstupy zkoušek ve vodorovné peci....

Celý článek zde

Úspěšná certifikace nátěrových systémů antikorozní ochrany zásobníků

Úspěšná certifikace nátěrových systémů antikorozní ochrany zásobníků
Publikováno: 21.9.2012, Aktualizováno: 24.9.2012 08:54

Nátěry na zásobníky představují důležitou část antikorozních nátěrových hmot značky Helios. Jsou určeny jak pro petrochemický průmysl, přepravu, zpracování a skladování ropy a ropných derivátů, tak i pro skladování jiných druhů kapalin. Zvláštní postavení zaujímají nátěrové systémy určené pro styk s potravinami a pitnou vodou....

Celý článek zde

Sledování stavu ocelové výztuže pomocí metody měření elektrického odporu

Sledování stavu ocelové výztuže pomocí metody měření elektrického odporu
Publikováno: 10.8.2012

Železobeton je kompozitní celek složený z betonové matrice a ocelové výztuže, který je jedním z nejpoužívanějších stavebních materiálů na světě. Životní cyklus takto zhotovených staveb se v návrhu pohybuje v řádech desítek a mnohdy až stovky let. Tyto hodnoty ovšem vychází z předpokladu stálých a relativně neměnných okolních podmínek. V praxi je tato skutečnost poněkud jiná. Na železobetonovou konstrukci působí celá řada agresivních činitelů v rů...

Celý článek zde

Požiarna odolnosť stropných konštrukcií

Publikováno: 9.8.2012

Vo všeobecnosti môžeme povedať, že pri posudzovaní a návrhu stropných konštrukcií podľa platných európskych noriem používame také teórie, ktoré sú založené na elastickom (pružnom) správaní sa konštrukčných materiálov. Tieto teórie nezohľadňujú plastické pôsobenie jednotlivých materiálov. To znamená, že použitím teórie, ktoré využíva iba pružné pôsobenie konštrukčného materiálu, využívame materiály iba do určitej hranice (medza klzu)....

Celý článek zde

Požární odolnost ocelových konstrukcí

Požární odolnost ocelových konstrukcí
Publikováno: 8.8.2012

Ocel je moderní stavební materiál, který má široké možnosti uplatnění ve všech typech staveb. Z hlediska požární odolnosti je na tom ocel bohužel špatně. I když se jedná o materiál, který má třídu relace na oheň A1 – tzn., že ocel je nehořlavá, vlastní požární odolnost ocelových konstrukcí je velmi nízká. Tato nepříznivá vlastnost je způsobena rychlým prohříváním nechráněných průřezů při působení vysoké teploty vznikající při požáru. Důsledkem je...

Celý článek zde

Možnosti aplikace nové lehčené hmoty na silikátové bázi

Možnosti aplikace nové lehčené hmoty na silikátové bázi
Publikováno: 31.7.2012

Dnešním trendem je snaha o maximální snižování výrobních nákladů. Abychom docílili tohoto výsledku, je zapotřebí snižovat množství energie spotřebovávané při výrobě. Jakákoli úspora energií (a s tím související úspora finanční) může znamenat rozhodující faktor při udržení konkurenceschopnosti dané společnosti na trhu. Jednou z možností, jak snížit výrobní náklady, je správná volba izolačního materiálu. Aby byl izolační materiál co nejdostupnější ...

Celý článek zde

„Požárně bezpečnostní řešení musí být součástí projektové dokumentace,“

„Požárně bezpečnostní řešení musí být součástí projektové dokumentace,“
Publikováno: 27.7.2012

říká František Kregl, prezident Profesní komory požární ochrany (PKPO)....

Celý článek zde

Povrchová úprava kovů – některé zkušenosti a souvislosti

Povrchová úprava kovů – některé zkušenosti a souvislosti
Publikováno: 19.7.2012

Kovy jsou jedním z nejpoužívanějších konstrukčních materiálů, vyznačujících se řadou zajímavých vlastností. Každý materiál, kovy nevyjímaje, vnáší do předmětu, k jehož výrobě je použit, všechny své vlastnosti, tedy jak ty žádoucí, tak ty „druhé“. Volba materiálu pro konkrétní aplikaci je tedy prakticky vždy otázka nalezení kompromisu a optimalizace. Pokud je z kovů vyráběn jakýkoliv produkt, pak na konci celého výrobního cyklu se veli...

Celý článek zde

Duplexní povlaky ocelových konstrukcí

Duplexní povlaky ocelových konstrukcí
Publikováno: 12.3.2012

Protikorozní ochrana je nedílnou a velmi důležitou součásti výrobního procesu jakékoliv ocelové konstrukce. Kromě dekorativní funkce je jejím hlavním účelem ochrana ocelového povrchu před působením korozních stimulátorů a následnou degradací povrchu. V praxi existuje celá řada metod, resp. technologií, které poskytují ocelovému povrchu dostatečnou protikorozní ochranu. Obsahem tohoto příspěvku je technologie ochrany ocelového povrchu, ocelové kon...

Celý článek zde

AČSZ – Drsnost povlaků žárového zinku nanášených podle ČSN EN ISO 1461

AČSZ – Drsnost povlaků žárového zinku nanášených podle ČSN EN ISO 1461
Publikováno: 11.1.2012, Aktualizováno: 12.1.2012 08:58

Žárové zinkování je jako protikorozní systém využíváno u převážné většiny ocelových konstrukcí a výrobků. Povlaky žárového zinku nanášené v komerčních zinkovnách se v závislosti na celé řadě spolupůsobících faktorů vyznačují velice rozmanitými morfologickými variacemi projevujícími se v jejich struktuře a vzhledu. Příspěvek přibližuje pravděpodobné příčiny vzniku drsných struktur povlaků žárového zinku a pro některé případy přináší doporučení k o...

Celý článek zde

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

AČSZ – Navrhování součástí pro žárové zinkováníAČSZ – Navrhování součástí pro žárové zinkování (671x)
Protikorozní ochrana je nedílnou a velmi důležitou součásti výrobního procesu jakékoliv ocelové konstrukce. Kromě dekora...
AČSZ – Aktuální ekologické otázky EU pro odvětví žárových zinkoven (670x)
Ekologické a legislativní otázky představují velice důležitou součást práce evropského sdružení asociací žárových zinkov...
Povrchové úpravy materiálů, jejich účel a prováděníPovrchové úpravy materiálů, jejich účel a provádění (245x)
Firma provádějící povrchové úpravy musí splňovat požadavky na bezpečné a ekologické vybavení i zařízení, kvalifikaci per...

NEJlépe hodnocené související články

Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí duplexními povlaky (5 b.)
Ocelové konstrukce jsou součásti našeho života a ve velké míře nás obklopují. Setkáváme se s nimi jak při výrobě různých...
Tryskání a ekonomieTryskání a ekonomie (5 b.)
Snahou konstruktérů je vyvinout technologie, které překonávají vlastnosti technologií předešlých. Technologie, vznikajíc...
Hempel a Volkswagen AG: úspěšná spolupráce v ruském městě KalugaHempel a Volkswagen AG: úspěšná spolupráce v ruském městě Kaluga (5 b.)
Na pozvání Volkswagen Group Rus se společnost Hempel nedávno zúčastnila důležitého projektu zajištění protikorozní ochra...

NEJdiskutovanější související články

Ochranná maskovací páska do žárového zinkuOchranná maskovací páska do žárového zinku (3x)
Na základě poptávky našich zákazníků na maskování částí ocelových konstrukcí před žárovým pozinkováním jsme se začali za...
Povrchová úprava při výstavbě a rekonstrukcích fotbalových stadionů v JARPovrchová úprava při výstavbě a rekonstrukcích fotbalových stadionů v JAR (2x)
Přelom června a července letošního roku bude ve znamení Mistrovství světa ve fotbale 2010. Tuto sportovní událost poprvé...
Pasivní protipožární ochrana (1x)
Ocel je nehořlavý anorganický materiál používaný pro své fyzikální a mechanické vlastnosti ve stavebnictví a v dalších o...
Google

Server Vodohospodářské stavby

VOD-KA 2019 letos po jednadvacáté

VOD-KA 2019 letos po jednadvacáté

Zavřít [x]